نحوه جمع آوری قرآن

آیا روابط ریاضی در قرآن کار خدا بوده؟

انجمن: 

با سلام قرآن در زمان محمد نبوده و بوسیله عثمان بعد از او جمع آوری شده. اگر در نظر بگیریم قرآن امروز همان قرآنی باشد که بوسیله عثمان جمع آوری شده باید بگوییم که روابط ریاضی موجود در قرآن کار عثمان بوده یا اینکه بگوییم عثمان در هنگام جمع آوری قرآن با خدا در ارتباط بوده! شیعیان اعتقاد دارند که بعد از محمد کسی با خدا در ارتباط نبوده مگر ائمه در حالی که از قرآن مصحف علی نمیتوان این روابط را استخراج کرد. مثلا: جمع شماره سوره ها برابر است با 6555 جمع تعداد آیات برابر است با 6236 اگر شماره سوره را بعلاوه تعداد آیه اش کنیم عددی بدست می آید که یا زوج است یا فرد تعداد زوج ها برابر 57 و تعداد فرد ها برابر 57 است اگر زوج ها را با هم جمع کنیم عدد 6236 بدست می آید اگر فرد ها را با هم جمع کنیم عدد 6555 بدست می آید پس: جمع شماره سوره ها = جمع فرد ها و جمع تعداد آیات = جمع زوج ها بسم الله الرحمن الرحیم اضافی در آیه 30 سوره 27 قرار دارد که میشود 57 که بر 19 بخش پذیر است 3=57/19 سوره علق از انتهای قرآن سوره 19 است سوره ناس آخرین سوره قرآن است و 6 آیه دارد 114=6*19 بین اولین سوره ای که حروف مقطعه دارد (بقره) تا آخرین سوره ای که حروف مقطعه دارد (قلم) 38 سوره بدون حروف مقطعه وجود دارد 2=38/19 مشخص است که اگر سوره ها را بر طبق سیر نزولیشان مرتب کنیم (قرآن مصحف علی) یعنی سوره علق را اول بیاوریم و سوره نصر را آخر دیگر این روابط شکل نمیگیرند. پس روابط ریاضی در قرآن کار عثمانه یا قرآن کنونی پس از او در زمانی نامعلوم جمع آوری شده و روابط کنونی در قرآن کار دست کسانی است که قرآن را به شکل کنونی جمع آوری کرده اند. چگونه این تناقض رو توجیه میکنید؟ با تشکر