قرائتی

تفسیر تصویری سوره بقره توسط حاج آقا قرائتی

انجمن: 

سوره بقره
این سوره که دویست و هشتاد و شش آیه دارد، در مدینه نازل شده و بزرگ‌ترین سوره‌ی قرآن است.
علّت نام‌گذاری آن به بقره، داستان بسیار زیبای گاو بنی‌اسرائیل است که در آیات 67 تا 73 بیان شده است.
محتوای سوره دربردارنده‌ی مطالب گوناگون اعتقادی، فقهی، عبادی، تشریع قوانین عبادی، اخلاقی و فردی و اجتماعی بسیاری است.
در این سوره آیة الکرسی(آیه‌ی 255) و آیه‌ی دین(282) که بزرگترین آیه‌ی قرآن است، ماجرای تغییر قبله، بهانه تراشی‌های بنی‌اسرائیل، آفرینش حضرت آدم و نافرمانی شیطان و... بیان شده است.
از آنجایی که دو سوره بقره و آل عمران احکام فقهی و اسماء و صفات نورانی الهی بسیاری را در خود جای داده‌اند، به آنها زهراوان یعنی دو سوره‌ی بسیار درخشان گفته‌اند.
حضرت رسول صلّی الله علیه و آله سوره‌ی بقره را برترین سوره‌ی قرآن و آیة الکرسی را برترین آیه معرّفی فرموده‌اند.
نام سوره: بقره
شماره سوره:2
جزء: 1-3
تعداد آیات: 286
محلّ نزول: مدینه

