اعجاز قرآن

تب‌های اولیه

26 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
اعجاز قرآن

[=&amp]راز هایی از کتاب خدا

[/][=&amp]1) [/][=&amp]سوره آل عمران آیات 13 تا 14 ....................... برای تضمین خوشبختی .[/]
[=&amp]2) [/][=&amp]سوره انعام آیات 1 تا 4 ........................ برای رفع گرفتاری 40 روز مداوم.
[/] [=&amp]3) [/][=&amp]سوره انعام آیات 13 تا 14 ....................... برای پا درد
[/] [=&amp]4) [/][=&amp]سوره انعام آیات 17 تا 18 ....................... برای نابودی دشمنان هرروز یک تسبیح.
[/] [=&amp]5) [/][=&amp]سوره انعام آیات 59 تا 60 ........................ برای روزی و فروش بیشتر، بنویسند وبه مغازه یا محل کسب بزنند.[/]
[=&amp]6) [/][=&amp]سوره انعام آیات 60 تا 61 ......................... برای تقویت حافظه است، تخم مرغ را آبپز کرده، بعد پوست کندن این آیه را با مداد روی تخم مرغ نوشته و بخورند انشا ا... که باعث تقویت حافظه و هوش می شود .
[/] [=&amp]7) [/][=&amp]سوره انعام آیات 66 تا67 .................. برای دندان درد .[/]
[=&amp]8) [/][=&amp]سوره انعام آیات 114 تا 115 ..................... برای محبّت .[/]
[=&amp]9) [/][=&amp]سوره رعد آیات 12 تا 13 ................... برای رفع ترس هنگام وقوع رعد وبرق .[/]
[=&amp]10) [/][=&amp]سوره ابراهیم آیات 6 تا 7 ...................... دعای شکر .[/]
[=&amp]11) [/][=&amp]سوسره اسراء آیات 80 تا 81 ..................... برای شفای مریض .[/]
[=&amp]12) [/][=&amp]سوره کهف آیات 17 تا 18 .......................... دعای دفع سگ .[/]
[=&amp]13) [/][=&amp]سوره حج آیات 63 تا 64 ....................... برای وسع روزی و هدیه .
[/] [=&amp]14) [/][=&amp]سوره نور آیات 34 تا 35 .......................... برای از بین بردن تب .
[/] [=&amp]15) [/][=&amp]سوره قصص آیات 84 تا 85 ...................... دعای مسافر .[/]
[=&amp]16) [/][=&amp]سوره الّرحمن آیات 32 تا 33 ......................... برای دور کردن انسان های مزاحم.[/]
[=&amp]17) [/][=&amp]سوره واقعه آیات 82 تا 83 ...................... برای درد گلو .[/]
[=&amp]18) [/][=&amp]سوره یس آیات 7 تا 8 ........................... برای در امان ماندن از دید دشمنان .[/]
[=&amp]19) [/][=&amp]سوره صافات آیات 179 تا 182 ......................... برای حسن ثواب در جلسات قرآن .[/]
[=&amp]20) [/][=&amp]سوره حشر........................................... برای رو سفیدی در صحرای محشر .[/]
[=&amp]21) [/][=&amp]سوره ممتحنه آیات 6 تا 7 .............................. برای آشتی و محبّت ( 7 بار خوانده و به کف دست فوت کرده و به صورت بکشند).[/]
[=&amp]22) [/][=&amp]سوره ملک هدیه به اهل قبور برای رهایی از عذاب الهی .[/]
[=&amp]23) [/][=&amp]قرائت سوره مزمل به مدت 10 روز ................................. برای پیدا شدن گمشده .[/]
[=&amp]24) [/][=&amp]قرائت سوره نباء به مدت 1 سال .......................... برای تشرف به حج .[/]
[=&amp]25) [/][=&amp]قرائت سوره انشراح به مدت 40 روز برای رهایی از سختی و گرفتاری .[/]
[=&amp]26) [/][=&amp]قرائت سوره های ناس وفلق برای از بین بردن وسواس .[/]
[=&amp]27) [/][=&amp]قرائت سوره های توبه و یس برای فروش زمین یا ملک ( به آب فوت کرده و به دور زمین بریزند).[/]
[=&amp]28) [/][=&amp]قرائت سوره دخان ................. برای گرفتن پاداش از حضرت زهرا (س).[/]
[=&amp]29) [/][=&amp]قرائت سوره دهر ...................... برای گرفتن پاداش از حضرت علی (ع) .[/]
[=&amp]30) [/][=&amp]قرائت 7 سلام و دمیدن آن به آب ونوشیدن آن زمان تحویل سال نو برای صحت و سلامت در طول سال .[/] ý [=&amp]سلام علی موسی و هارون [/] ý [=&amp]سلام علی نوح فی العالمین[/] ý [=&amp]سلام علی آل یاسین [/] ý [=&amp]سلام علی ابراهیم[/] ý [=&amp]سلام قولا من رب رحیم [/] ý [=&amp]سلام علی لوط المرسلین[/] ý [=&amp]سلام علی بردا و شرابا[/]

