قرائت صحيح نماز

تب‌های اولیه

152 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
قرائت صحيح نماز

با سلام

ايا در قرائت نماز بايد مخارج صحيح حروف (تجويد) رعايت شود ؟يا خواندن معمولي كافي است ؟

با تشكر

با سلام خدمت شما و تشكر از سئوال خوبتان

رعايت دقت هاي تجويدي واجب نيست و تنها تلفظ عربي صحيح لغات و حروف واجب است (1)
بهتر است براي آشنايي بهتر با موارد وجوب قرائت به رساله مرجع تقليد خود ، احكام قرائت نماز مراجعه نماييد .

لطفا هر گاه سئوال شرعي داريد نام مرجع تقليد خود را ذكر نماييد
موفق باشيد

پي نوشت :
1. آيت الله خامنه اي ، اجوبه الاستفتائات س 465 و س 591

با سلام و تشكر از پاسخ شما
چقدر زود پاسخ داده شد بازم ممنون

من جامع الرسائل اقاي بهجت رو كه ميخونم از بس اصطلاح جديد داره معمولا نميدونم اخرش فتوا چي هست . ولي شايد يه روز ياد گرفتم .

قرائت 1 . يعنى اوّلين وظيفه صلاتيه يا دوّم يا سوّم با حفظ ترتيب در دو احتمال اخير.
2 . دوّمين تكبير از وظيفه صلاتيّه يا سوّم با حفظ ترتيب.
3 . در [ نمازهاى ] دو ركعتى و در دو ركعت اوّلِ از نماز سه ركعتى و چهار ركعتى، واجب است قرائت تمام حمد، و جايز نيست اخلال عمدى به حرفى از آن، يا به تشديد، يا اعراب آنها به نحو موافق قرائت قرّاء يا قانون عربيّت كه در صرف و نحو مسلّم است. و اين معنى، در نوافل، معتبر و در فرايض، واجب هم هست.و «بسمله» در فاتحه و سوره هاى ديگر غير از برائت، جزء است، و لازم است قرائت آن با فاتحه و هر سوره واجبه.و در حال اختيار ترجمه فاتحه كافى نيست.
ترتيب قرائت و اخلال به آن
و ترتيب كلمات و آيات بايد رعايت شود؛ پس عكس عمدى، مبطل است، مگر آن كه در مقدّم، قاصدِ جزء صلاتى نبوده باشد، پس اعاده مقدّم با ترتيب مى نمايد.و اگر ناسياً تقديم و تأخير كرد، اعاده در محلّ خودش، كافى و لازم است با حفظ موالات قرائت، وگرنه اعاده اصلِ قرائت مى نمايد با حفظ موالات صلات بنابر احوط؛ و اگر بعد از ركوع، متذكّر شد، نماز صحيح است و در بعض موارد آن، سجود سهو، لازم مى شود.و در صورت تقديم و تأخير سهوى كه اعاده آن لازم باشد، رعايت موالاتِ قرائت مى شود كه اگر فوت شد، استينافِ قرائت لازم است.
حكم ترك تعلّم و عاجز از قرائت
و اظهر اين است كه ترك تعلّم تا زمان تحقّق ائتمام، حكم ترك آن را در اوّل زمانِ امكان دارد، كه اگر مفوِّت تعلّم در زمان وجوبِ فعلىِ تعيينى شد، حرام و مشتمل بر اثم است، وگرنه حرام نيست اگر چه بعد از دخول وقت باشد، و اگر وقت، از تعلّم، تنگ بود و ممكن نبود اقتدا، آنچه را كه مى داند از فاتحه مى خواند اگر چه مقصّر بود در ترك تعلّم تا آن وقت.و اظهر وجوب ائتمام است با عدم عسر و حرج در صورت مذكوره. و همچنين اتّباع قارى اگر پيدا شد بدون حرج؛ و بعد از اينها قرائت از مكتوب اگر ميّسر شد براى آنچه نمى داند آن را، و اظهر وجوب تكرار همان بعض از فاتحه است به مقدار فاتحه بنا بر احوط، كه وجوب رعايت مقدار است، نه تبديل به غير آن از قرآن در صورت معرفت، و تبديل به ذكر در صورت عدم معرفت، يا تخيير بين تكرار و ذكر و همچنين رعايت محلّ بدل در صورت دانستن اوّل يا وسط يا آخر، با آنچه اختيار شد، اين فروع ساقط است. و چنانچه از فاتحه چيزى نمى داند، اختيار مى نمايد مقدار آن را از ساير سُوَر در صورت معرفت؛ و اظهر، عدم لزوم موافقت در عدد آيات با «فاتحه» است؛ بلكه كافى، مقدارِ اين مجموع است اگر چه يك آيه باشد و زايد، ممنوع نيست، بلكه اختيار مى شود براى مقدّمه علميّه و به قصد قرآنيّتِ خصوص زايد. و در صورت عدم معرفتِ «قرآن»، به مقدار واجب از قرآن «تسبيح» و «تهليل» و «تكبير» مى گويد، و اولى و احوط، اختيار ذكرِ واجب در اخيرتين است به نحو تخيير و در مقدار رعايت مقدار فاتحه. و اولى اختيار ذكر اخيرتين در عوض «قرآن» در اوّلتين است، بلكه احوط است و موافقت در مقدار، با مبدل، لازم نيست. و احوط اختيارِ موالات در بدل است با امكان؛ و همچنين اختيار آنچه را كه موالات در آن، مقدور او است، اگر چه مطالب و آيات در يك معنى و نظم نباشد؛ و با عدم امكان، تفريق مانعى ندارد اگر چه در يك معنى و نظم باشند [ البته ] اگر موالات نمازى به هم نخورد و فقط موالاتِ سوره اخلال بشود.و لازم نيست بدلِ «فاتحه»، سوره كامله باشد، بلكه بعد از قرائتِ مقدار «فاتحه» از ساير سُوَر، واجب است ـ بنا بر وجوب سوره ـ يك سوره كامله بعد از قرائتِ مقدار «فاتحه»؛ و احوط ـ بنا بر وجوب سوره كامله ـ جريان مذكور از تعويض به «قرآن» و بعد از آن به ذكر به نحو مذكور در سوره است اگر نداند سوره كامله را و وقتِ وافى براى تعلّم و ائتمام و اتبّاع قارى و قرائت از روى مكتوب نباشد.
لحن و غلط در قرائت
و در صورت صدق قرائت و عدم تمكّن از غير ملحون و نحو آن با رجاى تعلّم، آيا موظّف به بدلِ قرائتِ بدون لَحْن است، يا اكتفاى به اصل با لَحْن بنمايد؟ احوط، اختيار ائتمام و اتّباع قارى و قرائت از روى مكتوب است.و در صورت عدم امكان، يا ضيق وقت، يا حرجى بودن مذكورات، اظهر جواز اكتفا به اصلِ ملحون در زمان عدم امكان تعلّم ـ مثل زمان يأس از تعلّم ـ است.
جواز قرائت از روى مكتوب
و جايز است ـ بنا بر اظهر ـ قرائت از روى مكتوب در حال اختيار، اگر چه اَوْلى ترك آن است در فريضه؛ امّا در حال ضيقِ وقت و تعذّرِ تعلّم، پس قرائت از روى مصحف جايز است، و واجب نيست ائتمام، و مثل قرائت از روى مصحف است اتّباع قارى، بلكه ائتمام در حكم اينها است به نحوى كه گذشت.و با امكانِ مذكورات، تعلّم واجب نيست اگر مفوِّت واجب نباشد، و اگر ممكن نباشد تعلّم و اتّباع قارى و قرائت از مصحف، يا وقت تنگ باشد، احوط ائتمام است و اختيار آن بر بدل قرائت، اگر چه اكتفا به بدل، خالى از وجه نيست؛ و اين اكتفا، ظاهر است در صورت حرجى بودن ائتمام.
ارتفاع عذر در اثناى نماز
و اگر عذر مرتفع شد در اثناى نماز، پس اگر قبل از شروع در بدل باشد، لازم است اصل؛ و اگر بعد از فراغ از بدل يا در اثنا باشد عروض تمكّن از اصل، اظهر اكتفا در اوّل است و لازم است اصل در بقيّه.و احوط، تمام دو سوره است در مقابل تلفيق از بدل و اصل بنا بر وجوب سوره بعد از «فاتحه» به قصد قرائت موظّفه، نه به قصد جزئيّتِ تمام، بلكه با قصد جزئيّت در خصوص مقدارى كه از اصل و بدل تا آن زمان به جا نياورده است.
فرض خواندن ترجمه
در صورت عدم امكان قرائت و بدلِ آن، كه ذِكر است و عدم امكان احتياط به ائتمام و آنچه با آن ذكر شد، احوط اختيار ترجمه ذكر است به قدر واجب آن در صورت معرفت بر ترجمه «قرآن» در جايى كه ترجمه «قرآن» خودش بنفسه ذكر نباشد؛ و در صورت عدم امكان غير ترجمه «قرآن»، احوط اتيان به آن است به قصد وظيفه فعليّه(از ذكر يا ترجمه قرآن).