02.Baqara.001.mp4 - 76.4 MB
02.Baqara.002.mp4 - 84.8 MB
02.Baqara.003.mp4 - 226.7 MB
02.Baqara.004.mp4 - 69.2 MB
02.Baqara.005.mp4 - 57.8 MB
02.Baqara.006.mp4 - 59.3 MB
02.Baqara.007.mp4 - 104.2 MB
02.Baqara.008.mp4 - 90.9 MB
02.Baqara.009.mp4 - 91.3 MB
02.Baqara.010.mp4 - 64.5 MB
02.Baqara.011.mp4 - 56.3 MB
02.Baqara.012.mp4 - 70.0 MB
02.Baqara.013.mp4 - 71.5 MB
02.Baqara.014.mp4 - 61.5 MB
02.Baqara.015.mp4 - 85.7 MB
02.Baqara.016.mp4 - 91.7 MB
02.Baqara.017.mp4 - 102.4 MB
02.Baqara.018.mp4 - 49.5 MB
02.Baqara.019.mp4 - 64.6 MB
02.Baqara.020.mp4 - 85.7 MB
02.Baqara.021.mp4 - 216.7 MB
02.Baqara.022.mp4 - 139.9 MB
02.Baqara.023-24.mp4 - 136.5 MB
02.Baqara.025.mp4 - 96.9 MB
02.Baqara.026.mp4 - 408.2 MB
02.Baqara.027.mp4 - 243.8 MB
02.Baqara.028.mp4 - 94.9 MB
02.Baqara.029.mp4 - 130.3 MB
02.Baqara.030.mp4 - 266.6 MB
02.Baqara.031.mp4 - 84.0 MB
02.Baqara.032.mp4 - 118.9 MB
02.Baqara.033.mp4 - 64.0 MB
02.Baqara.034.mp4 - 94.1 MB
02.Baqara.035.mp4 - 138.3 MB
02.Baqara.036.mp4 - 100.7 MB
02.Baqara.037.mp4 - 88.1 MB
02.Baqara.038-39.mp4 - 124.9 MB
02.Baqara.040.mp4 - 112.5 MB
02.Baqara.041.mp4 - 156.0 MB
02.Baqara.042-43.mp4 - 59.9 MB
02.Baqara.044.mp4 - 110.7 MB
02.Baqara.045.mp4 - 125.8 MB
02.Baqara.046.mp4 - 59.8 MB
02.Baqara.047.mp4 - 119.1 MB
02.Baqara.048.mp4 - 138.0 MB
02.Baqara.049.mp4 - 128.8 MB
02.Baqara.050.mp4 - 56.0 MB
02.Baqara.051.mp4 - 135.0 MB
02.Baqara.052-53.mp4 - 81.6 MB
02.Baqara.054.mp4 - 117.9 MB
02.Baqara.055-56.mp4 - 108.2 MB
02.Baqara.057.mp4 - 84.5 MB
02.Baqara.058.mp4 - 78.8 MB
02.Baqara.059.mp4 - 96.2 MB
02.Baqara.060.mp4 - 128.4 MB
02.Baqara.061.mp4 - 97.2 MB
02.Baqara.062.mp4 - 91.8 MB
02.Baqara.063.mp4 - 102.1 MB
02.Baqara.064.mp4 - 62.0 MB
02.Baqara.065.mp4 - 100.1 MB
02.Baqara.066.mp4 - 35.2 MB
02.Baqara.067.mp4 - 87.2 MB
02.Baqara.068.mp4 - 95.8 MB
02.Baqara.069.mp4 - 96.1 MB
02.Baqara.070-71.mp4 - 93.4 MB
02.Baqara.072.mp4 - 122.1 MB
02.Baqara.073.mp4 - 68.6 MB
02.Baqara.074.mp4 - 137.5 MB
02.Baqara.075.mp4 - 103.6 MB
02.Baqara.076.mp4 - 101.3 MB
02.Baqara.077.mp4 - 103.8 MB
02.Baqara.078.mp4 - 101.4 MB
02.Baqara.079.mp4 - 107.0 MB
02.Baqara.080-81.mp4 - 111.9 MB
02.Baqara.082-83.mp4 - 126.0 MB
02.Baqara.084.mp4 - 113.8 MB
02.Baqara.085.mp4 - 145.4 MB
02.Baqara.086.mp4 - 95.6 MB
02.Baqara.087.mp4 - 86.5 MB
02.Baqara.088.mp4 - 75.4 MB
02.Baqara.089.mp4 - 63.3 MB
02.Baqara.090.mp4 - 110.4 MB
02.Baqara.091.mp4 - 104.1 MB
02.Baqara.092-93.mp4 - 148.8 MB
02.Baqara.094.mp4 - 91.1 MB
02.Baqara.095.mp4 - 65.5 MB
02.Baqara.096.mp4 - 100.1 MB
02.Baqara.097-99.mp4 - 117.7 MB
02.Baqara.100-101.mp4 - 92.3 MB
02.Baqara.102.mp4 - 301.1 MB
02.Baqara.103.mp4 - 80.3 MB
02.Baqara.104.mp4 - 104.6 MB
02.Baqara.105.mp4 - 88.6 MB
02.Baqara.106.mp4 - 123.5 MB
02.Baqara.107.mp4 - 77.0 MB
02.Baqara.108.mp4 - 83.2 MB
02.Baqara.109.mp4 - 117.8 MB
02.Baqara.110.mp4 - 99.4 MB
02.Baqara.111.mp4 - 60.1 MB
02.Baqara.112.mp4 - 81.0 MB
02.Baqara.113.mp4 - 86.5 MB
02.Baqara.114.mp4 - 136.6 MB
02.Baqara.115.mp4 - 45.4 MB
02.Baqara.116.mp4 - 52.9 MB
02.Baqara.117.mp4 - 53.3 MB
02.Baqara.118.mp4 - 113.4 MB
02.Baqara.119.mp4 - 74.5 MB
02.Baqara.120.mp4 - 92.7 MB
02.Baqara.121.mp4 - 85.3 MB
02.Baqara.122.mp4 - 104.0 MB
02.Baqara.123.mp4 - 64.1 MB
02.Baqara.124.mp4 - 134.7 MB
02.Baqara.125.mp4 - 94.3 MB
02.Baqara.126.mp4 - 113.8 MB
02.Baqara.127.mp4 - 87.7 MB
02.Baqara.128.mp4 - 127.4 MB
