انقلاب اسلامی انفجار نور بود

انقلاب اسلامی ایران بدون شرح ☼ انقلاب ما انفجار نور بود

به نام خدا

آن روزها کوچک و بزرگ نداشت ؛ همه "مـــــــــرد" بودند ...

سرباز بودند برای " خمینــــی ...