تويه توضيح المسائل هم نگاه كردم نوشته شده بود

اگر در زبان عربي بگويند ان حرف را تلفظ نكرده و موافق هيچ يك از قرائت هاي هفت گانه نباشد نماز او باطل است بنا بر احتياط

جمله قرمز رنگ رو از كجا بايد متوجه بشيم ؟ ببخشيد قرائت هفت گانه چي هست ؟


ببخشيد مرجع تقليد رو ذكر نكردم فكر كردم در اين مورد تفاوتي بين فتاوا نيست .

t4h9r1;60226 نوشت:
با سلام و تشكر از پاسخ شما
چقدر زود پاسخ داده شد بازم ممنون

من جامع الرسائل اقاي بهجت رو كه ميخونم از بس اصطلاح جديد داره معمولا نميدونم اخرش فتوا چي هست . ولي شايد يه روز ياد گرفتم .

قرائت 1 . يعنى اوّلين وظيفه صلاتيه يا دوّم يا سوّم با حفظ ترتيب در دو احتمال اخير.
2 . دوّمين تكبير از وظيفه صلاتيّه يا سوّم با حفظ ترتيب.
3 . در [ نمازهاى ] دو ركعتى و در دو ركعت اوّلِ از نماز سه ركعتى و چهار ركعتى، واجب است قرائت تمام حمد، و جايز نيست اخلال عمدى به حرفى از آن، يا به تشديد، يا اعراب آنها به نحو موافق قرائت قرّاء يا قانون عربيّت كه در صرف و نحو مسلّم است. و اين معنى، در نوافل، معتبر و در فرايض، واجب هم هست.و «بسمله» در فاتحه و سوره هاى ديگر غير از برائت، جزء است، و لازم است قرائت آن با فاتحه و هر سوره واجبه.و در حال اختيار ترجمه فاتحه كافى نيست.
ترتيب قرائت و اخلال به آن
و ترتيب كلمات و آيات بايد رعايت شود؛ پس عكس عمدى، مبطل است، مگر آن كه در مقدّم، قاصدِ جزء صلاتى نبوده باشد، پس اعاده مقدّم با ترتيب مى نمايد.و اگر ناسياً تقديم و تأخير كرد، اعاده در محلّ خودش، كافى و لازم است با حفظ موالات قرائت، وگرنه اعاده اصلِ قرائت مى نمايد با حفظ موالات صلات بنابر احوط؛ و اگر بعد از ركوع، متذكّر شد، نماز صحيح است و در بعض موارد آن، سجود سهو، لازم مى شود.و در صورت تقديم و تأخير سهوى كه اعاده آن لازم باشد، رعايت موالاتِ قرائت مى شود كه اگر فوت شد، استينافِ قرائت لازم است.
حكم ترك تعلّم و عاجز از قرائت
و اظهر اين است كه ترك تعلّم تا زمان تحقّق ائتمام، حكم ترك آن را در اوّل زمانِ امكان دارد، كه اگر مفوِّت تعلّم در زمان وجوبِ فعلىِ تعيينى شد، حرام و مشتمل بر اثم است، وگرنه حرام نيست اگر چه بعد از دخول وقت باشد، و اگر وقت، از تعلّم، تنگ بود و ممكن نبود اقتدا، آنچه را كه مى داند از فاتحه مى خواند اگر چه مقصّر بود در ترك تعلّم تا آن وقت.و اظهر وجوب ائتمام است با عدم عسر و حرج در صورت مذكوره. و همچنين اتّباع قارى اگر پيدا شد بدون حرج؛ و بعد از اينها قرائت از مكتوب اگر ميّسر شد براى آنچه نمى داند آن را، و اظهر وجوب تكرار همان بعض از فاتحه است به مقدار فاتحه بنا بر احوط، كه وجوب رعايت مقدار است، نه تبديل به غير آن از قرآن در صورت معرفت، و تبديل به ذكر در صورت عدم معرفت، يا تخيير بين تكرار و ذكر و همچنين رعايت محلّ بدل در صورت دانستن اوّل يا وسط يا آخر، با آنچه اختيار شد، اين فروع ساقط است. و چنانچه از فاتحه چيزى نمى داند، اختيار مى نمايد مقدار آن را از ساير سُوَر در صورت معرفت؛ و اظهر، عدم لزوم موافقت در عدد آيات با «فاتحه» است؛ بلكه كافى، مقدارِ اين مجموع است اگر چه يك آيه باشد و زايد، ممنوع نيست، بلكه اختيار مى شود براى مقدّمه علميّه و به قصد قرآنيّتِ خصوص زايد. و در صورت عدم معرفتِ «قرآن»، به مقدار واجب از قرآن «تسبيح» و «تهليل» و «تكبير» مى گويد، و اولى و احوط، اختيار ذكرِ واجب در اخيرتين است به نحو تخيير و در مقدار رعايت مقدار فاتحه. و اولى اختيار ذكر اخيرتين در عوض «قرآن» در اوّلتين است، بلكه احوط است و موافقت در مقدار، با مبدل، لازم نيست. و احوط اختيارِ موالات در بدل است با امكان؛ و همچنين اختيار آنچه را كه موالات در آن، مقدور او است، اگر چه مطالب و آيات در يك معنى و نظم نباشد؛ و با عدم امكان، تفريق مانعى ندارد اگر چه در يك معنى و نظم باشند [ البته ] اگر موالات نمازى به هم نخورد و فقط موالاتِ سوره اخلال بشود.و لازم نيست بدلِ «فاتحه»، سوره كامله باشد، بلكه بعد از قرائتِ مقدار «فاتحه» از ساير سُوَر، واجب است ـ بنا بر وجوب سوره ـ يك سوره كامله بعد از قرائتِ مقدار «فاتحه»؛ و احوط ـ بنا بر وجوب سوره كامله ـ جريان مذكور از تعويض به «قرآن» و بعد از آن به ذكر به نحو مذكور در سوره است اگر نداند سوره كامله را و وقتِ وافى براى تعلّم و ائتمام و اتبّاع قارى و قرائت از روى مكتوب نباشد.
لحن و غلط در قرائت
و در صورت صدق قرائت و عدم تمكّن از غير ملحون و نحو آن با رجاى تعلّم، آيا موظّف به بدلِ قرائتِ بدون لَحْن است، يا اكتفاى به اصل با لَحْن بنمايد؟ احوط، اختيار ائتمام و اتّباع قارى و قرائت از روى مكتوب است.و در صورت عدم امكان، يا ضيق وقت، يا حرجى بودن مذكورات، اظهر جواز اكتفا به اصلِ ملحون در زمان عدم امكان تعلّم ـ مثل زمان يأس از تعلّم ـ است.
جواز قرائت از روى مكتوب
و جايز است ـ بنا بر اظهر ـ قرائت از روى مكتوب در حال اختيار، اگر چه اَوْلى ترك آن است در فريضه؛ امّا در حال ضيقِ وقت و تعذّرِ تعلّم، پس قرائت از روى مصحف جايز است، و واجب نيست ائتمام، و مثل قرائت از روى مصحف است اتّباع قارى، بلكه ائتمام در حكم اينها است به نحوى كه گذشت.و با امكانِ مذكورات، تعلّم واجب نيست اگر مفوِّت واجب نباشد، و اگر ممكن نباشد تعلّم و اتّباع قارى و قرائت از مصحف، يا وقت تنگ باشد، احوط ائتمام است و اختيار آن بر بدل قرائت، اگر چه اكتفا به بدل، خالى از وجه نيست؛ و اين اكتفا، ظاهر است در صورت حرجى بودن ائتمام.
ارتفاع عذر در اثناى نماز
و اگر عذر مرتفع شد در اثناى نماز، پس اگر قبل از شروع در بدل باشد، لازم است اصل؛ و اگر بعد از فراغ از بدل يا در اثنا باشد عروض تمكّن از اصل، اظهر اكتفا در اوّل است و لازم است اصل در بقيّه.و احوط، تمام دو سوره است در مقابل تلفيق از بدل و اصل بنا بر وجوب سوره بعد از «فاتحه» به قصد قرائت موظّفه، نه به قصد جزئيّتِ تمام، بلكه با قصد جزئيّت در خصوص مقدارى كه از اصل و بدل تا آن زمان به جا نياورده است.
فرض خواندن ترجمه
در صورت عدم امكان قرائت و بدلِ آن، كه ذِكر است و عدم امكان احتياط به ائتمام و آنچه با آن ذكر شد، احوط اختيار ترجمه ذكر است به قدر واجب آن در صورت معرفت بر ترجمه «قرآن» در جايى كه ترجمه «قرآن» خودش بنفسه ذكر نباشد؛ و در صورت عدم امكان غير ترجمه «قرآن»، احوط اتيان به آن است به قصد وظيفه فعليّه(از ذكر يا ترجمه قرآن).