02.Baqara.129.mp4 - 74.4 MB
02.Baqara.130.mp4 - 71.5 MB
02.Baqara.131.mp4 - 60.4 MB
02.Baqara.132.mp4 - 92.6 MB
02.Baqara.133.mp4 - 96.0 MB
02.Baqara.134.mp4 - 98.8 MB
02.Baqara.135.mp4 - 101.3 MB
02.Baqara.136.mp4 - 128.9 MB
02.Baqara.137.mp4 - 121.6 MB
02.Baqara.138.mp4 - 133.0 MB
02.Baqara.139.mp4 - 72.3 MB
02.Baqara.140.mp4 - 88.8 MB
02.Baqara.141.mp4 - 62.6 MB
02.Baqara.142.mp4 - 154.3 MB
02.Baqara.143.mp4 - 161.7 MB
02.Baqara.144.mp4 - 81.5 MB
02.Baqara.145.mp4 - 122.7 MB
02.Baqara.146.mp4 - 90.6 MB
02.Baqara.147-148.mp4 - 118.9 MB
02.Baqara.149-150.mp4 - 137.8 MB
02.Baqara.151.mp4 - 69.7 MB
02.Baqara.152.mp4 - 122.8 MB
02.Baqara.153.mp4 - 110.4 MB
02.Baqara.154.mp4 - 130.5 MB
02.Baqara.155-156.mp4 - 233.5 MB
02.Baqara.157.mp4 - 100.6 MB
02.Baqara.158.mp4 - 161.5 MB
02.Baqara.159.mp4 - 90.8 MB
02.Baqara.160.mp4 - 76.1 MB
02.Baqara.161-163.mp4 - 150.6 MB
02.Baqara.164.mp4 - 169.3 MB
02.Baqara.165.mp4 - 95.5 MB
02.Baqara.166-167.mp4 - 102.2 MB
02.Baqara.168.mp4 - 100.4 MB
02.Baqara.169.mp4 - 85.3 MB
02.Baqara.170.mp4 - 77.2 MB
02.Baqara.171.mp4 - 67.2 MB
02.Baqara.172.mp4 - 141.5 MB
02.Baqara.173.mp4 - 126.7 MB
02.Baqara.174.mp4 - 104.7 MB
02.Baqara.175.mp4 - 101.6 MB
02.Baqara.176.mp4 - 83.6 MB
02.Baqara.177.mp4 - 347.1 MB
02.Baqara.178.mp4 - 202.9 MB
02.Baqara.179.mp4 - 131.6 MB
02.Baqara.180.mp4 - 205.5 MB
02.Baqara.181.mp4 - 111.2 MB
02.Baqara.182.mp4 - 65.7 MB
02.Baqara.183.mp4 - 128.8 MB
02.Baqara.184.mp4 - 94.4 MB
02.Baqara.185.mp4 - 189.4 MB
02.Baqara.186.mp4 - 146.1 MB
02.Baqara.187.mp4 - 165.7 MB
02.Baqara.188.mp4 - 106.3 MB
02.Baqara.189.mp4 - 149.5 MB
02.Baqara.190.mp4 - 153.8 MB
02.Baqara.191.mp4 - 80.9 MB
02.Baqara.192.mp4 - 27.7 MB
02.Baqara.193.mp4 - 71.2 MB
02.Baqara.194.mp4 - 92.2 MB
02.Baqara.195.mp4 - 58.8 MB
02.Baqara.196.mp4 - 194.5 MB
02.Baqara.197.mp4 - 78.6 MB
02.Baqara.198.mp4 - 150.1 MB
02.Baqara.199.mp4 - 81.8 MB
02.Baqara.200.mp4 - 84.7 MB
02.Baqara.201.mp4 - 103.0 MB
02.Baqara.202.mp4 - 94.7 MB
02.Baqara.203.mp4 - 163.4 MB
02.Baqara.204.mp4 - 91.4 MB
02.Baqara.205.mp4 - 111.1 MB
02.Baqara.206.mp4 - 83.5 MB
02.Baqara.207.mp4 - 138.7 MB
02.Baqara.208.mp4 - 170.4 MB
02.Baqara.209.mp4 - 79.8 MB
02.Baqara.210.mp4 - 125.0 MB
02.Baqara.211.mp4 - 109.4 MB
02.Baqara.212.mp4 - 126.6 MB
02.Baqara.213.mp4 - 193.8 MB
02.Baqara.214.mp4 - 129.5 MB
02.Baqara.215.mp4 - 135.3 MB
02.Baqara.216.mp4 - 81.1 MB
02.Baqara.217.mp4 - 152.5 MB
02.Baqara.218.mp4 - 66.8 MB
02.Baqara.219.mp4 - 159.0 MB
02.Baqara.220.mp4 - 143.8 MB
02.Baqara.221.mp4 - 148.7 MB
02.Baqara.222.mp4 - 124.3 MB
02.Baqara.223.mp4 - 94.6 MB
02.Baqara.224.mp4 - 72.6 MB
02.Baqara.225.mp4 - 56.1 MB
02.Baqara.226-227.mp4 - 89.3 MB
02.Baqara.228.mp3.mp4 - 117.6 MB
02.Baqara.229.mp4 - 201.7 MB
02.Baqara.230.mp4 - 81.7 MB
02.Baqara.231.mp4 - 124.8 MB
02.Baqara.232.mp4 - 100.3 MB
02.Baqara.233.mp4 - 124.2 MB
02.Baqara.234.mp4 - 86.0 MB
02.Baqara.235.mp4 - 119.3 MB
02.Baqara.236.mp4 - 94.7 MB
02.Baqara.237.mp4 - 91.7 MB
02.Baqara.238.mp4 - 86.8 MB
02.Baqara.239.mp4 - 102.8 MB
02.Baqara.240.mp4 - 100.5 MB
02.Baqara.241-242.mp4 - 92.2 MB
02.Baqara.243.mp4 - 125.2 MB
02.Baqara.244.mp4 - 144.8 MB
02.Baqara.245.mp4 - 129.9 MB
02.Baqara.246.mp4 - 149.7 MB
02.Baqara.247.mp4 - 164.7 MB
02.Baqara.248.mp4 - 137.5 MB
02.Baqara.249.mp4 - 170.1 MB
02.Baqara.250.mp4 - 114.7 MB
02.Baqara.251.mp4 - 157.4 MB
02.Baqara.252.mp4 - 111.5 MB