با سلام
این مطالب اگر مستند به روایات باشند مورد پذیرش و قبول می باشند و ای کاش شما هم سند آن را ذکر می کردید.
موفق باشید

با نام و یاد دوست


کارشناس بحث: استاد عمار

shadi 1;550142 نوشت:

[=&amp]راز هایی از کتاب خدا[/][=&amp]1) [/][=&amp]سوره آل عمران آیات 13 تا 14 ....................... برای تضمین خوشبختی .[/] [=&amp]2) [/][=&amp]سوره انعام آیات 1 تا 4 ........................ برای رفع گرفتاری 40 روز مداوم.[/] [=&amp]3) [/][=&amp]سوره انعام آیات 13 تا 14 ....................... برای پا درد .[/] [=&amp]4) [/][=&amp]سوره انعام آیات 17 تا 18 ....................... برای نابودی دشمنان هرروز یک تسبیح.[/] [=&amp]5) [/][=&amp]سوره انعام آیات 59 تا 60 ........................ برای روزی و فروش بیشتر، بنویسند وبه مغازه یا محل کسب بزنند.[/]
[=&amp]6) [/][=&amp]سوره انعام آیات 60 تا 61 ......................... برای تقویت حافظه است، تخم مرغ را آبپز کرده، بعد پوست کندن این آیه را با مداد روی تخم مرغ نوشته و بخورند انشا ا... که باعث تقویت حافظه و هوش می شود .[/] [=&amp]7) [/][=&amp]سوره انعام آیات 66 تا67 .................. برای دندان درد .[/] [=&amp]8) [/][=&amp]سوره انعام آیات 114 تا 115 ..................... برای محبّت .[/] [=&amp]9) [/][=&amp]سوره رعد آیات 12 تا 13 ................... برای رفع ترس هنگام وقوع رعد وبرق .[/] [=&amp]10) [/][=&amp]سوره ابراهیم آیات 6 تا 7 ...................... دعای شکر .[/] [=&amp]11) [/][=&amp]سوسره اسراء آیات 80 تا 81 ..................... برای شفای مریض .[/] [=&amp]12) [/][=&amp]سوره کهف آیات 17 تا 18 .......................... دعای دفع سگ .[/] [=&amp]13) [/][=&amp]سوره حج آیات 63 تا 64 ....................... برای وسع روزی و هدیه .[/] [=&amp]14) [/][=&amp]سوره نور آیات 34 تا 35 .......................... برای از بین بردن تب .[/] [=&amp]15) [/][=&amp]سوره قصص آیات 84 تا 85 ...................... دعای مسافر .[/] [=&amp]16) [/][=&amp]سوره الّرحمن آیات 32 تا 33 ......................... برای دور کردن انسان های مزاحم.[/] [=&amp]17) [/][=&amp]سوره واقعه آیات 82 تا 83 ...................... برای درد گلو .[/] [=&amp]18) [/][=&amp]سوره یس آیات 7 تا 8 ........................... برای در امان ماندن از دید دشمنان .[/] [=&amp]19) [/][=&amp]سوره صافات آیات 179 تا 182 ......................... برای حسن ثواب در جلسات قرآن .[/] [=&amp]20) [/][=&amp]سوره حشر........................................... برای رو سفیدی در صحرای محشر .[/] [=&amp]21) [/][=&amp]سوره ممتحنه آیات 6 تا 7 .............................. برای آشتی و محبّت ( 7 بار خوانده و به کف دست فوت کرده و به صورت بکشند).[/] [=&amp]22) [/][=&amp]سوره ملک هدیه به اهل قبور برای رهایی از عذاب الهی .[/] [=&amp]23) [/][=&amp]قرائت سوره مزمل به مدت 10 روز ................................. برای پیدا شدن گمشده .[/] [=&amp]24) [/][=&amp]قرائت سوره نباء به مدت 1 سال .......................... برای تشرف به حج .[/] [=&amp]25) [/][=&amp]قرائت سوره انشراح به مدت 40 روز برای رهایی از سختی و گرفتاری .[/] [=&amp]26) [/][=&amp]قرائت سوره های ناس وفلق برای از بین بردن وسواس .[/] [=&amp]27) [/][=&amp]قرائت سوره های توبه و یس برای فروش زمین یا ملک ( به آب فوت کرده و به دور زمین بریزند).[/] [=&amp]28) [/][=&amp]قرائت سوره دخان ................. برای گرفتن پاداش از حضرت زهرا (س).[/] [=&amp]29) [/][=&amp]قرائت سوره دهر ...................... برای گرفتن پاداش از حضرت علی (ع) .[/] [=&amp]30) [/][=&amp]قرائت 7 سلام و دمیدن آن به آب ونوشیدن آن زمان تحویل سال نو برای صحت و سلامت در طول سال .[/] ý [=&amp]سلام علی موسی و هارون [/] ý [=&amp]سلام علی نوح فی العالمین[/] ý [=&amp]سلام علی آل یاسین [/] ý [=&amp]سلام علی ابراهیم[/] ý [=&amp]سلام قولا من رب رحیم [/] ý [=&amp]سلام علی لوط المرسلین[/]
ý [=&amp]سلام علی بردا و شرابا[/]