تويه توضيح المسائل هم نگاه كردم نوشته شده بود

اگر در زبان عربي بگويند ان حرف را تلفظ نكرده و موافق هيچ يك از قرائت هاي هفت گانه نباشد نماز او باطل است بنا بر احتياط

جمله قرمز رنگ رو از كجا بايد متوجه بشيم ؟ ببخشيد قرائت هفت گانه چي هست ؟


ببخشيد مرجع تقليد رو ذكر نكردم فكر كردم در اين مورد تفاوتي بين فتاوا نيست .


با سلام وتشکر
منظور آن است که اگر کلمه ای از نماز را مطابق آن چه در زبان عربی تلفظ می شود ،تلفظ نماید قرائتش صحیح می باشد واگر مطابق با زبان عربی نباشد ومطابق یکی از قرائت های هفتگانه (هفت نوع قرائت صحیح وجود دارد که در نزد علمای بزرگ تجوید و قاریان مقبول و پذیرفته شده است وبرای اطلاع کامل با علوم قرانی مرتبط شوید ) باشد هم نماز وقرائت صحیح خواهد بود .
پیشنهاد ما این است که نظرات آیت الله بهجت (ره) را از رساله ویا استفتائات ایشان مطالعه نمایید زیرا متن ساده تری دارند .با سپاس

t4h9r1;60226 نوشت:
با سلام و تشكر از پاسخ شما

اگر در زبان عربي بگويند ان حرف را تلفظ نكرده و موافق هيچ يك از قرائت هاي هفت گانه نباشد نماز او باطل است بنا بر احتياط

جمله قرمز رنگ رو از كجا بايد متوجه بشيم ؟ ببخشيد قرائت هفت گانه چي هست ؟

با سلام و تشکر از شما جناب t4h9r1:

منظور از این جمله این است که موافقت آن با نحوه قرائت اهل لغتی باشد که قواعد تجوید از آنها گرفته شده است بطور ساده تر بگویم ومنظور عرف اهل لغت نزد عرب است

اما قسمت دوم : منظور موافق یکی از قرائت های هفتگانه ای است که از قرآ ن شده است که هر کدام دارای طرفدارانی نزد اهل عرف لغت میباشند که عبارتند از :

1): قرائت نا فع که منتصب به نافع ابن نعیم است

2): قرائت ابن کثیر که منتصب به عبدالله ابن کثیر است

3): قرائت عاصم

4): قرائت حمزه

5): قرائت کسایی

6): قرائت ابو عمر وبن علاء بصری

7): قرائت ابن عامر

:Gol::Gol::Gol::Gol:(موفق باشید ):Gol::Gol::Gol:

سلام و ممنون از پاسخ ها

از اون جايي كه به نظر ميرسه عرب ها در عرفشون مخارج حروف رو رعايت ميكنند بنابراين مخارج حروف بايد رعايت بشه يا مطابق با همون قرائت هفت گانه باشه .بايد يه كم هم مكالمه عرب ها رو گوش بدم .

ياسين مديا سايت خوبيه اين لينك بايد خوب باشه. شايد مطابق با يكي از قرائت هفت گانه هست.
مجموعه تصویری تصحیح قرائت حمد و سوره

با تشكر مجدد بابت روشن شدن مسئله :Gol::Kaf:

باسلام وتشکر
البته توجه نمایید که در م 1003 توضیح المسائل مراجع نظر آیت الله بهجت (ره)این است :
رعایت مدی که در یک کلمه واقع شده واجب است .(مثال های آن ذیل همین مسئله مطرح شده است )
ذیل م1004 نظر ایشان چنین آمده :وصل به سکون در نماز _بنا بر اظهر _جایز است ووقف غیر عمدی بر حرکت وضعا صحیح است واعاده ندارد واحوط آن است که بدون عذر ،وقف به حرکت ننماید ...
و در م827 رساله ایشان است :تنوین ونون ساکن اگر به کلمه ای که با یکی از حروف (ی،ر،م،ل،و،ن)شروع می شود برسد ،واجب است که ادغام کند یعنی نون را به آن حرف تبدیل کند و با تشدید بگوید .
به هر حال از مجموع این نظرات بر می آید که تجوید در همین اندازه با ید رعایت شود .

ممنون از پيگيري شما

ديشب تا دير وقت داشتم به اين كه آخر مخارج حروف بايد رعايت بشه يا نه فكر ميكردم .
قبلا من هميشه در نمازم مخارج حروف رو رعايت نمي كردم .
بعد يادم اومد در مسئله 823 از توضيح المسائل ايشون در مورد تلفظ حروف فرمودن اگر .... نماز او باطل است بنا بر احتياط

اگر اشتباه نكنم يعني اگر هم طبق مسئله 823 عمل نشود نماز او باطل نيست اما طبق احتياط عمل نشده .(خيلي از مسائل سخت و تخصصي رشته هاي ديگه غير از رشته خودم رو بدون استاد مي خونم راحت در عمل جواب ميگيرم اما اين احكام واقعا تنهايي خوندن سخته)

ممنون از توضيحات شما ،اضافه بر اين توضيحات ايا هر حرف بايد طبق قواعد مخارج حروف در تجويد ادا شود ؟

طبق مسئله زير اداي حروف مشروط شده به عرف زبان عربي و قاعده اي كه بر قراعت هاي هفت گانه وجود داره .

مسئله 823 از توضيح المسائل ايت الله بهجت) اگر يكي از كلمات حمد يا سوره را نداند ، يا عمدا آن را نگويد يا به جاي حرفي حرف ديگر بگويد مثلا به جاي ((ض)) ، ((ظ)) بگويد به طوري كه در زبان عربي بگويند آن حرف را تلفظ نكرده ، و موافق هيچ يك از قرائت هاي هفتگانه نباشد يا جايي كه بايد بدون زير و زبر خوانده شود ، زير و زبر بدهد ،يا تشديد را نگويد ، نماز او باطل است بنا بر احتياط .