گزارش تصویری دیدار و سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین قرائتی در مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

گزارش تصویری دیدار و سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین قرائتی در مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی


خاطرات استاد قرائتی... از یاسوج تا هامبورگ!
از امام حسين چه بخواهم؟

در بعضى شب ‏هاى جمعه كه در نجف بودم توفيقى بود كه به كربلا مى ‏رفتم و در حرم امام حسين عليه السلام به مناجات مى‏ پرداختم. از آنجا كه دعا زير گنبد امام حسين عليه السلام مستجاب اس، از استادم پرسيدم: در آنجا چه دعا و درخواستى از خدا داشته باشم؟. ايشان گفتند: دعا كن هر چه مفيد نيست، علاقه ‏اش از دل تو بيرون رود. بسيارند كسانى كه علاقه مند به كارى هستند كه بى ‏فايده است.
در دعا نيز مى ‏خوانيم: «اعوذ بك مِن عِلم لاينفع» خداوندا! از علم بدون منفعت به تو پناه مى‏برم.
خدا را شاكرم كه به جز قرآن و تفسير به بسيارى از علوم غير مفيد علاقه ‏اى ندارم.
وظيفه كدام است‏
وقتى دوره سطح را در حوزه تمام كردم، متحيّر مانده بودم كه چه برنامه ‏اى براى خودم داشته باشم.
دوستانم به درس خارج فقه رفتند، امّا من سرگردان بودم. بالاخره تصميم گرفتم جوان‏ هاى محل را به خانه ‏ام دعوت كنم و براى آنان اصول دين بگويم.
تخته سياهى تهيه كردم و مقدارى هم ميوه و شيرينى خريده و شروع به دعوت كردم.
بعد ديدم كار خوبى است ولى يك دست صدا ندارد، طلبه ‏ها مشغول درس هستند و جوان ها رها و مفاسد بسيار؛ در فكر بودم كه آيا كار من درست است يا كار دوستان. من درس را رها كرده به سراغ جوان ها رفته ‏ام و آنها جوان ها را رها كرده به سراغ درس رفته ‏اند. تا اينكه يكى از فضلاى محترم روزى به من گفت: در خواب ديدم كه به من گفتند: لباست را بپوش تا خدمت امام زمان عليه السلام برسى. به محضر آقا رسيدم، امّا زبانم گرفت؛ به شدّت ناراحت شدم تا اينكه زبانم باز شد. از آقا سؤال كردم: الآن وظيفه چيست؟. فرمودند: وظيفه اين است كه هر كدام از شما تعدادى از جوان ها را جمع كنيد و به آنها دين بياموزيد. با اين مطلب اميدوار شدم و به كارم ادامه دادم.

آیا امام علی (ع) برای خنداندن یتیمان از خودشان صدای حیوان درآوردند؟

انجمن: 

حجت الاسلام و المسلمین قرائتی در جلسات درسهایی از قرآن که از تلویزیون هم پخش شد روایتی را درباره ی امام علی آوردند که از نظر من با شخصیت حضرت تضاد دارد و شایسته ی ایشان نیست. لطفا اعتبار اسناد و مصادر این روایت را بررسی کنید. من در جستجویی که خودم کردم فقط توانستم یک منبع یعنی کتاب (( دررُ المطالب وغرر المناقب في فضائل علي بن أبي طالب)) نوشته ی سید ولى بن نعمة الله حسینى رضوى مربوط به اواخر قرن دهم هجری قمری را برای آن بیابم که این کتاب هم چون از آثار متاخر است اعتبار چندانی ندارد.

داستان روایت به نقل از سایت حجت الاسلام قرائتی : http://www.gharaati.ir/show.php?page=darsha&id=153

صدای بزغاله برای خنده یتیم. شنیده اید این را، من خودم گفتم، اجازه بدهید تکرار کنم، امیرالمؤمنین عبور می کرد دید خانه ای سر و صدای بچه هاست، ایستاد متوجه شد که اینها بچه های یتیم هستند، اجازه گرفت از صاحبخانه رفت دید یک خانم بیوه ای پنج شش تا یتیم دیگی بار گذاشته، زیرش را روشن کرده، در دیگ آب است جوش می آید که بچه‌ها خیال کنند مادرشان برایشان غذا می پزد، بچه‌ها هم از سرو کله هم بالا می روند، داد و بیداد و جیغ و جوق، و حضرت فهمید هیچی در خانه نیست، سریع رفت خانه مقداری روغن و برنج و آرد و خرما و از این چیزها را برداشت آورد و سریعا خودش در خانه غذا پخت و خودش بچه‌ها را نشاند دهان بچه‌ها گذاشت، وقتی می خواست برود خواست بچه‌ها را بخنداند دید نمی خندند، هر کاری کرد بچه‌ها نخندیدند، با زانو و دستهایش راه رفت و صدای بع، مع، صدای بزغاله کرد، تا صدای بز کرد خندیدند، یک نفر گفت آقا، این در شؤن مدیریت نیست، شما مگر فوق لیسانس مدیریت، دکترای مدیریت نداری شما؟ آدمی که مدیر است، وزیر است، وکیل است، سفیر است، که نباید، زشت است در‌شان شما نیست، فرمود علی، مدیریت ما این است، خوب گوش بدهید، آقایانی که لیسانس مدیریت دارند و فوق لیسانس و دکترا، مدیریت علی این است رهبر است، فرد اول مملکت صدای بز بکند، عوضش یک یتیم بخندد. قنبر گفت آقا خانه یتیم شما خیلی چیزی می دادی اما صدای بزغاله هیچ وقت نمی کردی، گفت من نمی خواستم صدای بز بکنم، می خواستم یک جوری اینها را بخندانم، هر کاری کردم اینها نخندیدند، خودم را شکستم که اینها بخندند. کی می تواند این کار را بکند؟

