علم اصول،اجتهاد فقهی،مجتهد،شبستری،نقد،تحلیل

آیا دوران علم اصول و اجتهاد فقهی سپری شده است؟ (نقد و تحلیل)

باسمه البصیر

با سلام و احترام

نظریات جناب محمد مجتهد شبستری در باب بسته شدن پرونده ی علم اصول و اجتهاد فقهی در مسائل

مستحدثه ی عصر حاضر و عدم کارایی آن در این زمان و نیز عقیده ی ایشان مبنی برلزوم تغییر رویکرد

فقهی و اصولی نسبت به مسائل جدید دنیا(در بخش احکام عملی) به رویکرد فلسفی و عقلانی،چگونه نقد

و تحلیل می گردد؟ پاسخ اصولیین و فقها به این نظر چیست؟

پ.ن

البته پاسخهایی را تحت عنوان نقد دیده ام که بعضی در واقع نقد شخصیت ایشان است نه نقد مبانی نظری

سخنان وی و بعضی دیگر هم نقد علمی تامّ نبودند چرا که مبنای آن پاسخها استناد به منابعی است که وی

آنها را در عصر حاضر فاقد کارآیی لازم می داند.

با تشکر