مطابقت با واقع

ملاک حرمت دروغ چیست؟

سلام
ملاک حرمت دروغ چیست؟ عدم تطابق با واقع است و یا اغراء به جهل؟
اثر این دو نظریه در کجا ظاهر میشود؟
آیا نظریه های دیگری نیز در این زمینه وجود دارد؟

مطابقت ادراکات انسان با واقعیت

انجمن: 

سلام
از کجا می توان اثبات کرد که ادراکات انسان مطابق با واقعیت است؟ شاید لازمه خلقت انسان و نحوه ادراکات او اینگونه فهم را اقتضا می کند که اگر به گونه ای دیگر بود طور دیگه ای درک می کرد؟من در این زمینه مطالعات زیادی در معرفت شناسی کردم ولی به نتیجه ای نرسیدم به نظرم تا به حال پاسخی به این سوال داده نشده
@};-