غسل نکردن

مبتلا به وسواس هستم و از درمان قطع امید کرده ام!

انجمن: 

من حدود ۱۲ سال است که وسواس دارم و در این مدت شدت و ضعف داشت.دارو و درمان هم زیاد استفاده کردم اعم از طب سنتی اسلامی و جدید ولی فایده ای نداشت الان ۶ ماه است که داروها را قطع کردم و اوائل کمی اذیت شدم ولی عادت کردم .درحال حاضر غسلم نیم ساعت طول میکشد و مدتی است که دیگر حال غسل هم ندارم و غسل نمیکنم یعنی دیگر حال و حوصله هیچ کاری را ندارم افکارم بشدت به هم ریخته است هم وسواس فکری دارم و هم عملی تازگی ها فهمیدم چه افکاری خوب است و چه افکاری بد ولی قدرت مقابله ندارم ناامید نیستم ولی توان هیچ کاری را ندارم حتی روزه هم نگرفتم فقط از آخرتم میترسم میترسم که مانند بینمازها برم ته جهنم وهمین افکار قدرت هرکاری را از من گرفته است دوسال هم حوزه درس خواندم و وسواس من در آنجا شدت گرفته تقریبا در همه موارد و زمینه ها وسواس دارم متاسفانه خانواده من دیگر هیچ کاری برایم انجام نمی دهند در جهت رفع بیماری چون آن ها قطع امید کردند