تن تن

تب‌های اولیه

تصویر تن تن

مدال ها

تاریخچه

عضو به مدت
3 سال 9 ماه