حاج آقا قرائتی

تفسیر تصویری سوره بقره توسط حاج آقا قرائتی

انجمن: 

سوره بقره
این سوره که دویست و هشتاد و شش آیه دارد، در مدینه نازل شده و بزرگ‌ترین سوره‌ی قرآن است.
علّت نام‌گذاری آن به بقره، داستان بسیار زیبای گاو بنی‌اسرائیل است که در آیات 67 تا 73 بیان شده است.
محتوای سوره دربردارنده‌ی مطالب گوناگون اعتقادی، فقهی، عبادی، تشریع قوانین عبادی، اخلاقی و فردی و اجتماعی بسیاری است.
در این سوره آیة الکرسی(آیه‌ی 255) و آیه‌ی دین(282) که بزرگترین آیه‌ی قرآن است، ماجرای تغییر قبله، بهانه تراشی‌های بنی‌اسرائیل، آفرینش حضرت آدم و نافرمانی شیطان و... بیان شده است.
از آنجایی که دو سوره بقره و آل عمران احکام فقهی و اسماء و صفات نورانی الهی بسیاری را در خود جای داده‌اند، به آنها زهراوان یعنی دو سوره‌ی بسیار درخشان گفته‌اند.
حضرت رسول صلّی الله علیه و آله سوره‌ی بقره را برترین سوره‌ی قرآن و آیة الکرسی را برترین آیه معرّفی فرموده‌اند.
نام سوره: بقره
شماره سوره:2
جزء: 1-3
تعداد آیات: 286
محلّ نزول: مدینه

02.Baqara.001.mp4 - 76.4 MB
02.Baqara.002.mp4 - 84.8 MB
02.Baqara.003.mp4 - 226.7 MB
02.Baqara.004.mp4 - 69.2 MB
02.Baqara.005.mp4 - 57.8 MB
02.Baqara.006.mp4 - 59.3 MB
02.Baqara.007.mp4 - 104.2 MB
02.Baqara.008.mp4 - 90.9 MB
02.Baqara.009.mp4 - 91.3 MB
02.Baqara.010.mp4 - 64.5 MB
02.Baqara.011.mp4 - 56.3 MB
02.Baqara.012.mp4 - 70.0 MB
02.Baqara.013.mp4 - 71.5 MB
02.Baqara.014.mp4 - 61.5 MB
02.Baqara.015.mp4 - 85.7 MB
02.Baqara.016.mp4 - 91.7 MB
02.Baqara.017.mp4 - 102.4 MB
02.Baqara.018.mp4 - 49.5 MB
02.Baqara.019.mp4 - 64.6 MB
02.Baqara.020.mp4 - 85.7 MB
02.Baqara.021.mp4 - 216.7 MB
02.Baqara.022.mp4 - 139.9 MB
02.Baqara.023-24.mp4 - 136.5 MB
02.Baqara.025.mp4 - 96.9 MB
02.Baqara.026.mp4 - 408.2 MB
02.Baqara.027.mp4 - 243.8 MB
02.Baqara.028.mp4 - 94.9 MB
02.Baqara.029.mp4 - 130.3 MB
02.Baqara.030.mp4 - 266.6 MB
02.Baqara.031.mp4 - 84.0 MB
02.Baqara.032.mp4 - 118.9 MB
02.Baqara.033.mp4 - 64.0 MB
02.Baqara.034.mp4 - 94.1 MB
02.Baqara.035.mp4 - 138.3 MB
02.Baqara.036.mp4 - 100.7 MB
02.Baqara.037.mp4 - 88.1 MB
02.Baqara.038-39.mp4 - 124.9 MB
02.Baqara.040.mp4 - 112.5 MB
02.Baqara.041.mp4 - 156.0 MB
02.Baqara.042-43.mp4 - 59.9 MB
02.Baqara.044.mp4 - 110.7 MB
02.Baqara.045.mp4 - 125.8 MB
02.Baqara.046.mp4 - 59.8 MB
02.Baqara.047.mp4 - 119.1 MB
02.Baqara.048.mp4 - 138.0 MB
02.Baqara.049.mp4 - 128.8 MB
02.Baqara.050.mp4 - 56.0 MB
02.Baqara.051.mp4 - 135.0 MB
02.Baqara.052-53.mp4 - 81.6 MB
02.Baqara.054.mp4 - 117.9 MB
02.Baqara.055-56.mp4 - 108.2 MB
02.Baqara.057.mp4 - 84.5 MB
02.Baqara.058.mp4 - 78.8 MB
02.Baqara.059.mp4 - 96.2 MB
02.Baqara.060.mp4 - 128.4 MB
02.Baqara.061.mp4 - 97.2 MB
02.Baqara.062.mp4 - 91.8 MB
