جمع بندی آیا حافظ هم با خدا در ارتباط بوده؟!{دلایلی در رد اعجاز عددی قرآن}

تب‌های اولیه

14 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا حافظ هم با خدا در ارتباط بوده؟!{دلایلی در رد اعجاز عددی قرآن}

با سلام

من چند وقت هست که مطالب یک بلاگ را خوانده ام که باعث شده به یکی از مهمترین باورهای خودم یعنی اعجاز عددی در قرآن شک کنم! نویسنده بلاگ که مسلمان هم هست سعی دارد با نشان دادن روابط عددی در دیوان حافظ کل مقوله اعجاز عددی را زیر سوال ببرد! من یک نمونه از نوشته های نویسنده رو برای باورمندان مینویسم و از آنها سوال دارم آیا هنوز بعد خواندن این مطالب به اعجاز عددی باور دارید؟ چرا؟:

با بررسی کتاب دیوان حافظ شیرازی و رابطه آن با اعداد اول مختلف به ویژه عدد 7 نشان خواهیم داد که هیچ معجزه ریاضی وجود ندارد و همه این ها بدیهیات ریاضی هستند که در هر کتاب نظم یافه و تقسیم بندی شده ای به این حجم وجود دارد.


ما در بررسی های خود از کامل ترین و معتبرترین و مهم ترین تصحیح دیوان حافظ یعنی تصحیح غنی - قزوینی استفاده کرده ایم.


کتاب دیوان حافظ از 576 شعر در 5 قالب شعری غزل , قصیده , مثنوی , رباعی و قطعه تشکیل شده است . که شامل 4623 بیت شعر است . این دیوان 495 غزل و 81 شعر دیگر در 4 قالب شعری دارد که شامل 42رباعی , 34 قطعه , 3 قصیده و 2 مثنوی است . تعداد ابیات غزل4192 و تعداد ابیات سایر قالب های شعری 431 بیت شعر است .


در زیر و به عنوان اولین مطلب در این رابطه از کنار هم قرار دادن اعداد اصلی دیوان یعنی 576 و 495 و 81 و 4623 و 4192 و 431 و با ساختن اعداد مختلف مضرب 7 و گاه بس شگفت نشان خواهیم داد که این گونه روابط همگی بسیار هم عادی هستند .
1- اگر بعد از تعداد غزل ها تعداد سایر قالب های شعری را بیاوریم عدد حاصل مضرب 7 است .


495 81 / 7 = 7083


2- اگر عدد بالا را برعکس کنیم و بین آن تعداد کل اشعار را بیاوریم عدد حاصل مضرب 7 است . یعنی بعد از تعداد سایر قالب های شعری تعداد کل اشعار و بعد تعداد اشعار غزل را بیاوریم .


81 576 495 / 7 = 11653785


3- اگر تعداد هر 5 قالب شعری را پشت سر هم قرار دهیم عدد حاصل مضرب 7 است .


495 42 34 3 2 / 7 = 70774776
* برعکس رقمی عدد بالا هم بر 7 بخشپذیر است
234324594 / 7 = 33474942


4- جمع الجمع ارقام سه عدد حاصله بالا و سه عدد اصلی دیوان یعنی 81 و 495 و 576 برابر با آخرین عدد تک رقمی یعنی 9 است .


576 = 5 + 7 + 6 = 18 = 1 + 8 = 9


495 = 4 + 9 + 5 = 18 = 1 + 8 = 9


81 = 8 + 1 = 9


7083 = 7 + 0 + 8 + 3 = 18 = 1 + 8 = 9


11653785 = 1 + 1 + 6 + 5 + 3 + 7 + 8 + 5 = 36 = 3 + 6 = 9


70774776 = 7 + 0 + 7 + 7 + 4 + 7 + 7 + 6 = 45 = 4 + 5 = 9


5- اگر بعد از تعداد کل ابیات تعداد ابیات غزل و بعد تعداد ابیات سایر قالب های شعری و بعد تعداد اشعار غزل و بعد تعداد اشعار 4 قالب شعری دیگر را بیاوریم عدد حاصل مضرب 7 است .


4623 4192 431 495 42 34 3 2 / 7 = 6604884633070774776


6- اگر بعد از تعداد اشعار غزل تعداد اشعار 4 قالب شعری دیگر و بعد تعداد کل ابیات و بعد تعداد کل ابیات غزل و بعد تعداد ابیات سایر قالب های شعری را بیاوریم عدد حاصل مضرب 7 است .


495 42 34 3 2 4623 4192 431 / 7 = 7077477606604884633 / 7 = 1011068229514983519


7- اگر بعد از تعداد ابیات غزل تعداد اشعار آن و بعد از آن تعداد ابیات سایر قالب های شعری و بعد تعداد آن 4 قالب شعری را بیاوریم عدد حاصل مضرب 7 است .