این هم یک نوع نقل دیگر :

قنبر مى گوید: روزى امـام عـلى عـلیه السّلام از حال زار یتیمانى آگاه شد، به خانه برگشت و برنج و خـرمـا و روغـن فـراهـم كـرده در حـالى كـه آن را خـود بـه دوش كـشـیـد، مـرا اجـازه حمل نداد، وقتى بخانه یتیمان رفتیم غذاهاى خوش طعمى درست كرد و به آنان خورانید تا سیر شدند.
سـپـس بـر روى زانـوهـا و دو دسـت راه مـى رفـت و بـچـّه ها را با تقلید از صداى بَع بَع گوسفند مى خنداند،
بچّه ها نیز چنان مى كردند و فراوان خندیدند.
سپس از منزل خارج شدیم. گفتم : مولاى من، امروز دو چیز براى من مشكل بود.
اوّل : آنكه غذاى آنها را خود بر دوش مبارك حمل كردید.
دوم : آنكه با صداى تقلید از گوسفند بچّه ها را مى خنداندید.
امام على علیه السّلام فرمود:
اوّلى براى رسیدن به پاداش، دوّمـى بـراى آن بـود كـه وقـتـى وارد خـانه یتیمان شدم آنها گریه مى كردند، خواستم وقتى خارج مى شوم، آنها هم سیر باشند و هم خندان. (شجره طوبى ص 407 ؛ دُرَرُ المطالب)

حجت الاسلام قرائتی پاسخ می دهد: آیا باید از مرجع تقلید و ولی فقیه پیروی کنیم؟


[FLV]http://media.rasekhoon.net/004/Farsi/14/Gharaati/14_Gharaati_velayat_%28www.rasekhoon.net%29.flv[/FLV]

حجت الاسلام قرائتی-آیا باید از مرجع تقلید و ولی فقیه پیروی کنیم؟


• زمان : 1:41


پاسخ حجت السلام قرائتی درباره اینکه آیا باید از مرجع تقلید و ولی فقیه اطاعت کنیم؟دریافت فایل

مشاهده آنلاین


[FLV]http://media.rasekhoon.net/004/Farsi/14/Gharaati/14_Gharaati_velayat_(www.rasekhoon.net).flv[/FLV]

[FLV]http://media.rasekhoon.net/004/Farsi/14/Gharaati/14_Gharaati_velayat_(www.rasekhoon.net).flv[/FLV]

/*/بي خيال درمانی/*/ صوتي و تصويري: سخنرانی استاد فاطمی نیا با موضوع وسواس و راه درمان آن

نامه یک معلم قرآن !

در آستانه فرا رسیدن ماه مبارك رمضان، ماه بهار قرآن از سوی مفسر قرآن و رئیس ستاد اقامه نماز حجت الاسلام و المسلمین قرائتی، نامه سوزمندانه و در خور تأملی به فرهنگیان قرآنی جامعه به ویژه مبلغین و دلسوزان قرآن نوشته اند.
متن نامه ...


بسم الله الرحمن الرحیم


ناله
آیا می دانید...
خدمت سروران گرامی
سلام علیكم

طبق معمول هر سال همین كه به ماه رمضان نزدیك می شویم دقایقی از وقت شما را راجع به مهمترین مسئله می گیرم و از اینكه كار قرآن به جایی رسیده كه باید مثل من این حرفها را بزند (كه از دهانم بزرگتر است) شرمنده ام.

1. آیا می دانید كه در همه مساجد در شب قدر دعای شریف جوشن كبیر و عزاداری و مراسم قرآن سر گرفتن بحمدالله برگزار می شود اما چرا در شب قدر كه شب نزول قرآن است تفسیر رنگی ندارد؟

2. آیا می دانید سرگرم شدن به چاپ و صوت و تجوید و ظاهر قرآن بیش از توجه به محتوای قرآن است؟

3. آیا می دانید به ما دستور داده اند كه هر گاه فتنه های زیاد مانند پاره هایی از شب تار به شما روی آورد به قرآن پناه ببرید؟ (فَإِذَا الْتَبَسَتْ‏ عَلَيْكُمُ الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّع)‏

4. آیا می دانید بعضی به اسم این كه دین از سیاست جداست به صدها آیه سیاسی بی توجهی می كنند؟

5. آیا می دانید آن مقدار كه در متون آموزش و پرورش و دانشگاه كلمات عربی را تزریق می كنند كارساز نیست و فارغ التحصیلان ما نمی توانند اكثرا یك صفحه قرآن را بی غلط بخوانند؟

6. آیا می دانید بعضی به خیال اینكه قرآن از فهم بشر بالاتر است و فهم آن مخصوص اهل بیت است از تدبر در آن می ترسند، با اینكه خداوند دستور به تدبر داده است و در حدیث می خوانیم: من زعم ان كتاب الله مبهم فقد هلك و اهلك راستی اگر قرآن را نمی توان فهمید پس چگونه به ما دستور داده اند روایات را بر قرآن عرضه كنیم و اگر ضد آن بود آن روایات را به دیوار بزنیم؟