02.Baqara.063.mp4 - 102.1 MB
02.Baqara.064.mp4 - 62.0 MB
02.Baqara.065.mp4 - 100.1 MB
02.Baqara.066.mp4 - 35.2 MB
02.Baqara.067.mp4 - 87.2 MB
02.Baqara.068.mp4 - 95.8 MB
02.Baqara.069.mp4 - 96.1 MB
02.Baqara.070-71.mp4 - 93.4 MB
02.Baqara.072.mp4 - 122.1 MB
02.Baqara.073.mp4 - 68.6 MB
02.Baqara.074.mp4 - 137.5 MB
02.Baqara.075.mp4 - 103.6 MB
02.Baqara.076.mp4 - 101.3 MB
02.Baqara.077.mp4 - 103.8 MB
02.Baqara.078.mp4 - 101.4 MB
02.Baqara.079.mp4 - 107.0 MB
02.Baqara.080-81.mp4 - 111.9 MB
02.Baqara.082-83.mp4 - 126.0 MB
02.Baqara.084.mp4 - 113.8 MB
02.Baqara.085.mp4 - 145.4 MB
02.Baqara.086.mp4 - 95.6 MB
02.Baqara.087.mp4 - 86.5 MB
02.Baqara.088.mp4 - 75.4 MB
02.Baqara.089.mp4 - 63.3 MB
02.Baqara.090.mp4 - 110.4 MB
02.Baqara.091.mp4 - 104.1 MB
02.Baqara.092-93.mp4 - 148.8 MB
02.Baqara.094.mp4 - 91.1 MB
02.Baqara.095.mp4 - 65.5 MB
02.Baqara.096.mp4 - 100.1 MB
02.Baqara.097-99.mp4 - 117.7 MB
02.Baqara.100-101.mp4 - 92.3 MB
02.Baqara.102.mp4 - 301.1 MB
02.Baqara.103.mp4 - 80.3 MB
02.Baqara.104.mp4 - 104.6 MB
02.Baqara.105.mp4 - 88.6 MB
02.Baqara.106.mp4 - 123.5 MB
02.Baqara.107.mp4 - 77.0 MB
02.Baqara.108.mp4 - 83.2 MB
02.Baqara.109.mp4 - 117.8 MB
02.Baqara.110.mp4 - 99.4 MB
02.Baqara.111.mp4 - 60.1 MB
02.Baqara.112.mp4 - 81.0 MB
02.Baqara.113.mp4 - 86.5 MB
02.Baqara.114.mp4 - 136.6 MB
02.Baqara.115.mp4 - 45.4 MB
02.Baqara.116.mp4 - 52.9 MB
02.Baqara.117.mp4 - 53.3 MB
02.Baqara.118.mp4 - 113.4 MB
02.Baqara.119.mp4 - 74.5 MB
02.Baqara.120.mp4 - 92.7 MB
02.Baqara.121.mp4 - 85.3 MB
02.Baqara.122.mp4 - 104.0 MB
02.Baqara.123.mp4 - 64.1 MB
02.Baqara.124.mp4 - 134.7 MB
02.Baqara.125.mp4 - 94.3 MB
02.Baqara.126.mp4 - 113.8 MB
02.Baqara.127.mp4 - 87.7 MB
02.Baqara.128.mp4 - 127.4 MB
02.Baqara.129.mp4 - 74.4 MB
02.Baqara.130.mp4 - 71.5 MB
02.Baqara.131.mp4 - 60.4 MB
02.Baqara.132.mp4 - 92.6 MB
02.Baqara.133.mp4 - 96.0 MB
02.Baqara.134.mp4 - 98.8 MB
02.Baqara.135.mp4 - 101.3 MB
02.Baqara.136.mp4 - 128.9 MB
02.Baqara.137.mp4 - 121.6 MB
02.Baqara.138.mp4 - 133.0 MB
02.Baqara.139.mp4 - 72.3 MB
02.Baqara.140.mp4 - 88.8 MB
02.Baqara.141.mp4 - 62.6 MB
02.Baqara.142.mp4 - 154.3 MB
02.Baqara.143.mp4 - 161.7 MB
02.Baqara.144.mp4 - 81.5 MB
02.Baqara.145.mp4 - 122.7 MB
02.Baqara.146.mp4 - 90.6 MB
02.Baqara.147-148.mp4 - 118.9 MB
02.Baqara.149-150.mp4 - 137.8 MB
02.Baqara.151.mp4 - 69.7 MB
02.Baqara.152.mp4 - 122.8 MB
02.Baqara.153.mp4 - 110.4 MB
02.Baqara.154.mp4 - 130.5 MB
02.Baqara.155-156.mp4 - 233.5 MB
02.Baqara.157.mp4 - 100.6 MB
02.Baqara.158.mp4 - 161.5 MB
02.Baqara.159.mp4 - 90.8 MB