4192 495431 42 34 3 2 / 7 = 598927918774776


8- اگر بعد از تعداد کل ابیات تعداد ابیات غزل و بعد تعداد ابیات سایر قالب های شعری را قرار دهیم عدد حاصل مضرب 7 است .


4623 4192 431 / 7 = 6604884633


9- اگر بعد از تعداد ابیات سایر قالب های شعری تعداد ابیات غزل و بعد تعداد کل ابیات را قرار دهیم عدد حاصل مضرب 7 است . ( برعکس عددی عدد بالا )


431 4192 4623 / 7 = 6163132089


10- اگر بعد از تعداد کل ابیات تعداد اشعار غزل و بعد تعداد کل اشعار را بیاوریم عدد حاصل مضرب 7 است .


4623 495 576 / 7 = 660499368


11- اگر بعد از تعداد اشعار غزل تعداد کل ابیات و بعد تعداد کل اشعار را بیاوریم عدد حاصل مضرب 7 است .


495 4623 576 / 7 = 707803368


12- اگر بعد از تعداد کل اشعار تعداد اشعار سایر قالب های شعری و بعد تعداد کل ابیات را بیاوریم عدد حاصل مضرب 7 است .


576 81 4623 / 7 = 82402089 / 7 = 11771727


13- اگر بعد از تعداد اشعار سایر قالب های شعری تعداد کل ابیات و بعد تعداد اشعار غزل را بیاوریم عدد حاصل مضرب 7 است .


81 4623 495 / 7 = 116374785


14- اگر بعد از تعداد اشعار سایر قالب های شعری , تعداد اشعار غزل و بعد تعداد کل ابیات را بیاوریم عدد حاصل 6 بار مضرب 7 است (!) و در تقسیم 7 ام , عدد اعشاریی به دست می آید که قسمت غیر اعشاری آن برابر با ابجد کلمه حافظ یعنی 989 است .
81 495 4623 / 7 = 116422089 / 7 = 16631727 / 7 = 2375961 / 7 = 339423 / 7 = 48489 / 7 = 6927 / 7 = 989.571428


15- از ترکیب تعداد کل اشعار و تعداد کل ابیات و تعداد اشعار غزل و تعداد اشعار سایر قالب های شعری , چهار عدد به دست می آید که هر کدام مضرب 7 هستند .


4623 81 495 576 / 7 = 66054499368
576 4623 81 495 / 7 = 82351768785
495 576 4623 81 / 7 = 70796637483
81 495 576 4623 / 7=116422252089


16- از ترکیب تعداد اشعار غزل و تعداد ابیات آن با تعداد اشعار سایر قالب های شعری و تعداد ابیات آن , چهار عدد به دست می آید که هر کدام مضرب 7 هستند .


431 81 4192 495 / 7 = 61687741785
495 431 81 4192 / 7 = 70775973456
4192 495 431 81 / 7 = 59892791883
81 4192 495 431 / 7=116313213633


17- از ترکیب تعداد کل اشعار و تعداد کل ابیات و تعداد اشعار سایر قالب های شعری و تعداد ابیات آن , چهار عدد به دست می آید که هر کدام مضرب 7 هستند .


576 431 81 4623 / 7 = 82347402089
4623 576 431 81 / 7 = 66051091883
81 4623 576 431 / 7=116374796633
431 81 4623 576 / 7 = 61687803368


18- از ترکیب تعداد کل اشعار و تعداد کل ابیات و تعداد اشعار غزل و تعداد ابیات آن , سه عدد به دست می آید که هر کدام مضرب 7 هستند .


495 4192 4623 576 / 7 = 7077417803368
4623 4192 576 495 / 7 = 6604884653785
495 576 4192 4623 / 7 = 7079663132089


19- اگر بعد از تعداد ابیات غزل , تعداد ابیات سایر قالب های شعری و بعد یک بار تعداد اشعار غزل و بار دیگر تعداد اشعار سایر قالب های شعری را قرار دهیم , دو عدد به دست می آید که هر کدام مضرب 7 هستند .


4192 431 81 / 7 = 59891883
4192 431 495 / 7 = 598918785


20- از ترکیب اعداد اصلی دیوان یعنی 4623 , 4192 , 431 , 576 , 495 , 81 اعداد مختلفی به دست می آید که مضرب 7 هستند از جمله آن ها :


4623 4192 576 495 81 431 / 7 = 660488465378511633
4623 495 576 4192 431 81 / 7 = 660499368059891883
4623 4192 431 495 81 / 7 = 660488463307083
576 495 81 4192 431 / 7 = 82356544884633
576 431 4192 / 7 = 823473456
576 4623 431 / 7 = 823517633


21- اگر بعد از شماره اولین بیت دیوان شماره آخرین بیت دیوان را بیاوریم عدد حاصل مضرب 7 است .
1 4623 / 7 = 2089


22- اگر شماره اولین بیت غزل را با شماره آخرین بیت غزل جمع کنیم عدد حاصل مضرب 7 است .


