شکل گیری

نواصب در دیدگاه اهل سنت

سلام
منشا پیدایش نواصب را توضیح دهید چه کسی وچه مسئله ای بوده؟
اصول اعتقادی این فرقه چیست؟
وبزرگان این فرقه را نام ببرید
دیدگاه اهل سنت در مورد ناصبی ها چگونه است؟

منبع منطق و فلسفه

[="DarkOrchid"]با سلام و خسته نباشید بفرمایید که این منطق و فلسفه را اولین بار چه کسی به وجود آورده؟و آیا این منطق و فلسفه ای که با آن خدا و ..اثبات میشوند فقط مخصوص دین است یا افراد و جوامع بی دین هم منطق و فلسفه دارند.اگر هست کدام شخص بی دین اینها را قبول داشته ؟منظورم از بی دین سایر مذاهب نیستند،منظورم کسانی هستند که خدا را قبول ندارند.
مثلا اینکه دور و تسلسل باطل است یا هر معلولی علت دارد.
[/]