تن تن

تب‌های اولیه

تصویر تن تن

مدال ها

تاریخچه

عضو به مدت
6 سال 4 ماه