طلب بخشش

گرفتن حلالیت و رضایت و طلب بخشش از نامحرم

سلام اگر دل نامحرمی رو شکونده باشیم یا ظلم کرده باشیم یا آزار

ناخواسته (یا شاید هم خواسته)

نامحرمی که می شناسم نمیشه؟ درباره نامحرمی که نمی شناسمش و فقط در فضای مجازی هستش چطور؟

اگر فرصت یا شرایطش نبود چطور؟

آیا بخشش صرفا زبای و ظاهری و نه از ته قلب هم کافی است؟ و اگه بگه واقعا بخشیدم کفایت می کنه؟

طلب بخشش

انجمن: 

با سلام خدمت استاد بزرگوار
اگر حرفی زده باشیم یا اینکه تهمت دروغ از روی ندانستن به کسی بزنیم اون طرف ناراحت شده باشد بعد بریم ازش معذرت خواهی کنیم که من را ببخش ،اون طرف گفت من نمیبخشم باید چکار کرد؟