علی صادقی

تب‌های اولیه

تصویر علی صادقی

مدال ها

کارشناس علمی

تاریخچه

عضو به مدت
9 ماه 3 روز