ممنون ، بسيار عالي

ولي بقول معروف ايكاش مينوشتيد بعضي خواص باطني قرآن

[="Book Antiqua"]با سلام خدمت پاسخگوی بخش قرآنی .
تمام این گفته ها مستند به روایت هستند و سند آن هم کتاب خواص القرآن - تهیه و تنظیم همایون پور صائب است که خواص و فضیلت قرائت سوره ها و و موارد دیگری را دارد.
امیدوارم راضی باشید .
موفق و پیروز باشید .


[/]

shadi 1;550142 نوشت:

[=&amp]راز هایی از کتاب خدا[/][=&amp]1) [/][=&amp]سوره آل عمران آیات 13 تا 14 ....................... برای تضمین خوشبختی .[/] [=&amp]2) [/][=&amp]سوره انعام آیات 1 تا 4 ........................ برای رفع گرفتاری 40 روز مداوم.[/] [=&amp]3) [/][=&amp]سوره انعام آیات 13 تا 14 ....................... برای پا درد .[/] [=&amp]4) [/][=&amp]سوره انعام آیات 17 تا 18 ....................... برای نابودی دشمنان هرروز یک تسبیح.[/] [=&amp]5) [/][=&amp]سوره انعام آیات 59 تا 60 ........................ برای روزی و فروش بیشتر، بنویسند وبه مغازه یا محل کسب بزنند.[/]
[=&amp]6) [/][=&amp]سوره انعام آیات 60 تا 61 ......................... برای تقویت حافظه است، تخم مرغ را آبپز کرده، بعد پوست کندن این آیه را با مداد روی تخم مرغ نوشته و بخورند انشا ا... که باعث تقویت حافظه و هوش می شود .[/] [=&amp]7) [/][=&amp]سوره انعام آیات 66 تا67 .................. برای دندان درد .[/] [=&amp]8) [/][=&amp]سوره انعام آیات 114 تا 115 ..................... برای محبّت .[/] [=&amp]9) [/][=&amp]سوره رعد آیات 12 تا 13 ................... برای رفع ترس هنگام وقوع رعد وبرق .[/] [=&amp]10) [/][=&amp]سوره ابراهیم آیات 6 تا 7 ...................... دعای شکر .[/] [=&amp]11) [/][=&amp]سوسره اسراء آیات 80 تا 81 ..................... برای شفای مریض .[/] [=&amp]12) [/][=&amp]سوره کهف آیات 17 تا 18 .......................... دعای دفع سگ .[/] [=&amp]13) [/][=&amp]سوره حج آیات 63 تا 64 ....................... برای وسع روزی و هدیه .[/] [=&amp]14) [/][=&amp]سوره نور آیات 34 تا 35 .......................... برای از بین بردن تب .[/] [=&amp]15) [/][=&amp]سوره قصص آیات 84 تا 85 ...................... دعای مسافر .[/] [=&amp]16) [/][=&amp]سوره الّرحمن آیات 32 تا 33 ......................... برای دور کردن انسان های مزاحم.