مطالب انسانی در قرآن

انسانیت در قرآن

انجمن: 

با سلام و تبریک ایام الله دهه فجر
چگونه می توان موضوعات مشترک قرآن را با وابسته به دین نیست و هر انسانی به عنوان انسان بودن باید از آن هابهره گیرد را یافت (مثلا احسان به پدر و مادر از این نوع آیات هستند)