جمع بندی وسواس در نگاه به نامحرم

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
وسواس در نگاه به نامحرم
بنده در نگاه به نامحرم، دچار وسواس ریبه شده ام؛ یعنی چون میدانم که اگر در اثر نگاه، تحریکی صورت بگیرد، حکم ریبه است، مدام این فکر که مبادا نگاهت موجب تحریک شود، مرا اذیت میکند. و آنچه که مشکل من است، اینست که همین مدام فکر کردن باعث میشود تا چشمان و ذهن بنده بیش از حد حساس شود.
با نام و یاد دوست         کارشناس بحث: استاد کافی
جمع بندی پرسش: بنده در نگاه به نامحرم، دچار وسواس ریبه شده ام؛ یعنی چون میدانم که اگر در اثر نگاه، تحریکی صورت بگیرد، حکم ریبه است، مدام این فکر که مبادا نگاهت موجب تحریک شود، مرا اذیت می کند، و آنچه که مشکل من است، اینست که همین مدام فکر کردن باعث میشود تا چشمان و ذهن بنده بیش از حد حساس شود. پاسخ: فکر کردن زیاد به این موضوع باعث شده که شما دچار چنین مشکلی گردید. لذا باید سعی کنید فکر خود را نسبت به این موضوع، مدیریت نمایید و هر موقع افکار ریبه بودن و یا نبودن به سراغ شما می آید به جای دامن زدن و توجه کردن به آن،  سریعا انصراف ذهنی بدهید. یعنی با تغییر مکان دادن، و خود را به کاری مشغول کردن، با کسی صحبت کردن، سوره ناس و صلوات را داشتن، آن افکار را از ذهن خارج کنید. یک مدتی که به این طریق عمل نمایید، به حالت عادی برخواهید گشت.  
موضوع قفل شده است