عذاب قبر

اعمالی که ما را در آخرت نجات می دهند؟

سلام  اولین سوالی که از ما می شود نمازه، بطور خلاصه چه اعمالی برای ما در قبر و برزخ و آخرت مایع نجات و ایمنی ماست و مانع عذاب ما می شود؟ البته دو عامل نماز و ولایت بسیار موثر اند.

زمان مرگ و برداشته شدن عذاب قبر

انجمن: 
سلام اینکه میگویند ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه از دنیا بری، سوال و جواب شب اول قبر نداری، مقصود زمان خاک کردن هست یا زمان قبض روح؟ اینکه بعضی ها نگه میدارن تا جمعه خاک کنند چ حکمی دارد،؟ واینکه کسی جمعه قبض روح شود و شنبه ب خاک کنند چ حکمی دارد؟