با تشكر

t4h9r1;60543 نوشت:
قبلا من هميشه در نمازم مخارج حروف رو رعايت نمي كردم . بعد يادم اومد در مسئله 823 از توضيح المسائل ايشون در مورد تلفظ حروف فرمودن اگر .... نماز او باطل است بنا بر احتياط اگر اشتباه نكنم يعني اگر هم طبق مسئله 823 عمل نشود نماز او باطل نيست اما طبق احتياط عمل نشده .(خيلي از مسائل سخت و تخصصي رشته هاي ديگه غير از رشته خودم رو بدون استاد مي خونم راحت در عمل جواب ميگيرم اما اين احكام واقعا تنهايي خوندن سخته) ...
طبق مسئله زير اداي حروف مشروط شده به عرف زبان عربي و قاعده اي كه بر قراعت هاي هفت گانه وجود داره . مسئله 823 از توضيح المسائل ايت الله بهجت) اگر يكي از كلمات حمد يا سوره را نداند ، يا عمدا آن را نگويد يا به جاي حرفي حرف ديگر بگويد مثلا به جاي ((ض)) ، ((ظ)) بگويد به طوري كه در زبان عربي بگويند آن حرف را تلفظ نكرده ، و موافق هيچ يك از قرائت هاي هفتگانه نباشد يا جايي كه بايد بدون زير و زبر خوانده شود ، زير و زبر بدهد ،يا تشديد را نگويد ، نماز او باطل است بنا بر احتياط .


مسئله اي را كه ذكر فرموديد ، معنايش اينست كه نمازهايي را كه به صورت اشتباه خوانده ايد ، باطل است و بايد قضا نماييد مانند اين استفتاء :‌
465. اينجانب چندين سال نماز خوانده ‏ام و اكنون متوجه شده‏ ام كه در اثر جهل به مسأله، قرائت حمد و سوره‏ نمازم صحيح نبوده است، آيا بايد نمازها را قضا كنم؟
ج. بله، احتياطا بايد قضا كنيد. ( استفتائات از سايت آيت الله بهجت ره )
البته در حال حاضر لازم است شما به مرجع زنده خود مراجعه كنيد تا حكم شرعي شما نسبت به قضا كردن نمازها يا عدم آن مشخص شود .

t4h9r1;60543 نوشت:
ممنون از توضيحات شما ،اضافه بر اين توضيحات ايا هر حرف بايد طبق قواعد مخارج حروف در تجويد ادا شود ؟

خير نياز نيست طبق قواعد تجويدي عمل كنيد بلكه تلفظ صحيح در عرف عرب كافي است اما مسائل رساله را در باب قرائت نماز بايد عمل نماييد مانند اين استفتائات‌:
526. عدم رعايت تجويد در نماز چه حكمى دارد؟ ج. اشكال ندارد، مگر تا حدّى كه در صحت قرائت لازم است.
527. رعايت چه مقدار از نكات تجويدى براى قرائت نماز واجب است؟ ج. به مسايل 823 تا 827 رساله رجوع شود.
528. اگر كسى لفظ ضاء را از مخرج ظاء تلفظ مى‏كرده است اما در عرف عرب حرف ضاد بر آن صدق مى ‏كرده، آيا نمازش اشكال دارد؟

ج. با صدق آن حرف در عرف عرب صحيح است.( استفتائات از سايت آيت الله بهجت ره )

[=&quot]با تشكر تشكر تشكر از پاسخ ها[/]

[=&quot]و ممنون از اينكه اشتباه منو اصلاح فرموديد [/]
[=&quot]اوني كه نمي دونستم و چيزي كه در گذشته گاهي اونو رعايت نمي كردم مخارج حروف بود كه فرموديد اشكال نداره .[/]
[=&quot]اون دو شرط مسئله 823 رو متوجه نميشدم كه طبق اون ايا مخارج حروف بايد رعايت بشه يا نه . كه بيان فرموديد
[/]
[=&quot]مرجع تقليد زنده من ايت الله سيستاني هستند كه طبق نظر ايشون در همه مسائل جز مسائل حسبيه و فتوا داده نشده بايد از ايت الله بهجت تقليد كنم .[/]
[=&quot]با تشكر از راهنمايي شما [/]
[=&quot]
[/]

چند استفتاء از سايت ايت الله بهجت


[=&quot]رعايت لهجه‏ى عربى در نماز[/]
[=&quot]466. در نقاط مختلف، افراد با لهجه‏هاى مختلفى صحبت مى‏كنند و هر چه قدر هم سعى كنند، نمى‏توانند لهجه خود را عوض كنند و با لهجه‏ى عربى تلفظ نمايند. آيا لهجه داشتن نمازگزار در قرائت نماز، مشكل ساز است؟[/]
[=&quot]ج. همان مقدار كه صحيح بخوانند كافى است و تلفظ به لهجه‏ى عربى لازم نيست.[/]
[=&quot] [/]
[=&quot]غلط خواندن ذكرهاى مستحبّى[/]
[=&quot]471. آيا غلط خواندن يا از مخرج ادا نكردن عمدى ذكرهاى مستحبّى نماز، موجب باطل شدن نماز مى‏شود؟[/]
[=&quot]ج. بنابر احتياط واجب بايد درست بخواند.[/]
[=&quot] [/]
[=&quot]قرائت نماز مطابق قرائت‏هاى موجود[/]
[=&quot]516. آيا مطابق همه‏ى قرائت‏هاى موجود مى‏توان قرائت نماز را انجام داد؟[/]
[=&quot]ج. بايد مطابق قرائت قرّاء هفت گانه مشهور باشد، بنابر احوط.[/]
[=&quot] [/]
[=&quot]حكم عدم رعايت تجويد در نماز[/]
[=&quot]526. عدم رعايت تجويد در نماز چه حكمى دارد؟[/]
[=&quot]ج. اشكال ندارد، مگر تا حدّى كه در صحت قرائت لازم است.[/]
[=&quot] [/]
[=&quot]جواز قرائت «صراط» به «س» يا «ص»[/]
[=&quot]533. آيا لفظ «صراط» در قرائت سوره مباركه حمد را مى‏توان به «س» يا «ص» تلفّظ نمود؟[/]
[=&quot]ج. هر دو صورت آن جايز است، چون طاء و صاد در يك كلمه جمع شده است.[/]
[=&quot] [/]
[=&quot]رعايت قلقله در حرف دال [/][=&quot][/]
[=&quot]536. [/][=&quot]آيا حتما بايد قلقله را در حرف «دال» در آخر آيات سوره‏ى توحيد رعايت نمود؟ [/][=&quot][/]
[=&quot]ج. خير، لازم نيست[/][=&quot].[/]
[=&quot] [/]
[=&quot]مدّ عارضى[/]
[=&quot]538. آيا رعايت مدّ عارضى هم واجب است؟ (مثل كلمه‏ى «الرّحيم» در حال وقف)؟[/]
[=&quot]ج. واجب نيست.[/]
[=&quot] [/]
[=&quot]ميزان مدّ «و لا الضّالين»[/]
[=&quot]539. ميزان كشش در كلمه‏ى «و لا الضّالين» چه قدر است؟[/]
[=&quot]ج. به حدّ عرفى كافى است.[/]
[=&quot] [/]
[=&quot]انجام ندادن مدّ «و لا الضّالين»[/]
[=&quot]540. اگر كسى در نماز سهوا و از روى فراموشى مدّ واجب در «و لا الضّالين» را انجام ندهد، نمازش چه حكمى دارد؟ و اگر حكم را نمى‏دانسته يا مى‏دانسته و متوجّه نبوده چه بايد كرد؟[/]
[=&quot]ج. اگر قبل از رفتن به ركوع ملتفت شده، بايد تدارك كند و بعد از آن سوره را بخواند؛ و اگر بعد از ركوع فهميده، نمازش صحيح است و احتياطا بعد از سلام سجده‏ى سهو به جا آورد، مگر در صورت جهل به حكم كه چون نوعا جاهلِ مقصّرند، نماز را اعاده كنند.[/]
[=&quot] [/]
[=&quot]منظور از «وقف به حركت» و «وصل به سكون»[/]
[=&quot]548. منظور از «وقف به حركت» يا «وصل به سكون» چيست؟[/]
[=&quot]ج. معناى وقف به حركت آن است كه زير يا زِبَر يا پيش آخر كلمه‏اى را بگويد و بين آن كلمه و كلمه بعدش فاصله دهد و معناى وصل به سكون آن است كه زير يازبر يا پيش كلمه‏اى را نگويد و آن كلمه را به كلمه بعد بچسباند (جهت اطلاع بيشتر به مسأله‏ى 826 رساله رجوع شود).[/]
[=&quot] [/]
[=&quot]«وصل به سكون» يا «وقف به حركت» در نماز[/]
[=&quot]549. اگر در نماز «وصل به سكون» يا «وقف به حركت» عمدا يا سهوا اتفاق بيفتد، نماز چه حكمى پيدا مى‏كند؟[/]
[=&quot]ج. وصل به سكون در نماز ـ بنابر اظهر ـ جايز است و وقف غير عمدى بر حركت، وضعا صحيح است و نماز اعاده ندارد و احوط، آن است كه بدون عذر، وقف به حركت ننمايد.[/]
[=&quot] [/]
[=&quot]وصل به سكون و وقف به حركت در تمام نماز[/]
[=&quot]550. احكامى كه درباره‏ى وصل به سكون و وقف به حركت در رساله آمده، آيا فقط در قرائت نماز است يا در تشهّد و سلام و اذكار و ادعيه هم هست؟[/]
[=&quot]ج. فرقى نمى‏كند.[/]
[=&quot]
[/]
[=&quot]رعايت تجويد براى ذكر ركوع و سجده [/][=&quot][/]
[=&quot]552. [/][=&quot]آيا رعايت تجويد در ذكر ركوع و سجده واجب است؟ [/][=&quot][/]
[=&quot]ج. تا حدّ صحت كلمه لازم است[/][=&quot].
[/]
[=&quot]
[/]
[=&quot]553. [/][=&quot]اگر كسى بخواهد ذكرى مستحب را در نماز بگويد، آيا بايد نكات تجويدى در آن ذكر را رعايت كند؟ [/][=&quot][/]
[=&quot]ج. بنابر احتياط واجب، در حال عمد تا حدّ صحت كلمه لازم است رعايت كند[/][=&quot].[/]

