معاد،

اعتقاد به معاد روحانی هورقلیایی به چه معناست ؟

سلام

شیخیه معتقد به یک نوع معاد روحانی به نام هورقلیایی هستند
هور قلیایی به چه معناست و چه ویژگیهایی دارد ؟

متشکرم

مسلمان میمیرد؟ یا کافر

انجمن: 

با سلام

می دانیم عذاب روز قیامت رذیله ی چون مثلا استراق سمع پنهانی ریخته شدن سرب داغ در گوش است
اگر کسی به ظاهر مسلمان که نماز هم نمی خواند این را بداند ولی ایمان راسخ ندارد به خاطر همین همچنان به این رذیله ادامه دهد

آیا این کار او ایمان نداشتند به قیامت نیست؟
اگر در این حالت بدونه توبه بمیرد مسلمان میمیرد؟ یا کافر

سپاس


کارشناس بحث : رئوف