1 + 4192 = 4193 / 7 = 599


23- اگر شماره اولین مصرع دیوان را با شماره آخرین مصرع دیوان جمع کنیم عدد حاصل مضرب 7 است .


1 + 9246 = 9247 / 7 = 1321


24- چهار قالب شعری دیگر ( 42 و 34 و 3 و 2 ) به ترتیب 84 و 137 و 123 و 87 بیت شعر دارند که اگر این اعداد را پشت سر هم قرار دهیم , و در ابتدای آن تعداد کل ابیات آنها و در انتها هم تعداد کل اشعار آن ها را قرار دهیم , عدد حاصل مضرب 7 است .


431 84 137 123 87 81 / 7 = 61691624462683


25- اگر در عدد بالا به جای 81 مجموع اصلی آن یعنی 42 34 3 2 را قرار دهیم عدد حاصل مضرب 7 است .


431 84 137 123 87 42 34 3 2 / 7 = 616916244626774776


26- اگر عدد بالا را به صورت عددی از آخر به اول بنویسیم باز مضرب 7 است .


42 34 3 2 84 137 123 87 431 / 7 = 604904059101769633


27- اگر بعد از تعداد کل ابیات تعداد ابیات سایر قالب های شعری و بعد تعداد ابیات هر قالب شعری را جداگانه بیاوریم , عدد حاصل مضرب 7 است .


4623 43184 137 123 87 / 7 = 6604902630530341


28- اگر عدد بالا را به صورت عددی از آخر به اول بنویسیم باز مضرب 7 است .84 137 123 87 431 4623 / 7 = 12019589124902089