تصحیح قرائت حمد و سوره و اذکار نماز

http://www.yasintv.com/musicvideo.php?vid=e3986b650

سلام و خدا قوت
من ظ و ض رو یک طور میگم اشکال داره؟
تکرار جند کلمه یا چند آیه ی آخر حمد بعد از این که سوره شروع شد(چه فقط بسم الله چه آیه های بعدی) در دو حالت شک در صحیح بودن تلفظ و یقین در اشتباه بودن تلفظ حکمش چی هست؟
متشکرم

[="Tahoma"][="Black"]

سرور;257602 نوشت:
سلام و خدا قوت من ظ و ض رو یک طور میگم اشکال داره؟ تکرار جند کلمه یا چند آیه ی آخر حمد بعد از این که سوره شروع شد(چه فقط بسم الله چه آیه های بعدی) در دو حالت شک در صحیح بودن تلفظ و یقین در اشتباه بودن تلفظ حکمش چی هست؟ متشکرم

با عرض سلام و احترام و تشکر از سئوال شما

اگر منظورتان این است که در قرائت نماز بجای حرف "ض" از حرف "ظ" استفاده می کردید یا به عکس ، این کار نماز را باطل می کند.(1)

تکرار یک عبارت در نماز هنگام شک در صحت یا یقین به عدم صحت مانعی ندارد اما اگر از محل آن گذشته باشد در صورت شک ، نیازی به بازگشت نیست اما اگر یقین به اشتباه دارد تا به رکن بعدی نرسیده باید برگردد و تصحیح کند.

موفق و سلامت باشید

پی نوشت:
1. امام خمینی ره ، توضیح المسائل م 972[/]

[="Tahoma"][="Indigo"]با سلام
طول روز مقداری از ترشحات سینه و گلو و آب دهان(با عرض معذرت از همه دوستان:Gol:)،
باعث میشود که در قرائت نماز،گاهی "ح" شبیه به "خ" شود.البته دقیقا شبه "ح" نمیشود.
چون خیلی غلیظ تر است.نمیدانم این اتفاق برای شما هم می افتد یا نه.
آیا این به قرائت آسیب میزند و راه حل چیست؟
[/]

[="Tahoma"][="Black"]

a_rezahu;258541 نوشت:
با سلام طول روز مقداری از ترشحات سینه و گلو و آب دهان(با عرض معذرت از همه دوستان)، باعث میشود که در قرائت نماز،گاهی "ح" شبیه به "خ" شود.البته دقیقا شبه "ح" نمیشود. چون خیلی غلیظ تر است.نمیدانم این اتفاق برای شما هم می افتد یا نه. آیا این به قرائت آسیب میزند و راه حل چیست؟

با عرض سلام و احترام خدمت جناب عالی و تشکر از سئوال شما

اگر این اتفاق باعث نگردد که از نظر تلفظ عربی " ح " به " خ " بدل شود و همان " ح " باشد و اشکالی ندارد .

تشخیص این مسئله بر عهده عرف متدینان است نزد چند نفر آشنا به تجوید قرائت کنید.

موفق و پیروز باشید[/]

سجاد;258470 نوشت:

با عرض سلام و احترام و تشکر از سئوال شما

اگر منظورتان این است که در قرائت نماز بجای حرف "ض" از حرف "ظ" استفاده می کردید یا به عکس ، این کار نماز را باطل می کند.(1)

تکرار یک عبارت در نماز هنگام شک در صحت یا یقین به عدم صحت مانعی ندارد اما اگر از محل آن گذشته باشد در صورت شک ، نیازی به بازگشت نیست اما اگر یقین به اشتباه دارد تا به رکن بعدی نرسیده باید برگردد و تصحیح کند.

موفق و سلامت باشید

پی نوشت:
1. امام خمینی ره ، توضیح المسائل م 972


وقتی سوره رو شروع میکنیم از محل حمد میگذره یا وقتی میریم رکوع؟

سلام
ممکنه مخرج صحیح هر حرف رو بیان کنید ؟ حجم این کلیپه برای اینترنت من خیلی زیاده .

[="Tahoma"][="Black"]

سرور;259245 نوشت:
وقتی سوره رو شروع میکنیم از محل حمد میگذره یا وقتی میریم رکوع؟

با تشکر از سئوال شما

وقتی سوره را شروع می کنید از محل حمد گذشته است . (1)

موفق و سلامت باشید

پی نوشت:
1. امام خمینی ره ، توضیح المسائل م 1121[/]

[="Tahoma"][="Black"]

نخودسیاه;259305 نوشت:
سلام ممکنه مخرج صحیح هر حرف رو بیان کنید ؟ حجم این کلیپه برای اینترنت من خیلی زیاده .

با عرض سلام و احترام خدمت جناب عالی و تشکر از سئوال شما

می توانید برای این منظور از تاپیک زیر استفاده کنید :

http://www.askdin.com/thread3830.html

اگر سئوالی هم باشد می توانید در همانجا مطرح فرمایید تا کارشناسان انجمن پاسخگوی شما باشند.