7. آیا می دانید مهجوریت قرآن غافلانه نیست زیرا در قرآن می خوانیم در روز قیامت پیامبر(ص) می فرماید: پروردگارا قوم من قرآن را مهجور گرفتند و نمی فرماید قرآن نزد قوم من مهجور بود و مهجور گرفتن با توجه و عمد است؟ وَ قالَ الرَّسُولُ يا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً

8. آیا می دانید آیه وَ قالَ الرَّسُولُ يا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً چه معنایی دارد:
الف: در پر خطر ترین دادگاه یعنی روز قیامت
ب: نزد عالی ترین قاضی یعنی خداوند
ج: از محبوبترین و بالاترین مقام هستی یعنی پیامبر(ص)
د: شكایت توسط كسی است كه مظهر رحمه للعالمین است.
ه: شكایت پدر از فرزند است انا و علی ابوا هذه الامه
و: شكایت حتمی است چون با فعل ماضی آمده است. (وَ قالَ الرَّسُولُ)
ز: شكایت با استمداد از كلمه یا رب است.
ح: شكایت از كسی است كه امید شفاعت از او داریم. ویل لمن كان شفعاء ه خصماءه؟

9. آیا می دانید بعضی ها نمی توانند قرآن بخوانند؟
بعضی به غلط می خوانند.
بعضی كه می توانند درست بخوانند نمی خوانند.
و بعضی كه می خوانند تدبر نمی كنند.
و بعضی به آن عمل نمی كنند.
و بعضی قرآن را محور كار خود نمی دانند و در درسها و سخنرانی ها و نوشته به قرآن اولویت نمی دهند.
و بعضی قرآن را تنها برای مهریه عروس، بالای سر مسافر، سوگند یاد كردن، كتاب استخاره و امثال آن می خواهند.

10. آیا می دانید مثال ما مثال بیماری است كه بجای مصرف دارو مشغول چیدن و تنظیم انواع قرص هاست؟

11. آیا می دانید مثال ما مثال مهمانی است كه به جای گوش دادن به سخنان صاحبخانه به نقش و نگار در و پنجره توجه می كند؟

12. آیا می دانید گروهی به جای تدبر در قرآن و پیام و الهام گرفتن از آن و عمل به آن به سراغ حواشی آن می روند و بیشتر عمر خود را صرف مباحث علوم قرآن مانند محكم و متشابه، ناسخ و منسوخ، تاویل، شان نزول، تاریخ كتابت، تاریخ ترجمه، تاریخ تفسیر، طبقات مفسرین، تفاوت كتب تفسیری و امثال این بحث ها می كنند؟ (البته بعضی از این بحث ها نظیر بحث اعجاز و بحث سلامت از تحریف ضروری است اما صرف بیشتر عمر به این علوم مانند كسی است كه به جای شنا در استخر، دور استخر می دود؟)

13. آیا می دانید بعضی بجای بیان روح قرآن آنقدر به نقل اقوال می پردازند كه خود قرآن در آن اقوال گم می شود و بعضی آنقدر احتمالات متعددی را مطرح می كنند كه حتی محكمات قرآن، متشابه می شود؟

14.بعضی وارد گود عرفان، بعضی وارد تحقیق مفصل روی لغات، بعضی در مقام نقل شان نزول های متعدد و بعضی قرآن را به دون توجه به روایات معتبر رسیده از اهل بیت(ع) تفسیر می كنند؟ در حالی كه خود قرآن به ما می فرماید: وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا یعنی سخنان پیامبر(ص) را كه خود مستقیما فرموده و یا به اهل بیت ارجاع داده باید بگیریم و در روایات متواتر می خوانیم بین قرآن و اهل بیت هرگز جدایی نیست و اگر به هر دو تكیه كنید هرگز گمراه نمی شوید؟

15. آیا می دانید در بسیاری از سخنرانی ها سهم تاریخ، تحلیل سیاسی، شعر و خواب و خطابه و روضه و امثال آن داده می شود ولی سهم قرآن داده نمی شود با اینكه خداوند به پیامبر(ص) می فرماید سخنرانی تو باید درباره بیان قرآن باشد لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِم‏ ؟

16. آیا می دانید هزاران پایان نامه در علوم قرآن نوشته می شود ولی این پایان نامه ها در دانشگاه ها بایگانی و جامعه از آن خیری نمی بیند؟

17. آیا می دانید در دانشگاه های قرآن و حدیث سرفصلهای علوم قرآن كاربردی نیست و نیازسنجی نشده است؟

18. آیا می دانید تلاوت زیبا در مواردی به هنرنمایی تبدیل شده است؟

19. آیا می دانید در آموزش صرف و نحو از آیات قرآن و روایات كمتر استفاده می شود؟

20. آیا می دانید فیلم های كوتاهی با مضامین قرآنی نایاب است؟

21. آیا می دانید تفسیر ساده برای نوجوانان نایاب است؟

22. آیا می دانید بیان صحیح از قصه های قرآن برای نوجوانان نایاب است؟

23. آیا می دانید موقوفات برای قرآن كمیاب است؟

24. آیا می دانید نذر تلاوت قرآن نایاب است؟

25. آیا می دانید توجه به قرآن در نام شبی با قرآن مطرح می شود؟ آیا درست است كه بگوییم شبی با اكسیژن و یا شبی با سلامتی؟

