نمایندگان نجران و پیامبر اسلام (ص)

مذاکره نمایندگان نجران با پیامبر گرامی (ص)

انجمن: 

گروهی از سیره نویسان ومحدّثان ومورخان اسلامی متن مذاکره نمایندگان نجران با پیامبر را نقل کرده اند ولی مرحوم سید بن طاوس خصوصیات مذاکره و سر گذشت مباهله را دقیقتر و جامعتر و مبسوطتر از دیگران نقل کرده است. وی تمام خصوصیات مباهله را از آغاز تا پایان از کتاب «مباهله» محّمد بن عبدالمطلب شیبانی، و کتاب « عمل ذی الحجة » حسن بن اسماعیل نقل کرده است ولی نقل تمام جزئیات این واقعه ی بزرگ تاریخی که متأسفانه برخی از سیره نویسان حتی در اشاره به آن کوتاهی نموده اند، از حوصله ی این کتاب خارج است و فقط گوشه ای از مذاکرات آنان را که «حلبی» در سیره ی خود آورده است در اینجا ذکر می نماییم.