اغراء به جهل

ملاک حرمت دروغ چیست؟

سلام
ملاک حرمت دروغ چیست؟ عدم تطابق با واقع است و یا اغراء به جهل؟
اثر این دو نظریه در کجا ظاهر میشود؟
آیا نظریه های دیگری نیز در این زمینه وجود دارد؟