شهادت دروغ

امکان توطئه و دروغ در اثبات زنا

 با سلام بر اساس فقه اسلامی برای اثبات زنا باید چهار مرد یا سه مرد و دو زن شهادت به زنای شخص گناهکار بدهند. 1.حال از کجا می توان مطمئن بود که مثلا یکی از مردان با دوستان خود داستانی طراحی کنند و با گفتن یک داستان واحد از یک زن بی گناه زانیه ساخته نشود؟با توجه به این که شهادت شهود هم در یک جلسه رخ می دهد حتی اگر از قبل هم داستانی نداشته باشند نفر اول هرچه بگوید نفرات بعدی می توانند آن را تکرار کنند.حتی ممکن است یکی از آنها نشانه ای از بدن زن دیده باشد مانند خال بر روی بدن و آن را هم به عنوان نشانه به بقیه گفته باشد. 2.آیا پس از آن که با شهادت چهار شاهد حکم حد بر زنی لازم شد آیا می تواند به طریقی ادعای دروغ بودن حرف شهود را بکند و خود را نجات دهد.

آیا این شهادت دروغ محسوب می شود؟

سلام

اگر کسی خانه ای داشته باشد ولی برای فریب دادگاه خانه را به اسم یکی از نزدیکانش بزند و اگر ما این احتمال را بدهیم که این تغییر مالکیت برای فریب دادگاه بوده است، آیا میتوانیم شهادت بدهیم که این فرد خانه ای ندارد؟

بنده مرجع تقلیدی ندارم اگر مقدور است بر اساس نظر مشهور را قرار بدید اگر هم خیر، برای آقایان خامنه ای، سیستانی و مکارم و اگر مکانش هست بهجت.

ممنون

ارائه نظر بدون علم

786
557

اگر با حضور در محکمه ای رای و نظری را در مورد چیزی بدهیم که از آن هیچ اطلاعی نداریم و یا اطلاعات بسیار ناقصی داریم , و این رای و نظر ما منجر به صدور حکم بشود
1- تکلیف این حکم چیست
2- تکلیف ما با زیاندیده از صدور حکم چیست
3- چنانچه توانایی برگرداندن حق زیاندیده را نداشته باشیم چکار باید بکنیم

نظر همه مراجع برایم مهم است ولی مقام رهبری در اولویت هستند