با نام و یاد دوست


کارشناس بحث: استاد عمار

[=arial]با سلام و ادب
دوست عزیز هیچ کسی ادعا نکرده که هر نوشته ای اگر تناسب اعدادی در آن وجود داشت پس نویسنده آن ارتباط مستقیم با خدا دارد.
إعجاز قرآن کریم ابعاد مختلفی دارد که ابتدا به مهمترین ابعاد إعجاز قرآن به اختصار اشاره نموده و سپس به مقایسه قرآن با اشعار حافظ می پردازیم.
از جمله مهمترین ابعاد اعجاز قرآن موارد زیر را می توان نام برد:
الف: فصاحت و بلاغت قرآن:
یکی از وجوه إعجاز قرآن کریم فصاحت و بلاغت آیات قرآن کریم است. «فصاحت» به معناى شيوايى كلمات و روانى تلفظ آن‏ها و گوش نواز بودن سخن، و «بلاغت» به معناى رسايى و گويايى و دقت تعابير در فهماندن مقصود است‏.
پرداختن دانشمندان علوم قرآن و مفسران سخن‏سنج و اديب به بيان جنبه‏هاى مختلف فصاحت و بلاغت قرآن، ما را از ورود در اين وادى و توضيح اين بُعد از اعجاز قرآن بى‏نياز مى‏سازد؛ چنانكه شهادت اديبان بزرگ عرب از صدر اسلام تاكنون، بر فوق توان بشر بودن فصاحت و بلاغت قرآن، بهترين دليل خدايى بودن قرآن از اين جهت است.
ب: هماهنگی و عدم اختلاف در محتوای قرآن
قرآن طى 23 سال بر پيامبر (ص) نازل شده و پيامبر آيات را بر مردم خوانده است كه آثار تكامل تدريجى (در صورت بشرى بودن قرآن) بايد در آن مشاهده شود؛ پيامبر طى اين 23 سال در شرايط و اوضاع احوال فردى، اجتماعى، اقتصادى و سياسى بسيار متفاوت و فراز و نشيب‏ها و تحولات بسيار ناهمگونى قرار داشت؛ هم چنين آيات شريف قرآن در سفر و حضر، در جنگ و صلح در شرايط عادى و بحرانى بر پيامبر نازل شده است. اين خصوصيات نيز زمينه را براى تأثير پذيرى درونى و برونى انديشه‏هاى پيامبر (ص) از عوامل مختلف فراهم مى‏سازد. با توجه به مسائل مذکور، روشن مى‏شود كه آوردن كتابى با اين ويژگى‏ها در چنين شرايط و اوضاعى، از سوى يك انسان با آن ويژگى‏هاى جدايى ناپذير و اختلاف آفرين، ملازم با پديد آمدن ناهماهنگى زياد خواهد بود در حالی که هیچگونه ناهماهنگی بین آیات قرآن وجود ندارد و تناقضات ظاهری با اندکی تأمل قابل رفع است و لذا هماهنگى آیات قرآن، نشان معجزه بودن و از سوى خدا بودن آن است. چنانکه خداوند متعال در قرآن کریم فرموده:« أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً»(1) « آيا با تدبر در قرآن نمى‏نگرند [تا دريابند كه‏] اگر از سوى غير خدا مى‏بود، ناهماهنگى بسيار در آن مى‏يافتند.»
ج: امی بودن آورنده:
یکی دیگر از وجوه اعجاز قرآن كه درآيات قرآن نیز برآن تاكيد شده، درس ناخوانده و به مكتب نرفته بودن پيامبر اكرم(ص) است. اين موضوع در چند آيه مطرح شده است.
یکی از آیاتی که اعجاز قرآن را با تكيه بر این مطلب مورد اشاره قرار مى‏دهد چنين است:
« وَ ما كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتابٍ وَ لاتَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لَارْتابَ الْمُبْطِلُونَ»(2) « و تو هرگز پيش از اين كتابى نمى‏خواندى، و با دست خود چيزى نمى‏نوشتى، مبادا كسانى كه در صدد (تكذيب و) ابطال سخنان تو هستند، شك و ترديد كنند.»(3)
بعد از ذکر وجوه مذکور در مقایسه قرآن کریم با کتاب حافظ باید بگوییم که گرچه أشعار حافظ نیز از حیث ادبی دارای فصاحت و بلاغت است اما تفاوت های عمده ای با قرآن کریم دارد که به مهمترین آنها اشاره می کنیم:
1.آیات قرآن کریم از سوی شخصی آورده شده که سواد خواندن و نوشتن را نداشته و مکتب نرفته بوده، چنانکه خود حافظ گفته:
نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت*** به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد.
2.فصاحت و بلاغت قرآن کریم به گونه ای است که همانند آن قابل ارائه از سوی بشر نیست و معجزه است. اما اشعارحافظ این حالت را ندارند و همانند آوری در اشعار حافظ ممکن است و خود حافظ هم ادعای معجزه بودن اشعار خود را ندارد.
به عبارت دیگر ممكن است كتاب هاي ديگري وجود داشته باشند كه از جهت ارزش ادبي با ديوان حافظ قابل مقايسه باشند و بلكه در بعضي جهات بالاتر از آن باشند، چنان كه اشعار و نثر سعدي در باب موعظه قوي تر از حافظ است و مثنوي و معنوي مولوي در بعد عرفاني با ديوان حافظ قابل مقايسه است و به عقيده بعضي از علما اشعار عرفاني ابن فارض كه به عربي سروده شده قابل مقايسه با اشعار حافظ و بلكه قوي تر از آن است.
3.اشعار حافظ گرچه دارای مضامين عالي است اما طبق اعتراف خود حافظ از قرآن اقتباس شده و به برکت قرآن به چنین مقاماتی رسیده، چنانكه سروده:
صبح خيزي و سلامت طلبي چون حافظ*** هر چه كردم همه از دولت قرآن كردم
پی نوشت ها:
1. نساء (4) آیه 82.
2. عنکبوت(29) آیه 48.
3. ر.ك: آيت الله مصباح يزدي،قرآن ‏شناسى، قم، موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى‏، 1380 ش، ج‏1، ص 107 تا ص 188 و معرفت، محمد هادي، علوم قرآني، قم، موسسه فرهنگى التمهيد، 1386ش، ص 356.

[=arial]اما در مورد خود اعجاز عددی که مورد قبول هست یا نه بحث مفصلی هست که لینک میدم مطالعه کنید:
http://www.askdin.com/thread30623.html
http://www.askdin.com/thread39654.html

سلام
ما یک استاد ادبیات داشتیم که می‌گفتند حافظ قرآن رو به چهارده روش حفظ بوده مثلا میتونسته از آخر به اول از حفظ بگه
( البته مطمئن نیستم)
خب احتمالا این مساله روی اشعارش تاثیر گذاشته

[="Tahoma"][="Navy"]

Pitbull;571645 نوشت:
آیا حافظ هم با خدا در ارتباط بوده؟!{دلایلی در رد اعجاز عددی قرآن}

سلام
حافظ از اولیاء الهی و به قول بزرگان از محارم اسرار الهی بوده است و هیچ بعید نیست که آثارش دارای چنین عجایبی باشد
یا علیم[/]

بسم الله الرحمن الرحیم درباره شمس الدین محمد حافظ حافظ در قدیم بر دو لفظ اطلاق می شد: 1) کسی که کل قرآن را حفظ بود. 2) کسی که هزار حدیث را با سلسله ی روات و طرق روایتشان حفظ بود. مثلا حافظ ابونعیم اصفهانی، محدث مشهور، به علت حفظ حدیث حافظ شده است. ادله و قراین فراوانی وجود دارد که حافظ در علوم زمان خود و علوم دینی شخصیتی ممتاز بوده و حتی سرآمد اقران و هم عصران خویش بوده است. لیکن شاید به علت حسادت علمای عصر او به مقام علمی او و به علت فساد حاکم بر جامعه در زمان خود به تندی از اینها به عنوان ریاکاران و تزویر گران یاد می کند. (سالوس) اما درباره اعجاز عددی: اعجاز عددی که در بالا آمده کاملاً بی اساس است. دیوان شاعر به مجموعه تمامی اشعار او می گویند. اما حافظ خود تعدادی از اشعار خود را به علت ضعف حذف کرده و امروز در دسترس نیست. مثلا: «ای باد ببر به یار کاغذ بر محضر آن نگار کاغذ» که شاعر سست و بی مایه ای است. حال قضاوت بر اساس تعداد اشعار و یا ابیات این دیوان قضاوتی نابخردانه و عجولانه است.