26. آیا می دانید در بسیاری از حوزه ها و نزد بسیاری از مدرسین تدبر در قرآن درس جنبی است نه اصلی؟

27. آیا می دانید توجه به كتاب مخلوق بیش از كتاب خالق است؟

28. آیا می دانید كه به آیه خُذِ الْكِتابَ بِقُوَّةٍ عمل نكرده ایم؟

29. آیا می دانید اگر كتاب آسمانی را به پا نداریم خداوند لقب پوچی به ما داده است؟ قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لَسْتُمْ عَلى‏ شَيْ‏ءٍ حَتَّى تُقيمُوا التَّوْراةَ وَ الْإِنْجيلَ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُم‏

30. آیا می دانید كلمه اقامه در قرآن در چهار جا به كار رفته است:
أَقيمُوا الدِّين‏
أَقيمُوا الْوَزْنَ
أَقيمُوا الصَّلاةَ وَ لَوْ أَنَّهُمْ أَقامُوا التَّوْراةَ وَ الْإِنْجيلَ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِم.‏ 31. آیا می دانید اگر ما كتاب آسمانی را بپا داریم وضع اقتصادی ما بسیار خوب می شود؟ وَ لَوْ أَنَّهُمْ أَقامُوا التَّوْراةَ وَ الْإِنْجيلَ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِم

32. آیا می دانید باید تلاوت هر آیه ای ایمان ما را زیاد كند؟ وَ إِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إيماناً

33. آیا می دانید تلاوت قرآن باید دل ما را بلرزاند؟ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذينَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُم‏

34. آیا می دانید گروهی از جن همین كه برای اولین بار صدای قرآن را شنیدند ایمان آوردند (يَهْدي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ) و دیگران را به پیروی از آن دعوت كردند (يا قَوْمَنا أَجيبُوا داعِيَ اللَّهِ) ولی ما این همه قرآن شنیدیم، نه دلی تكان و نه ایمانی زیاد و نه اشكی جاری و نه رشدی اضافه و نه تبلیغی صورت گرفت؟

35. آیا می دانید قرآن ذكر است إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْر و اعراض از آن زندگی نكبتی را به بار می آورد (وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْري فَإِنَّ لَهُ مَعيشَةً ضَنْكا)

36.آیا می دانید در قیامت بعضی شفاعت ها برای بعضی مفید نیست؟ فَما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعينَ ولی شفاعت قرآن حتما كارساز است. شافع مشفع

37. آیا می دانید قرآن كشتی بی سوراخ است؟ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُون ‏ ولی در نقل تاریخ، احتمال دروغ است و در روایات نیز روایات جعلی زیاد است؟

38. آیا می دانید قرآن مثل دریا است كه هر كسی از آن بهره ای دارد. بعضی با نگاه، بعضی با شنا، بعضی با قایق رانی، و بعضی با غواصی. قرآن نیز این گونه است كه:كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الْعِبَارَةِ وَ الْإِشَارَةِ وَ اللَّطَائِفِ وَ الْحَقَائِقِ فَالْعِبَارَةُ لِلْعَوَامِّ وَ الْإِشَارَةُ لِلْخَوَاصِّ وَ اللَّطَائِفُ لِلْأَوْلِيَاءِ وَ الْحَقَائِقُ لِلْأَنْبِيَاءِ.

39. آیا می دانید عجایب قرآن قابل شمارش نیست؟ امیرالمومنین فرمود: لَا تُحْصَى‏ عَجَائِبُه‏

40.آیا می دانید عجایب قرآن كهنه شدنی نیست؟ لَا تَفْنَى‏ عَجَائِبُهُ‏

41. آیا می دانید بزرگانی مانند ملاصدرا و فیض كاشانی و امام خمینی و بسیاری دیگر اقرار كرده اند كه چرا بیشتر عمر خود را صرف قرآن نكرده اند؟

42. آیا می دانید علمای ربانی، علمای قرآنی هستند كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِما كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتابَ وَ بِما كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ

43. آیا می دانید قرآن نور است و كسی كه خودش نور ندارد نمی تواند مردم را از ظلمات به نور دعوت كند؟

44. آیا می دانید كه عظمت ماه مبارك رمضان به روزه نیست بلكه به نزول قرآن است: شَهْرُ رَمَضانَ الَّذي أُنْزِلَ فيهِ الْقُرْآن‏ و نفرمود: شهر رمضان الذی كتب فیه الصیام

45. آیا می دانید در نمایشگاه كتاب توجه مردم به كتب تفسیری زیاد شده است؟

46. آیا می دانید عزیزانی كه مسیر سخنرانی های خود را به سمت قرآن سوق داده اند مخاطبین كمی و كیفی بیشتری دارند؟