[/] [=&amp]17) [/][=&amp]سوره واقعه آیات 82 تا 83 ...................... برای درد گلو .[/] [=&amp]18) [/][=&amp]سوره یس آیات 7 تا 8 ........................... برای در امان ماندن از دید دشمنان .[/] [=&amp]19) [/][=&amp]سوره صافات آیات 179 تا 182 ......................... برای حسن ثواب در جلسات قرآن .[/] [=&amp]20) [/][=&amp]سوره حشر........................................... برای رو سفیدی در صحرای محشر .[/] [=&amp]21) [/][=&amp]سوره ممتحنه آیات 6 تا 7 .............................. برای آشتی و محبّت ( 7 بار خوانده و به کف دست فوت کرده و به صورت بکشند).[/] [=&amp]22) [/][=&amp]سوره ملک هدیه به اهل قبور برای رهایی از عذاب الهی .[/] [=&amp]23) [/][=&amp]قرائت سوره مزمل به مدت 10 روز ................................. برای پیدا شدن گمشده .[/] [=&amp]24) [/][=&amp]قرائت سوره نباء به مدت 1 سال .......................... برای تشرف به حج .[/] [=&amp]25) [/][=&amp]قرائت سوره انشراح به مدت 40 روز برای رهایی از سختی و گرفتاری .[/] [=&amp]26) [/][=&amp]قرائت سوره های ناس وفلق برای از بین بردن وسواس .[/] [=&amp]27) [/][=&amp]قرائت سوره های توبه و یس برای فروش زمین یا ملک ( به آب فوت کرده و به دور زمین بریزند).[/] [=&amp]28) [/][=&amp]قرائت سوره دخان ................. برای گرفتن پاداش از حضرت زهرا (س).[/] [=&amp]29) [/][=&amp]قرائت سوره دهر ...................... برای گرفتن پاداش از حضرت علی (ع) .[/] [=&amp]30) [/][=&amp]قرائت 7 سلام و دمیدن آن به آب ونوشیدن آن زمان تحویل سال نو برای صحت و سلامت در طول سال .[/] ý [=&amp]سلام علی موسی و هارون [/] ý [=&amp]سلام علی نوح فی العالمین[/] ý [=&amp]سلام علی آل یاسین [/] ý [=&amp]سلام علی ابراهیم[/] ý [=&amp]سلام قولا من رب رحیم [/] ý [=&amp]سلام علی لوط المرسلین[/]
ý [=&amp]سلام علی بردا و شرابا[/]

سلام.
یعنی با خوندن 4 آیه درد دندان از بین میره؟
یا درد پا از بین میره؟
اگر قرار بود با خوندن چند آیه دشمنان از بین برن که تا حالا هیچکدوم از دشمنان اسلام وجود نداشتن.
خود شما اگر گلو درد داشته باشین 2 آیه رو ترجیح میدین یا 2 عدد قرص رو؟

shadi 1;575782 نوشت:
و سند آن هم کتاب خواص القرآن - تهیه و تنظیم همایون پور صائب است که خواص و فضیلت قرائت سوره ها و و موارد دیگری را دارد.