من که شخصا فکر میکنم از هر کتابی میشود روابط عددی بیرون کشید اما در حد و اندازه قرآن خیر چرا که سیستم روابط عددی در قرآن بسیار عریض و طویل است و حد و مرزش هنوز هم مشخص نشده.

Pitbull;578203 نوشت:
من که شخصا فکر میکنم از هر کتابی میشود روابط عددی بیرون کشید

یه نرم افزار هست به اسم Rule Finder که از آدرس زیر قابل دسترسیه:
http://code19.ir
این نرم افزار می تونه از هر جمله ای قواعد ریاضی استخراج کنه. این نرم افزار از این جمله ای که فرمودید، 152 تا قاعده استخراج کرد که به ضرایب عدد 19 منجر میشن. به طور مثال:
نقل قول:

ارزش ابجدی هر کلمه را محاسبه کنید
من = 90
که = 25
شخصا = 991
فکر = 300
میکنم = 160
از = 8
هر = 205
کتابی = 433
میشود = 360
روابط = 218
عددی = 88
بیرون = 268
کشید = 334
اعداد بدست آمده را از چپ به راست بنویسید

334 268 88 218 360 433 205 8 160 300 991 25 90

اعداد بدست آمده را پشت سر هم بنویسید
9025991300160820543336021888268334
9025991300160820543336021888268334 بر 19 بخشپذیر است

نقل قول:
تعداد حروف هر کلمه را محاسبه کنید
من = 2
که = 2
شخصا = 4
فکر = 3
میکنم = 5
از = 2
هر = 2
کتابی = 5
میشود = 5
روابط = 5
عددی = 4
بیرون = 5
کشید = 4
اعداد بدست آمده را از راست به چپ بنویسید

2 2 4 3 5 2 2 5 5 5 4 5 4
هر عدد را با عدد بعد از خودش جمع کنید
4+5=9
5+4=9
4+5=9
5+5=10
5+5=10
5+2=7
2+2=4
2+5=7
5+3=8
3+4=7
4+2=6
2+2=4

4 6 7 8 7 4 7 10 10 9 9 9 4

اعداد بدست آمده را پشت سر هم بنویسید
499910107478764
499910107478764 بر 19 بخشپذیر است

روش کارش هم خیلی ساده است: قواعد مختلفی رو به جمله مورد نظر اعمال می کنه و به ازای هر قاعده یک عدد بدست میاره. سپس قواعدی که به ضرایب عدد 19 منجر شده اند رو گزارش می کنه.
انتظار میره که به طور متوسط، از هر 19 تا قاعده یکی به ضرایب عدد 19 منجر بشه (طبق قوانین احتمالات). معمولاً تصور میشه که چون 19 عدد اوله پس پیدا کردن ضرایبش سخت تره، در حالی که اینطور نیست و در اینجا عدد اول بودن 19 هیچ نقشی نداره.
با توجه به اینکه کار با اعداد خیلی بزرگ توسط ماشین حسابهای معمولی ممکن نیست، برای بررسی صحت این روابط می تونید از ابزاری که در این آدرس ارائه شده استفاده بفرمایید: http://web2.0calc.com/

Pitbull;571645 نوشت:
من چند وقت هست که مطالب یک بلاگ را خوانده ام که باعث شده به یکی از مهمترین باورهای خودم یعنی اعجاز عددی در قرآن شک کنم

چیزی به نام اعجاز عددی تو قرآن نداریم

معجزات عددی در عبارت "اعجاز عددی الکیه" (بر مبنای عدد 7)

نقل قول:
تعداد حروف عبارت را محاسبه کنید
اعجاز = 5
عددی = 4
الکیه = 5

5+4+5=14
14 بر 7 بخشپذیر است

نقل قول:
ارزش ابجدی هر کلمه را محاسبه کنید
اعجاز = 82
عددی = 88
الکیه = 66

شماره ترتیب هر کلمه را بعد از عدد بدست آمده برای آن کلمه قرار دهید

663 882 821
اعداد بدست آمده را پشت سر هم بنویسید
821882663
821882663 بر 7 بخشپذیر است