47. آیا می دانید اینكه پیامبر (ص) فرمود هرگز نباید بین قرآن واهل بیت جدایی باشد بنابراین سزاوار است در كنار هر جلسه عزاداری یك جلسه قرآن هم باشد؟

48. آیا می دانید كه امام رضا فرمود نماز بر مردم واجب شد تا قرآن از مهجوریت بیرون آید؟ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ‏ أُمِرَ النَّاسُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ لِئَلَّا يَكُونَ الْقُرْآنُ مَهْجُوراً مُضَيَّعا

سروران گرامی باید به پا خیزیم و اگر غفلت یا تقصیر و قصوری بوده از خداوند عذر خواهی كنیم و از امروز قرآن را جدی بگیریم؟ خُذِ الْكِتابَ بِقُوَّةٍ

نكاتی به نظر می رسد كه بیان می كنم عزم و تصمیم با شما. ولی بدانیم اگر عزم نداشته باشیم مثل پدر خود حضرت آدم قابل توبیخیم كه قرآن می فرماید: َ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْما
همه به پا خیزیم و برای خدا و شادی دل پیامبر(ص) و چشیدن مزه قرآن و چشاندن آن مزه به دیگران یك نهضتی ایجاد كنیم مثلا:
1. كسانی كه توان تدریس تفسیر دارند تفسیر را وارد حوزه درسی خود نمایند. یعنی برنامه ریزی حوزه جوری باشد كه هر طلبه حداقل در هر سال با یك جزء تفسیر آشنا شود.
2. اهل منبر نیمی از سخنرانی خود را به بیان آیات قرآن اختصاص دهند.
3. در همه روزنامه ها و مجلات ستونی برای فهم گوشه ای از آیات قرآن اختصاص یابد.
4. صدا و سیما از قصه ها و آیات كوتاه با هنر و نمایش و یا از مثال های قرآن با امكانات هنری خود بهره گیرد.
5. آموزش پرورش و دانشگاه تفسیر آیاتی را كه هر روز با آن سر و كار داریم در متون كتاب درسی تزریق كنند.
6. موضوعاتی كه برای همه مردم مورد نیاز است از قرآن استخراج شود.
7. اگر از تاریخ می گوییم حوادث تاریخی قرآن را در اولویت قرار دهیم.
8. اگر از اخلاق می گوییم آیات اخلاقی قرآن را مطرح كنیم.
9. اگر مثالی می زنیم یا تشبیه به كار می بریم قرآن را فراموش نكنیم.
10. اگر فضایل امیرالمومنین (ع) را می گوییم آیاتی كه در شان آن بزرگوار است در اولویت قرار دهیم.
11. اگر از حضرت مهدی (ع) و حكومت ایشان سخن می گوییم از منابعی كه قرآن و مهدویت را بررسی كرده اند استفاده نماییم؟
12. در عزل و نصب ها، قهر و صلح ها، ارتباط و ترك روابط، انتخاب همسر، آیین همسرداری، انتخاب شغل، عبادات و سیاست، خطوط كلی اقتصاد، حقوق، مدیریت و هر رشته دیگر اول بسراغ قرآن برویم بعد نهج البلاغه و روایات معتبر، بعد سیره اهل بیت (ع) و در پایان از تجربه های تاریخی بزرگان استفاده كنیم. این آرزو آغازی است كه می توان از ماه رجب و شعبان و رمضان كمك گرفت زیرا ماشین هایی كه هوا گرفته در سرازیری ها روشن می شود و سرازیری عبادات و قرآن ماه رمضان است.

در پایان، این ناله ی هدهدی بود نزد سلیمان ها كه اگر سلیمان ها توجه فرمایند بالقیس های دنیا به اسلام رو خواهند آورد ولی اگر بگویند این هدهد پرنده كوچكی است و حرف او الزام آور نیست حركتی صورت نخواهد گرفت.
و الامر الیكم
و السلام

......................................................

1. كافی، ج2، ص 599.
2. محاسن، ج 1، ص 421 .
3. فرقان، 30.
4. حشر،7.
5. مریم، 12.
6. مائده، 68.
7. شوری، 13.
8. رحمن، 9.
9. بقره،43.
10. مائده،66.
11. مائده،66.
12. انفال،2.
13. انفال،2.
14. جن، 2.
15. احقاف، 31.
16. حجر، 9.
17 طه، 124.
18 مدثر، 48.
19. حجر، 9.
20. عوالی الئالی ج 4 ص 105.
21. كافی، ج 2، ص 599.
22. بحارالانوار، ج 2، ص 284.
23. آل عمران، 79.
24. بقره، 185.
25. من لا یحضره الفقیه، ج 1، ص 310.
26. مریم، 12.
27. طه، 115.

||« وصیت های امام حسن عسکری(ع) به شیعیان از زبان استاد قرائتی »||

انجمن: 

بسم الله الرحمن الرحیم


وصیت های امام حسن عسکری(ع) به شیعیان
مدت زمان : 26:37
تاریخ پخش: 85/01/17

دانلود سخنرانی
: