الوجود

واجب الوجود و علة العلل

سلام...
یک سوال...اگر این دنیای مادی و همه موجودات و وجودهای غیر مادی،به عبارتی هر موجودی جز آن علت العلل فلاسفه و آن واجب الوجود بالذات موجود، وجود نداشتند، آنوقت خود آن موجودی که علت العلل می خوانیمش هم می شد ممکن الوجود؟ممکن الوجودی که ضرورت وجود ندارد؟
سوالم را طوری دیگری مطرح می کنم، آن موجودی که واجب الوجودش می خوانیم و می گوییم بالذات وصف ضرورت داشته و موجود بوده،آیا به حکم ممکن الوجود هایی مثل این دنیای مادی واجب الوجود به حساب می آید و بدون این موجودات، که یکی از آن ها این دنیای مادیست دیگر واجب الوجود نیست؟؟
باز طور دیگری سوالم را می پرسم...ما می گوییم این دنیا ممکن الوجود است و نیاز به علتی دارد و این علت ها نمی توانند تا بی نهایت ادامه پیدا کنند و لاجرم باید یک جا خاتمه پیدا کند آن واجب الوجود بالذات موجود یا آن علت العلل خاتمه بخش این سلسله علت و معلول هاست...و از این جهت واجب الوجود به حکم موجود بودن این ممکن الوجود هایی چون این دنیای مادی اثبات می شود...سوال اینکه حالا اگر این دنیای مادی و دیگر موجودات غیر مادی به تمامی وجود نداشتند...آنگاه باز معنی داشت و یا ثابت کردنی بود که یک موجود واجب الوجود بالذات موجودی وجود داشته باشد؟؟و آیا معنی داشت که وجود داشته باشد؟؟
سوالام دقیق و مفهوم بود؟؟

دسته بندی موجود ؛ واجب ,ممکن و ممتنع

سلام.

یک سوال:

توضیح میدید چرا ممکن الوجود نیاز به علت داره؟

در واقع چرا:

نقل قول:
وجود ممکن برای موجود شدن احتیاج به مرجح دارد

ممنونم