نقل قول:
ارزش ابجدی هر کلمه را محاسبه کنید
اعجاز = 82
عددی = 88
الکیه = 66

هر یک از اعداد بدست آمده را با شماره کلمه مربوط به خودش جمع کنید
82+1=83
88+2=90
66+3=69

اعداد بدست آمده را پشت سر هم بنویسید
839069
839069 بر 7 بخشپذیر است

نقل قول:
ارزش ابجدی هر کلمه را محاسبه کنید
اعجاز = 82
عددی = 88
الکیه = 66

هر عدد را با اعداد بعد از خودش جمع کنید
82+88+66+=236
88+66+=154
66=66

اعداد بدست آمده را پشت سر هم بنویسید
23615466
23615466 بر 7 بخشپذیر است

نقل قول:
ارزش ابجدی هر کلمه را محاسبه کنید
اعجاز = 82
عددی = 88
الکیه = 66

هر عدد را با عدد قبل از خودش جمع کنید
82
82+88=170
88+66=154

اعداد بدست آمده را با هم جمع کنید
82+170+154=406
406 بر 7 بخشپذیر است

نقل قول:
شماره حروف هر کلمه را محاسبه کنید
اعجاز=12345
عددی=6789
الکیه=1011121314

هر عدد را با عدد قبل از خودش جمع کنید
12345
12345+6789=19134
6789+1011121314=1011128103

اعداد بدست آمده را پشت سر هم بنویسید
12345191341011128103
12345191341011128103 بر 7 بخشپذیر است

نقل قول:
ارزش ابجدی هر کلمه را محاسبه کنید
اعجاز = 82
عددی = 88
الکیه = 66

شماره ترتیب هر کلمه را بعد از عدد بدست آمده برای آن کلمه قرار دهید

663 882 821
اعداد بدست آمده را با هم جمع کنید
821+882+663=2366
2366 بر 7 بخشپذیر است

نقل قول:
تعداد حروف هر کلمه را محاسبه کنید
اعجاز = 5
عددی = 4
الکیه = 5

هر عدد را با اعداد قبل از خودش جمع کنید
5=5
5+4=9
5+4+5=14
هر یک از اعداد بدست آمده را با شماره کلمه مربوط به خودش جمع کنید
5+1=6
9+2=11
14+3=17
اعداد بدست آمده را پشت سر هم بنویسید
61117
61117 بر 7 بخشپذیر است

نقل قول:
ارزش ابجدی هر کلمه را محاسبه کنید
اعجاز = 82
عددی = 88
الکیه = 66
اعداد بدست آمده را از راست به چپ بنویسید

82 88 66

شماره ترتیب هر کلمه را بعد از عدد بدست آمده برای آن کلمه قرار دهید

823 882 661
اعداد بدست آمده را پشت سر هم بنویسید
661882823
661882823 بر 7 بخشپذیر است

نقل قول:
شماره حروف هر کلمه را محاسبه کنید
اعجاز=12345
عددی=6789
الکیه=1011121314

اعداد بدست آمده را پشت سر هم بنویسید
1234567891011121314
ارقام عدد بدست آمده را معکوس کنید
4131211101987654321
4131211101987654321 بر 7 بخشپذیر است

نقل قول:
ارزش ابجدی هر کلمه را محاسبه کنید
اعجاز = 82
عددی = 88
الکیه = 66

شماره ترتیب هر کلمه را بعد از عدد بدست آمده برای آن کلمه قرار دهید

663 882 821
اعداد بدست آمده را پشت سر هم بنویسید
821882663
تعداد حروف عبارت را بعد از عدد بدست آمده قرار دهید
82188266314
82188266314 بر 7 بخشپذیر است

نقل قول:
تعداد حروف هر کلمه را محاسبه کنید
اعجاز = 5
عددی = 4
الکیه = 5

شماره ترتیب هر کلمه را بعد از عدد بدست آمده برای آن کلمه قرار دهید
53 42 51
اعداد بدست آمده را پشت سر هم بنویسید
514253
ارقام عدد بدست آمده را معکوس کنید
352415
352415 بر 7 بخشپذیر است

نقل قول:
ارزش ابجدی هر کلمه را محاسبه کنید
اعجاز = 82
عددی = 88
الکیه = 66

شماره ترتیب هر کلمه را بعد از عدد بدست آمده برای آن کلمه قرار دهید

663 882 821
اعداد بدست آمده را پشت سر هم بنویسید
821882663
تعداد حروف عبارت را با عدد بدست آمده جمع کنید
821882663+14=821882677
821882677 بر 7 بخشپذیر است

نقل قول:
ارزش ابجدی هر کلمه را محاسبه کنید
اعجاز = 82
عددی = 88
الکیه = 66

شماره ترتیب هر کلمه را بعد از عدد بدست آمده برای آن کلمه قرار دهید

663 882 821
اعداد بدست آمده را پشت سر هم بنویسید
821882663
تعداد حروف عبارت را قبل از عدد بدست آمده بنویسید
14821882663
14821882663 بر 7 بخشپذیر است