همیشه سالم و موفق باشید[/]

سلام این پست نظر شخصی هست و هیچگونه توجیه شرعی و علمی و فرهنگی و هنری و .. ندارد اولش گفتم که فردای قیامت مسئول نباشم
من چون سر این مسائل وسواسی شدم سر حرف ضاد خیلی گشتم شما هم بگردین میبینین که خود عربها هم قاطی کردن این حرف رو بعضیا شبیه ظا و بعضیا شبیه دال درشت میگن ....تا حالا چند تا فایل صوتی و تصویری تجویدی دانلود کردم بعضی از اساتید تجوید نظر دیگری رو رد میکنه مثلا میگه دال درشت نیست یکی دیگه میگه چون تو عربا هم رسم شده مشکلی نداره و ... حتی کارم به جایی رسید که تجوید ضاد رو از یه سایت عربی گرفتم که توضیح میداد البته به انگلیسی و من زیاد متوجه نمیشدم ولی فهمیدم اونم داره سر دال و ظا و ... تفاوتش رو میگه

این لینک رو یه سر بزنین بد نیست
http://www.tajweedinenglish.com/Watch/watch-makharij-videos.html

نقل قول:


[=&quot]انجام ندادن مدّ «و لا الضّالين»
[=&quot]540. اگر كسى در نماز سهوا و از روى فراموشى مدّ واجب در «و لا الضّالين» را انجام ندهد، نمازش چه حكمى دارد؟ و اگر حكم را نمى‏دانسته يا مى‏دانسته و متوجّه نبوده چه بايد كرد؟
[=&quot]ج. اگر قبل از رفتن به ركوع ملتفت شده، بايد تدارك كند و بعد از آن سوره را بخواند؛ و اگر بعد از ركوع فهميده، نمازش صحيح است و احتياطا بعد از سلام سجده‏ى سهو به جا آورد، مگر در صورت جهل به حكم كه چون نوعا جاهلِ مقصّرند، نماز را اعاده كنند.

نقل قول:
. اينجانب چندين سال نماز خوانده ‏ام و اكنون متوجه شده‏ ام كه در اثر جهل به مسأله، قرائت حمد و سوره‏ نمازم صحيح نبوده است، آيا بايد نمازها را قضا كنم؟ ج. بله، احتياطا بايد قضا كنيد.( استفتائات از سايت آيت الله بهجت ره )
البته در حال حاضر لازم است شما به مرجع زنده خود مراجعه كنيد تا حكم شرعي شما نسبت به قضا كردن نمازها يا عدم آن مشخص شود .
از کارشناسان میخوام که اینجور حکمهای فجیع رو دوباره از دفتر بپرسن با جزئیات
کلا اینجور حکمهارو دوباره بپرسین بهتره اینجوری باشه 90% ملت باید نمازهاشون رو اعاده کنن

[="Tahoma"][="Indigo"]برای نمونه،بنده بسیار پیگیر احکام شرعی هستم.اما سر جریاناتی،باعث شد نگاهی به رساله آیت الله
وحید بیاندازم،دیدم آنجا نوشته مدّ را در ضالّین باید کشید.
اما در رساله مرجع بنده ذکر نشده،اما فتوایشان این است.البته دفترشان فرمودند چون نمیدانستی ایراد
ندارد و از این به بعد رعایت کنید
[/]

به نام خدا
سلام و عرض ادب
من جواب سوالات زیر را بر اساس فتوای مراجع عظام تقلیدآیت الله خامنه ای،مکارم شیرازی،وحید خراسانی،سیستانی،صافی گلپایگانی،بهجت و فاضل لنکرانی میخوام.

1-اگر کسی در گذشته نمیدانسته که حروف عربی در نماز باید به درستی تلفظ شود و اکنون میداند حکم نمازهای گذشته چیست؟

2-کسی که الان مطلع است که باید حروف را به صورت صحیح(عربی)تلفظ نمایداما مسلما حداقل چند روز و یا حتی چند هفته طول میکشد تا به صورت صحیح یاد بگیرد حکم نمازهایی که در این مدت میخواند چیست(در این مدت همه حروف را نمیتواند به صورت صحیح تلفظ کند)

3-حکم مزاجع ذکر شده در بالا در مورد لزوم قرائت صحیح(عربی)حروف در نماز چیست؟

افلاکیان;277828 نوشت:
من جواب سوالات زیر را بر اساس فتوای مراجع عظام تقلیدآیت الله خامنه ای،مکارم شیرازی،وحید خراسانی،سیستانی،صافی گلپایگانی،بهجت و فاضل لنکرانی میخوام. 1-اگر کسی در گذشته نمیدانسته که حروف عربی در نماز باید به درستی تلفظ شود و اکنون میداند حکم نمازهای گذشته چیست؟ 2-کسی که الان مطلع است که باید حروف را به صورت صحیح(عربی)تلفظ نمایداما مسلما حداقل چند روز و یا حتی چند هفته طول میکشد تا به صورت صحیح یاد بگیرد حکم نمازهایی که در این مدت میخواند چیست(در این مدت همه حروف را نمیتواند به صورت صحیح تلفظ کند) 3-حکم مزاجع ذکر شده در بالا در مورد لزوم قرائت صحیح(عربی)حروف در نماز چیست؟

با سلام و عرض ادب

به طور کلی رعايت تجويد لازم نيست، ولى بايد كلمات و حروف را طورى ادا كند كه عرف عرب آن را صحيح بداند، هر چند رعايت دستورهاى تجويد بهتر است.(1)
انسان بايد نماز را ياد بگيرد كه غلط نخواند و كسي كه به هيچ صورت نمي تواند صحيح آن را ياد بگيرد بايد هر طوري كه مي تواند بخواند و احتياط مستحب آن است كه نماز را به جماعت به جا آورد به نظر آیات عظام گلپايگاني، صافي، احتياط لازم آن است كه نماز را به جماعت به جا آورد، مگر آنكه بر او حرج باشد.
به نظر آیه الله سیستانی، انسان بايد قرائت نماز را صحيح بخواند و كسي كه به هيچ قسم نمي تواند همه سوره حمد را صحيح را بخواند، بايد به همان نحو كه مي تواند بخواند اگر مقداري را كه صحيح مي خواند معتنابه باشد، ولي اگر آن مقدار ناچيز باشد، بايد بنابراحتياط واجب مقداري از بقيه قرآن را كه مي تواند صحيح بخواند به آن ضميمه كند و اگر نمي تواند بايد تسبيح را به آن ضميمه كند و اما كسي كه نمي تواند به كلي سوره را صحيح بخواند لازم نيست چيزي عوض آن بخواند؛ و در هر صورت احتياط مستحب آن است كه نماز را به جماعت بجا آورد.(2)

اما تا زمانی که یاد بگیرد:
كسي كه حمد و سوره و چيزهايي ديگر نماز را به خوبي نمي داند و مي تواند ياد بگيرد، چنانچه وقت نماز وسعت دارد، بايد ياد بگيرد و اگر وقت تنگ است بنابراحتياط واجب در صورتي كه ممكن باشد، بايد نمازش را به جماعت بخواند.

به نظر آیه الله بهجت: اگر وقت تنگ است، دو صورت دارد:
1- اگر در ياد گرفتن كوتاهي كرده، در صورتي كه عسر و حرج نباشد بنابرأظهر بايد نمازش را به جماعت بخواند، يا كسي بخواند و او هم همراه او بخواند يا اگر ممكن است از روي نوشته اي بخواند.
2- اگر كوتاهي نكرده بنابراحتياط مستحب اين كارها را انجام دهد. اگر كسي از قرآن هيچ نمي داند به مقداري كه واجب است در نماز از قرآن بخواند، تسبيح و تهليل و تكبير مي گويد.

