نماز فرد دیابتی

نماز فردی که دیابت دارد؟

سلام

فردی که بخاطر بیماری دیابت نمیتواند ادرار خود رو معمولا کنترل کند و معمولا لباسش اکثر مواقع نجس میشود چگونه میتواند نماز بخواند؟
مرجع رهبری