نقل قول:
شماره حروف هر کلمه را محاسبه کنید
اعجاز=12345
عددی=6789
الکیه=1011121314

شماره هر کلمه را قبل از عدد مربوط به آن کلمه قرار دهید

31011121314 26789 112345

اعداد بدست آمده را پشت سر هم بنویسید
1123452678931011121314
ارقام عدد بدست آمده را معکوس کنید
4131211101398762543211
4131211101398762543211 بر 7 بخشپذیر است

نقل قول:
ارزش ابجدی هر کلمه را محاسبه کنید
اعجاز = 82
عددی = 88
الکیه = 66

شماره ترتیب هر کلمه را بعد از عدد بدست آمده برای آن کلمه قرار دهید

663 882 821
اعداد بدست آمده را با هم جمع کنید
821+882+663=2366
تعداد حروف عبارت را قبل از عدد بدست آمده بنویسید
142366
142366 بر 7 بخشپذیر است

نقل قول:
ارزش ابجدی هر کلمه را محاسبه کنید
اعجاز = 82
عددی = 88
الکیه = 66

شماره ترتیب هر کلمه را بعد از عدد بدست آمده برای آن کلمه قرار دهید

663 882 821
اعداد بدست آمده را با هم جمع کنید
821+882+663=2366
تعداد حروف عبارت را بعد از عدد بدست آمده قرار دهید
236614
236614 بر 7 بخشپذیر است

نقل قول:
تعداد حروف هر کلمه را محاسبه کنید
اعجاز = 5
عددی = 4
الکیه = 5

اعداد بدست آمده را پشت سر هم بنویسید
545
تعداد حروف عبارت را بعد از عدد بدست آمده قرار دهید
54514
ارقام عدد بدست آمده را معکوس کنید
41545
41545 بر 7 بخشپذیر است

نقل قول:
ارزش ابجدی هر کلمه را محاسبه کنید
اعجاز = 82
عددی = 88
الکیه = 66

شماره ترتیب هر کلمه را بعد از عدد بدست آمده برای آن کلمه قرار دهید

823 882 661
اعداد بدست آمده را پشت سر هم بنویسید
661882823
تعداد حروف عبارت را با عدد بدست آمده جمع کنید
661882823+14=661882837
661882837 بر 7 بخشپذیر است

و ...

با سلام:

كاش به تعاليم وحياني قران كريم عمل مي كرديم

اگر در تمام طول عمرمان فقط به اين ايه شريفه توجه داشتيم:

"هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحيوة الدنيا و هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا"

آيا از زيانكارترين مردم شما را اگاه نكنيم؟كساني كه تلاششان در زندگي دنيا نابود شد در حاليكه خودشان

گمان مي كنند بهترين كار را انجام مي دهند.

اين همه فرصت عمر را كه امانت خدا در نزد ماست صرف

اموري نمي كرديم كه خداوند بزرگ از ما نخواسته است

اي خداي بزرگ عقول ما را در پرتو هدايت قران و ذكر و ياد خويش اعتلا بخش.

متشكر از شما.

پرسش:
اگر قرآن دارای اعجاز عددی است پس ثابت می شود از طرف خداست این در اشعار حافظ هم دیده می شود پس آیا او هم فرستاده خداست؟

پاسخ:
هیچ کسی ادعا نکرده که هر نوشته ای اگر تناسب اعدادی در آن وجود داشت پس نویسنده آن ارتباط مستقیم با خدا دارد.
إعجاز قرآن کریم ابعاد مختلفی دارد که ابتدا به مهمترین ابعاد إعجاز قرآن به اختصار اشاره نموده و سپس به مقایسه قرآن با اشعار حافظ می پردازیم.
از جمله مهمترین ابعاد اعجاز قرآن موارد زیر را می توان نام برد:

الف: فصاحت و بلاغت قرآن:
یکی از وجوه إعجاز قرآن کریم فصاحت و بلاغت آیات قرآن کریم است. «فصاحت» به معناى شيوايى كلمات و روانى تلفظ آن‏ها و گوش نواز بودن سخن، و «بلاغت» به معناى رسايى و گويايى و دقت تعابير در فهماندن مقصود است‏.
پرداختن دانشمندان علوم قرآن و مفسران سخن‏سنج و اديب به بيان جنبه‏هاى مختلف فصاحت و بلاغت قرآن، ما را از ورود در اين وادى و توضيح اين بُعد از اعجاز قرآن بى‏نياز مى‏سازد؛ چنانكه شهادت اديبان بزرگ عرب از صدر اسلام تاكنون، بر فوق توان بشر بودن فصاحت و بلاغت قرآن، بهترين دليل خدايى بودن قرآن از اين جهت است.