به نظر آیه الله مكارم:كسي كه در ياد گرفتن قرائت و ذكر نماز كوتاهي كرده نمازش باطل است و اگر وقت تنگ شده احتياط واجب آن است كه با جماعت نماز بخواند واگر دسترسي به جماعت ندارد، نمازش در تنگي وقت صحيح است.
به نظر آیه الله سيستاني: كسي كه حمد را به خوبي نمي داند بايد سعي كند وظيفه خود را انجام دهد- چه با ياد گرفتن يا تلقين باشد و چه با اقتدا در جماعت يا تكرار نماز در مورد شك باشد- و اگر وقت تنگ شده است، چنانچه نماز را به طوري كه در مسأله پيش گفته شد، بخواند نمازش صحيح است ولي در صورتي كه در ياد گرفتن كوتاهي كرده باشد اگر ممكن باشد براي فرار از عقوبت، نمازش را به جماعت بخواند.(3)

و اما نسبت به نمازهای گذشته:
اگر انسان كلمه اي را صحيح بداند و در نماز همان طور بخواند(یعنی تاکنون به اعتقاد صحت خوانده) و بعد بفهمد غلط خوانده لازم نيست دوباره نماز را بخواند و يا اگر وقت گذشته قضا نمايد.
به نظر آیه الله صافی،بايد دوباره نماز را بخواند و اگر وقت گذشته قضا نمايد.
به نظر آیه الله وحید: در صورتی که در اعتقاد به صحت قاصر بوده نمازش صحیح است. و احتیاط مستحب آن است که دوباره نماز را بخواند و اگر وقت گذشته قضا نماید و در صورتی که مقصّر بوده باید دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا نماید.
به نظر آیه الله مكارم: هر گاه كلمه يا تلفّظ يا ذكري را صحيح مي دانسته و مدّتي در نمازها خوانده، و بعد مي فهمد غلط بوده، نمازش اعاده ندارد، هر چند احتياط مستحب اعاده يا قضاي آن است.

به نظر آیه الله فاضل،اگر اطمينان داشته باشد كه حمد و سوره و اذكار واجب نماز را به صورت صحيح مي خواند و بعد متوجه شود كه غلط بوده نمازهايي را خوانده صحيح است و قضا ندارد هر چند احتياط مستحب آن است كه قضا كند امّا اگراحتمال غلط بودن حمد و سوره و ساير اذكار واجب نماز را مي داده و سهل انگاري كرده و نماز خوانده و بعد متوجه شده كه غلط بوده نمي تواند به نمازهايي كه خوانده اكتفا كند. و اگر به جهت لهجه خاصي كه دارد نتواند نماز خود را به صورت عربي صحيح بخواند، به همان مقدار كه قدرت دارد بخواند صحيح است.(4)

1.رساله مراجع،ج1،ص575مطابق با نظر مراجع مذکور
2.رساله مراجع،م997
3.همان،م998
4.همان،م1001

چگونه میتوان در نماز توجه بیشتری داشته باشیم؟

aftabi;284525 نوشت:
چگونه میتوان در نماز توجه بیشتری داشته باشیم؟

سلام عليكم دوست عزيز

السلام عليك يا علي بن موسي الرضا(ع)

خوش اومدين به سايت اسك دين:Gol:

مطالعه ي لينك زير خالي از فايده نخواهد بود(إنشاءالله):

http://www.askdin.com/thread4372.html

التماس دعا
يا علي:Gol:

سلام

به اسک دین خیلی خیلی خوش آمدید :ok:

دوست گرامی لینک زیر رو هم بررسی بفرمایید، اگه سوالی یا ابهامی باقی موند در لینک زیر یا لینکی که جناب رضوی قرار دادن، مساله رو پیگیری بفرمایید لطفا، خدمت شما:

http://www.askdin.com/thread17777.html

پیروز باشید :Gol:

سلام من بعضی وقتها برام پیش میاد که تو نمازم مثلا تو رکعت دوم به جای حمدو سوره تسبیحات اربعه میگم یا بر عکس تو تسبیحات حمد میخونم و به محض اینکه متوجه میشم اون دکر وقطع میکنم و دکر صحیح رو میخونم .میخواستم ببینم حکمش چیه؟

imanforooghi;292980 نوشت:
سلام من بعضی وقتها برام پیش میاد که تو نمازم مثلا تو رکعت دوم به جای حمدو سوره تسبیحات اربعه میگم یا بر عکس تو تسبیحات حمد میخونم و به محض اینکه متوجه میشم اون دکر وقطع میکنم و دکر صحیح رو میخونم .میخواستم ببینم حکمش چیه؟

با سلام و عرض ادب

در فرض سوال نماز صحیح است با این توضیح که،اگر در ركعت سوم يا چهارم مي خواست حمد بخواند تسبيحات به زبانش آمد، يا مي خواست تسبيحات بخواند حمد به زبانش آمد بايد آن را رها كند و دوباره حمد يا تسبيحات را بخواند. ولي اگر عادتش خواندن چيزي بوده كه به زبانش آمده و در خزانه قلبش آن را قصد داشته مي تواند همان را تمام كند و نمازش صحيح است.

رساله مراجع،م1012

با سلام

با توجه به اینکه ما در فارسی حروفی مثل "ث-ص-س" و "ض-ز-ظ"و "ه-ح" را مثل هم تلفظ می کنیم و معمولا هم نماز را از طریق شنیدن یاد می گیریم و اکثر افراد هم تکیه خاصی روی تلفظ حروف نمی کنند و مثل تلفظ فارسی حروف را مثل هم تلفظ می کنند آیا تلفظ این حروف مثل هم باعث باطل شدن نماز است و حتما باید تلفظ هر کدام با دیگری فرق کند؟(چون معمولا کار سختی هست که همیشه دقت کنی درست تلفظ کنی آن هم وقتی که برایت تکرار و عادت می شود)

کارشناس بحث: سجاد

mostafa272;311188 نوشت:
با سلام با توجه به اینکه ما در فارسی حروفی مثل "ث-ص-س" و "ض-ز-ظ"و "ه-ح" را مثل هم تلفظ می کنیم و معمولا هم نماز را از طریق شنیدن یاد می گیریم و اکثر افراد هم تکیه خاصی روی تلفظ حروف نمی کنند و مثل تلفظ فارسی حروف را مثل هم تلفظ می کنند آیا تلفظ این حروف مثل هم باعث باطل شدن نماز است و حتما باید تلفظ هر کدام با دیگری فرق کند؟(چون معمولا کار سختی هست که همیشه دقت کنی درست تلفظ کنی آن هم وقتی که برایت تکرار و عادت می شود) کارشناس بحث: سجاد

با عرض سلام و احترام خدمت جناب عالی و تشکر از سئوالتان

حروف یاد شده باید به شکل عربی تلفظ شود و تلفظ مثل هم و به صورت فارسی آنها موجب بطلان نماز است . (1)

مقداری اگر تمرین کنید و حروف را به صورت عربی تلفظ بفرمایید برایتان عادت می شود و دیگر نیازی به فکر کردن نداشته و زحمت نخواهد داشت .

همیشه در پناه حضرت حق باشید

پی نوشت:
1. امام خمینی ره ، توضیح المسائل م 1000

مرجعی رو نمیشناسین که بگن هر جور نماز خوندی مشکلی نداره؟ اگه میشناسین بگین بریم مقلدشون بشیم راحت شیم:Gig: جدی پرسیدما

[="Tahoma"][="Black"]با تشکر از سؤال جدی جناب عالی :ok:
همه مراجع تلفظ صحیح عربی را در نماز لازم می دانند مگر برای کسانی که قادر بر آن نباشند.

همیشه سالم و موفق باشید[/]

از نظر اقای صافی گلپایگانی هم واجب است در نماز کلمات به عربی تلفظ شوند یا خیر ؟

[="Tahoma"][="Black"]

amirhasan.king;318502 نوشت:
از نظر اقای صافی گلپایگانی هم واجب است در نماز کلمات به عربی تلفظ شوند یا خیر ؟

با تشکر از سؤال جناب عالی

همان طور که قبلا عرض شد از نظر همه مراجع از جمله آیت الله صافی گلپایگانی ، خواندن نماز به لفظ عربی لازم است. (1)

همیشه موفق و پیروز باشید

پی نوشت:
1. آیت الله صافی گلپایگانی، توضیح المسائل ، واجبات نماز ، قرائت[/]

با سلام.
آيا لفظ «صراط» در قرائت سوره مباركه حمد را مى‏توان به «س» يا «ص» تلفّظ نمود؟
نظر آیت الله مکارم

به نام او

اگر.کلمه ای را در نماز نکشیدم و تشدیدش را ادا نکردم در حاای که بلد بودم و از روی حواس پرتی یادم.رفت بگویم نماز را دوباره باید بخوانم ؟
مرجع: آیت.الله مکارم.شیرازی

یا حق

ترنم بارانی;328184 نوشت:
با سلام. آيا لفظ «صراط» در قرائت سوره مباركه حمد را مى‏توان به «س» يا «ص» تلفّظ نمود؟ نظر آیت الله مکارم

با سلام و عرض ادب

اگر حرفى را به حرف ديگرى تبديل کند، مثلاً به جاى (ص) (س) بگويد بطورى که از نظر لغت عرب غلط باشد، نماز باطل است البته لازم نيست آنچه را علماى تجويد براى بهتر خوانى قرآن ذکر کرده اند رعايت کند، بلکه لازم است طورى بخواند که بگويند عربى صحيح است هرچند رعايت دستورات تجويد بهتر است.

