رنسانس

چرا اسلام خودش را نقد نمی کند؟

سلام .
یکی از ویژگی های تمدن غرب ، نقد خودش است .
غرب به یمن آزادی که دارد ، مدام خود را نقد و در نتیجه خود را بهبود می بخشد و ارتقا می دهد .
اما شما در چیزی که اسلام می نامید، چیزی به نام نقد ندارید . فقها پلورالیسم و برداشت های متفاوت را به شدت نفی می کنند و با استفاده از ابزار قدرتمندی مثل حکم ارتداد و تکفیری که دارند ، هر نوع دگراندیشی را به خشن ترین روش سرکوب می کنند .
دو قرن پرشکوهی که اسلام داشته به واسطه وجود دولت های کم و بیش سکولار اموی و عباسی است که از تفکرهای گوناگون حمایت می کردند، است و در نتیجه دوره درخشان اسلامی که در حقیقت ادامه و باز تولید تمدن غرب قدیم (یونان) بود ، پدید می آید .
اما بعد تسلط کامل فقه بر جوامع اسلامی ، می بینیم که چگونه >
غرب اگر پیشرفت کرد به خاطر کوتاه کردن کلیسا و کشیش ها از حکومت و سکولاریزه کردن حکومت بود.

منظور من از غرب جغرافیایی و اروپا نیست، بلکه منظورم تفکر مدرن و تمدنی است که بر این پایه ساخته شده است.

چرا در تمدن غرب بين علم و دين تعارض به وجود آمد؟

چرا در تمدن غرب بين علم و دين تعارض به وجود آمد؟