عینیت

مفهوم ذات ، کمال و صفات و رابطه آنها با یکدیگر در موجودات

با سلام

مفهوم ذات چیست ؟ و رابطه آن با کمال و صفات چیست ؟