آیه الله مکارم،توضیح المسائل،م914و916

عصا;328192 نوشت:
به نام او اگر.کلمه ای را در نماز نکشیدم و تشدیدش را ادا نکردم در حاای که بلد بودم و از روی حواس پرتی یادم.رفت بگویم نماز را دوباره باید بخوانم ؟ مرجع: آیت.الله مکارم.شیرازی یا حق

با سلام و احترام

درفرض سوال نماز صحیح است و نیاز به اعاده ندارد وبه طورکلی به نظر آیه الله مکارم اگر طورى بخواند که بگويند عربى صحيح است نماز صحیح است هرچند رعايت دستورات تجويد بهتر است.


آیه الله مکارم،توضیح المسائل،م916

اگر گاهی در نماز سوره ی قدر را بخوانیم .و الان متوجه شویم که "تنرل الملائکه با ضمه بوده در حالیکه من با کسره میخواندم.آیا نمازهایی که تا بحال خوانده ام اشکال دارد؟من چند سال چیش به حج رفتم و بعد از بازگشت عقد کردم.آیا اگر در نمازهای طوافم این سوره را به این شیوه خوانده باشم (نمی دانم این سوره را خواندم.شما مبنا را بگذارید که خوانده ام)حج و عقدم باطل است؟آیت الله مکارم لطفا.سپاس

به نام او

نور;328270 نوشت:
با سلام و احترام

درفرض سوال نماز صحیح است و نیاز به اعاده ندارد وبه طورکلی به نظر آیه الله مکارم اگر

طورى بخواند که بگويند عربى صحيح است نماز صحیح است هرچند رعايت دستورات تجويد بهتر است.


آیه الله مکارم،توضیح المسائل،م916

اگر آن کلمه کشیدنش واجب بود چه ؟؟
مرجع : آیت الله مکارم شیرازی

یا حق

سلام
چند ماه پیش فهمیدم ک تلفظ نماز را باید به صورت عربی ، درست قرات کنم(تجوید)
از اون موقع تا حالا مشکل دارم
مثلا تلفظ حرف ص را میگن باید سفیر داشته باشه (سفیر چیه) منم سر نماز میخوام بگم ، ولی شبیه سوت میشه .
خلاصه خیلی اذیتم میکنه . میشه بیخیالش شد . اگه شبیه سوت بشه عیب داره؟:geristan:
من قبلا سر نماز یک کلمه رو چندین بار تکرار می کردم . بلد نبودم شایدم از روی وسواس بوده ، نمی دونم البته کاملا اشتباه قرات می کردم حالا باید نماز قضا هاشو به جا بیارم ؟
چه طوری باید تجوید یاد بگیرم ؟ آخه می دونم که می تونم یاد بگیرم ولی سخته؟:Narahat:
تو رو خدا زودتر به دادم برسین:aatash::khobam:

مرجع تقلید : آیت الله خامنه ای
سن: 15 سال

با نام و یاد دوست


[="Tahoma"][="Black"]

mehdisib;341380 نوشت:
سلام چند ماه پیش فهمیدم ک تلفظ نماز را باید به صورت عربی ، درست قرات کنم(تجوید) از اون موقع تا حالا مشکل دارم مثلا تلفظ حرف ص را میگن باید سفیر داشته باشه (سفیر چیه) منم سر نماز میخوام بگم ، ولی شبیه سوت میشه . خلاصه خیلی اذیتم میکنه . میشه بیخیالش شد . اگه شبیه سوت بشه عیب داره؟ من قبلا سر نماز یک کلمه رو چندین بار تکرار می کردم . بلد نبودم شایدم از روی وسواس بوده ، نمی دونم البته کاملا اشتباه قرات می کردم حالا باید نماز قضا هاشو به جا بیارم ؟ چه طوری باید تجوید یاد بگیرم ؟ آخه می دونم که می تونم یاد بگیرم ولی سخته؟ تو رو خدا زودتر به دادم برسین مرجع تقلید : آیت الله خامنه ای سن: 15 سال

با سلام و عرض ادب

اگر در یادگیری مساله کوتاهی نکرده باشید نسبت به نمازهای گذشته که بافرض صحت قرائت کرده اید صحیح است و قضا ندارد از این به بعد هم بدون اینکه به وسواس بیفتید اگر حروف را به گونه ای تلفظ نمایید که اهل لغت عرب بگویند از مخرجش اداشده است نماز صحیح است

آیه الله خامنه ای،اجوبه الاستفتائات،س478[/]

دوست عزیز از من میشنوی از همین الان جلوی وسواسی شدن رو بگیر!!
رطب خورده را نیست منع رطب که میگن منم!
با تشکر

با عرض سلام
من وقتی که شوهرم در حال خواندن حمد در نماز است خیلی دقت میکنم و به نظرم تلفظ ایشان برای "ص" شبیه "س" شنیده میشود.راستش تا الان جرات نکردم که بپرسم چگونه صاد را تلفظ میکند چون میترسم اشتباه تلفظ میکند.با توجه به اینکه شوهرم قبل از عقدمان به حج رفته ،آیا اگر تلفظش ایراد داشته باشد اعمالش باطل میشود؟در این صورت آیا عقدمان هم ایراد دارد؟نظر مراجع گرانقدر دراین باره چیست؟آیات مکارم و سیستانی؟

میشه فارسی تو قنوت دعا کرد؟

[="Tahoma"][="Black"]

ترنم بارانی;343479 نوشت:
با عرض سلام من وقتی که شوهرم در حال خواندن حمد در نماز است خیلی دقت میکنم و به نظرم تلفظ ایشان برای "ص" شبیه "س" شنیده میشود.راستش تا الان جرات نکردم که بپرسم چگونه صاد را تلفظ میکند چون میترسم اشتباه تلفظ میکند.با توجه به اینکه شوهرم قبل از عقدمان به حج رفته ،آیا اگر تلفظش ایراد داشته باشد اعمالش باطل میشود؟در این صورت آیا عقدمان هم ایراد دارد؟نظر مراجع گرانقدر دراین باره چیست؟آیات مکارم و سیستانی؟

با سلام و عرض ادب

در این زمینه نیازی به پرس و جو از همسر ندارید و بنابر صحت عقد است.

استفتا از دفاتر آیات عظام مکارم و سیستانی[/]

[="Tahoma"][="Black"]

mohamad hamzeh;343521 نوشت:
میشه فارسی تو قنوت دعا کرد؟

با سلام و عرض ادب

دعا در قنوت به زبان فارسى اشکال ندارد، بلکه هر دعايى را در قنوت مى‏توان به هر زبانى خواند.

آیه الله خامنه ای،اجوبه الاستفتائات،س488[/]

[="Tahoma"][="Black"]

mohamad hamzeh;343521 نوشت:
میشه فارسی تو قنوت دعا کرد؟

از نظر آیت الله مکارم هم میشه؟[/]

سلام

افلاکیان;343582 نوشت:
از نظر آیت الله مکارم هم میشه؟

دوست بزرگوارم، لطفا تاپیک های زیر رو بررسی بفرمایید:

http://www.askdin.com/thread10397.html
و
http://www.askdin.com/thread8882.html

شاد و پیروز باشید :Gol:

موضوع قفل شده است