اعمال مفید برای آخرت

اعمالی که ما را در آخرت نجات می دهند؟

سلام  اولین سوالی که از ما می شود نمازه، بطور خلاصه چه اعمالی برای ما در قبر و برزخ و آخرت مایع نجات و ایمنی ماست و مانع عذاب ما می شود؟ البته دو عامل نماز و ولایت بسیار موثر اند.