جمع بندی آیا موجود قدیم هنوز هم باقی است؟ اثبات آن چیست؟

تب‌های اولیه

24 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا موجود قدیم هنوز هم باقی است؟ اثبات آن چیست؟

بسم الله الرحمن الرحیم

آیا موجود قدیم ( همان خداوند ) هنوز هم باقی است ؟ اثبات آن چیست ؟