امر به معروف ونهی ازمنکر

شرط مشکل ساز در امر به معروف و نهی از منکر!

با سلام. سؤال بنده در مورد احکام امر به معروف و نهی از منکر نیست. شاید در مورد فلسفه احکام باشد! در واقع در مورد اثرات یک شرط است.

یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر، امید اثر در طرف مقابل است، ولی این شرط بهانه ای شده است در دست بسیاری از افراد مذهبی که غیرمذهبیها را امر به معروف و نهی از منکر نکنند، چرا که امید اثر در آنها نمی بینند.

آیا این شرط خود باعث نمی شود که در بسیاری از موارد امر به معروف و نهی از منکر، رخ ندهد؟

امر به معروف و نهی از منکر و برخورد فیزیکی

[="Arial"][="Black"]سلام.اگر در کوچه ای خلوت برویم که یک پسر سد راه دختری شده است باید چی کار کنیم؟؟؟ . اگر در اون لحظه نهی به منکر کنیم و بدونیم باعث دعوا و یا باعث تحقیر شدن ما بشود چی؟؟؟ و اگر باید امر به معروف کنیم و منجر به دعوا شدن.ایا میتونیم در دعوا شرکت کنیم؟؟؟[/][/]

اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در مورد واجبات و محرمات کم اهمیت

انجمن: 

اهمیت مراتب بالاتر واجبات، باعث نمی شود تا مراتب پایین تر آن مهم نباشد. شاید از جهتی مراتب پایین تر مهم تر هم باشد زیرا با رعایت نکردن مراتب پایین تر توفیق پرداختن به مراتب بالاتر هم از انسان سلب شود.
فرض کنید کسی که نسبت به حجاب اطرافیانش بی تفاوت است وقتی مسؤول مملکتی هم می شود، نسبت به سوء استفاده همکاران و یا رؤسایش از مقامی که دارند، بی تفاوت خواهد بود. او یاد می گیرد که می توان داد از حجاب و عفاف زد و داد از هرچه که ارزشمند است زد ولی در مسائل شخصی اش طوری دیگری عمل نمود. او این نفاق را از کجا آموخته است؟!
انسانها بی تفاوتی را از برخورد با امور عادی زندگی خود می آموزند. و الا از ابتداء که در موقعیتهای خطیر قرار نمی گیرند تا بخواهند آنجا خود را بیازمایند.
خداوند وقتی در سوره عصر تواصی به حق را ذکر می کند، برای آن مراتبی قائل نمی شود. همه حق باید مدام مورد توصیه افراد جامعه باشد.