با سلام
این کتاب به عنوان منبع و سند معتبر نمی تواند باشد.

divoone1985;651006 نوشت:
یعنی با خوندن 4 آیه درد دندان از بین میره؟
یا درد پا از بین میره؟
اگر قرار بود با خوندن چند آیه دشمنان از بین برن که تا حالا هیچکدوم از دشمنان اسلام وجود نداشتن.
خود شما اگر گلو درد داشته باشین 2 آیه رو ترجیح میدین یا 2 عدد قرص رو؟

با توجه به افراد و ایمان آنها فرق می کند اما بله ما روایات فراوانی در این زمینه ها داریم که مثلا فلان دعا یا سوره و آیه فلان درد مثل درد زایمان و ... را کاهش می دهد و ...
خواندن این دعاها و تاثیر آن دست خداست و منافاتی با بودن دشمن ندارد.
اگر ما ایمانون در حد بالایی باشه و اعتقاد به تاثیر اینها داشته باشیم یقینا 2 آیه را ترجیح می دهیم.
نکتة قابل توجه آن است که "از نظر مادی عوامل مؤثر در اجل و روزی و سلامت منحصراً مادی است. تنها عوامل مادی است که اجل را نزدیک یا دور می کند؛ روزی را توسعه می دهد یا تنگ می کند؛ به تن سلامت می دهد یا می گیرد، اما از نظر جهان بینی الهی، علل و عوامل دیگری که عوامل روحی و معنوی نامیده می شوند، نیز هم روش عوامل مادی در کار اجل و روزی و سلامت و سعادت و امثال این امور مؤثرند... دعا یکی از علل این جهان است که در سرنوشت انسان مؤثر است. جلوی جریان هایی را می گیرد و یا جریان هایی را به وجود می آورد.

سلام

قرآن همراه شریکش = معجزه

الآن دباره ی همین اعجاز ها بگیم؟
خوب اعجاز های علمی قرآن خیلی زیلاده
تو شیمی و ریاضی و فیزیک و... میشه از قرآن به نتایجی رسید که دانشمندان بعد این همه مدت بهش رسیدن

عمار;672993 نوشت:
اگر ما ایمانون در حد بالایی باشه و اعتقاد به تاثیر اینها داشته باشیم یقینا 2 آیه را ترجیح می دهیم.
نکتة قابل توجه آن است که "از نظر مادی عوامل مؤثر در اجل و روزی و سلامت منحصراً مادی است. تنها عوامل مادی است که اجل را نزدیک یا دور می کند؛ روزی را توسعه می دهد یا تنگ می کند؛ به تن سلامت می دهد یا می گیرد، اما از نظر جهان بینی الهی، علل و عوامل دیگری که عوامل روحی و معنوی نامیده می شوند، نیز هم روش عوامل مادی در کار اجل و روزی و سلامت و سعادت و امثال این امور مؤثرند... دعا یکی از علل این جهان است که در سرنوشت انسان مؤثر است. جلوی جریان هایی را می گیرد و یا جریان هایی را به وجود می آورد.

سلام.
کاش یه بررسی میکردید که خراب شدن و درد دندون تو کشورهای اسلامی بیشتره یا کشورهای غیر مسلمان.
یا مثلا درد گلو یا پا درد یا میزان حافظه یا تب و ...
به هرحال اگر خدا دعای بخش کوچکی از اینهمه مردم مسلمون رو اجابت کنه باید مقدار زیادی تفاوت تو این آمارها باشه.
ضمنا اعتقاد به تغییر سرنوشت انسان با دعا با تسکین دندون درد و امثالهم خیلی فرق داره.

بلا;673079 نوشت:
خوب اعجاز های علمی قرآن خیلی زیلاده
تو شیمی و ریاضی و فیزیک و... میشه از قرآن به نتایجی رسید که دانشمندان بعد این همه مدت بهش رسیدن

اینهایی که دوست عزیزمون در مورد دندون درد و تب و ... فرمودن هم از معجزات محسوب میشه؟
موضوع قفل شده است