یا حار همدان

اعتبارسنجی روایت « یا حار حمدان من یمت یرنی»

سلام علیکم

در مورد این جمله حضرت علی علیه السلام که به حارث همدانی فرمود:

یا حار همدان من یمت یرنی

enlightenedاز دیدگاه شیعه و سنی اعتبار این نقل چیست؟

enlightenedآیا سنی ها هم این روایت را قبول دارند و معتقد به آن هستند؟

متشکرم.