02.Baqara.160.mp4 - 76.1 MB
02.Baqara.161-163.mp4 - 150.6 MB
02.Baqara.164.mp4 - 169.3 MB
02.Baqara.165.mp4 - 95.5 MB
02.Baqara.166-167.mp4 - 102.2 MB
02.Baqara.168.mp4 - 100.4 MB
02.Baqara.169.mp4 - 85.3 MB
02.Baqara.170.mp4 - 77.2 MB
02.Baqara.171.mp4 - 67.2 MB
02.Baqara.172.mp4 - 141.5 MB
02.Baqara.173.mp4 - 126.7 MB
02.Baqara.174.mp4 - 104.7 MB
02.Baqara.175.mp4 - 101.6 MB
02.Baqara.176.mp4 - 83.6 MB
02.Baqara.177.mp4 - 347.1 MB
02.Baqara.178.mp4 - 202.9 MB
02.Baqara.179.mp4 - 131.6 MB
02.Baqara.180.mp4 - 205.5 MB
02.Baqara.181.mp4 - 111.2 MB
02.Baqara.182.mp4 - 65.7 MB
02.Baqara.183.mp4 - 128.8 MB
02.Baqara.184.mp4 - 94.4 MB
02.Baqara.185.mp4 - 189.4 MB
02.Baqara.186.mp4 - 146.1 MB
02.Baqara.187.mp4 - 165.7 MB
02.Baqara.188.mp4 - 106.3 MB
02.Baqara.189.mp4 - 149.5 MB
02.Baqara.190.mp4 - 153.8 MB
02.Baqara.191.mp4 - 80.9 MB
02.Baqara.192.mp4 - 27.7 MB
02.Baqara.193.mp4 - 71.2 MB
02.Baqara.194.mp4 - 92.2 MB
02.Baqara.195.mp4 - 58.8 MB
02.Baqara.196.mp4 - 194.5 MB
02.Baqara.197.mp4 - 78.6 MB
02.Baqara.198.mp4 - 150.1 MB
02.Baqara.199.mp4 - 81.8 MB
02.Baqara.200.mp4 - 84.7 MB
02.Baqara.201.mp4 - 103.0 MB
02.Baqara.202.mp4 - 94.7 MB
02.Baqara.203.mp4 - 163.4 MB
02.Baqara.204.mp4 - 91.4 MB
02.Baqara.205.mp4 - 111.1 MB
02.Baqara.206.mp4 - 83.5 MB
02.Baqara.207.mp4 - 138.7 MB
02.Baqara.208.mp4 - 170.4 MB
02.Baqara.209.mp4 - 79.8 MB
02.Baqara.210.mp4 - 125.0 MB
02.Baqara.211.mp4 - 109.4 MB
02.Baqara.212.mp4 - 126.6 MB
02.Baqara.213.mp4 - 193.8 MB
02.Baqara.214.mp4 - 129.5 MB
02.Baqara.215.mp4 - 135.3 MB
02.Baqara.216.mp4 - 81.1 MB
02.Baqara.217.mp4 - 152.5 MB
02.Baqara.218.mp4 - 66.8 MB
02.Baqara.219.mp4 - 159.0 MB
02.Baqara.220.mp4 - 143.8 MB
02.Baqara.221.mp4 - 148.7 MB
02.Baqara.222.mp4 - 124.3 MB
02.Baqara.223.mp4 - 94.6 MB
02.Baqara.224.mp4 - 72.6 MB
02.Baqara.225.mp4 - 56.1 MB
02.Baqara.226-227.mp4 - 89.3 MB
02.Baqara.228.mp3.mp4 - 117.6 MB
02.Baqara.229.mp4 - 201.7 MB
02.Baqara.230.mp4 - 81.7 MB
02.Baqara.231.mp4 - 124.8 MB
02.Baqara.232.mp4 - 100.3 MB
02.Baqara.233.mp4 - 124.2 MB
02.Baqara.234.mp4 - 86.0 MB
02.Baqara.235.mp4 - 119.3 MB
02.Baqara.236.mp4 - 94.7 MB
02.Baqara.237.mp4 - 91.7 MB
02.Baqara.238.mp4 - 86.8 MB
02.Baqara.239.mp4 - 102.8 MB
02.Baqara.240.mp4 - 100.5 MB
02.Baqara.241-242.mp4 - 92.2 MB
02.Baqara.243.mp4 - 125.2 MB
02.Baqara.244.mp4 - 144.8 MB
02.Baqara.245.mp4 - 129.9 MB
02.Baqara.246.mp4 - 149.7 MB
02.Baqara.247.mp4 - 164.7 MB
02.Baqara.248.mp4 - 137.5 MB
02.Baqara.249.mp4 - 170.1 MB
02.Baqara.250.mp4 - 114.7 MB
02.Baqara.251.mp4 - 157.4 MB
02.Baqara.252.mp4 - 111.5 MB