فرض

تفاوت (فرض) با (واجب) در فقه مذاهب

باسلام در مطالعات فقهی به دو واژه (فرض) و (واجب) برخورد نمودم. آیا این دو واژه از دیدگاه مذاهب فقهی (شیعه و اهل سنت) دارای بار معنایی واحدی اند؟ یا خیر متفاوت هستند. متشکرم.