ب: هماهنگی و عدم اختلاف در محتوای قرآن
قرآن طى 23 سال بر پيامبر (صل الله علیه و آله) نازل شده و پيامبر آيات را بر مردم خوانده است كه آثار تكامل تدريجى (در صورت بشرى بودن قرآن) بايد در آن مشاهده شود؛ پيامبر طى اين 23 سال در شرايط و اوضاع احوال فردى، اجتماعى، اقتصادى و سياسى بسيار متفاوت و فراز و نشيب‏ها و تحولات بسيار ناهمگونى قرار داشت؛ هم چنين آيات شريف قرآن در سفر و حضر، در جنگ و صلح در شرايط عادى و بحرانى بر پيامبر نازل شده است. اين خصوصيات نيز زمينه را براى تأثير پذيرى درونى و برونى انديشه‏ هاى پيامبر (ص) از عوامل مختلف فراهم مى‏سازد. با توجه به مسائل مذکور، روشن مى‏ شود كه آوردن كتابى با اين ويژگى‏ ها در چنين شرايط و اوضاعى، از سوى يك انسان با آن ويژگى‏ هاى جدايى ناپذير و اختلاف آفرين، ملازم با پديد آمدن ناهماهنگى زياد خواهد بود در حالی که هیچگونه ناهماهنگی بین آیات قرآن وجود ندارد و تناقضات ظاهری با اندکی تأمل قابل رفع است و لذا هماهنگى آیات قرآن، نشان معجزه بودن و از سوى خدا بودن آن است. چنانکه خداوند متعال در قرآن کریم فرموده:« أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً»(1) « آيا با تدبر در قرآن نمى‏ نگرند [تا دريابند كه‏] اگر از سوى غير خدا مى‏ بود، ناهماهنگى بسيار در آن مى‏ يافتند.»

ج: امی بودن آورنده:
یکی دیگر از وجوه اعجاز قرآن كه درآيات قرآن نیز برآن تاكيد شده، درس ناخوانده و به مكتب نرفته بودن پيامبر اكرم(ص) است. اين موضوع در چند آيه مطرح شده است.
یکی از آیاتی که اعجاز قرآن را با تكيه بر این مطلب مورد اشاره قرار مى‏ دهد چنين است:
« وَ ما كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتابٍ وَ لاتَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لَارْتابَ الْمُبْطِلُونَ»(2) « و تو هرگز پيش از اين كتابى نمى‏ خواندى، و با دست خود چيزى نمى‏ نوشتى، مبادا كسانى كه در صدد (تكذيب و) ابطال سخنان تو هستند، شك و ترديد كنند.»(3)

بعد از ذکر وجوه مذکور در مقایسه قرآن کریم با کتاب حافظ باید بگوییم که گرچه أشعار حافظ نیز از حیث ادبی دارای فصاحت و بلاغت است اما تفاوت های عمده ای با قرآن کریم دارد که به مهمترین آنها اشاره می کنیم:
1.آیات قرآن کریم از سوی شخصی آورده شده که سواد خواندن و نوشتن را نداشته و مکتب نرفته بوده، چنانکه خود حافظ گفته:
نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت*** به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد.

2.فصاحت و بلاغت قرآن کریم به گونه ای است که همانند آن قابل ارائه از سوی بشر نیست و معجزه است. اما اشعارحافظ این حالت را ندارند و همانند آوری در اشعار حافظ ممکن است و خود حافظ هم ادعای معجزه بودن اشعار خود را ندارد.
به عبارت دیگر ممكن است كتاب هاي ديگري وجود داشته باشند كه از جهت ارزش ادبي با ديوان حافظ قابل مقايسه باشند و بلكه در بعضي جهات بالاتر از آن باشند، چنان كه اشعار و نثر سعدي در باب موعظه قوي تر از حافظ است و مثنوي و معنوي مولوي در بعد عرفاني با ديوان حافظ قابل مقايسه است و به عقيده بعضي از علما اشعار عرفاني ابن فارض كه به عربي سروده شده قابل مقايسه با اشعار حافظ و بلكه قوي تر از آن است.

3.اشعار حافظ گرچه دارای مضامين عالي است اما طبق اعتراف خود حافظ از قرآن اقتباس شده و به برکت قرآن به چنین مقاماتی رسیده، چنانكه سروده:
صبح خيزي و سلامت طلبي چون حافظ*** هر چه كردم همه از دولت قرآن كردم.

پی نوشت ها:
1. نساء (4) آیه 82.
2. عنکبوت(29) آیه 48.
3. ر.ك: آيت الله مصباح يزدي،قرآن ‏شناسى، قم، موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى‏، 1380 ش، ج‏1، ص 107 تا ص 188 و معرفت، محمد هادي، علوم قرآني، قم، موسسه فرهنگى التمهيد، 1386ش، ص 356.

موضوع قفل شده است