نواصب

نواصب در دیدگاه اهل سنت

سلام
منشا پیدایش نواصب را توضیح دهید چه کسی وچه مسئله ای بوده؟
اصول اعتقادی این فرقه چیست؟
وبزرگان این فرقه را نام ببرید
دیدگاه اهل سنت در مورد ناصبی ها چگونه است؟