شان نزول آیه

آیه 51 تا 56 سوره صافات به کدام شخص اشاره می کند؟ ماجرایش چه بود؟

انجمن: 

لطفا درباره منظور آیه 51 تا 56 سوره صافات توضیح دهید

چرا قرآن از مال تعبیر به خیر کرده است؟

انجمن: 

در یه 8 سوره العادیات از مال تعبیر به خیر شده است. آیا این تعبیر درست است؟ از سوی دیگر خداوند می فرماید به سوی خیر بشتابید و از آن سو می فرماید به سوی مال دنیا نروید . بالاخره ما چکار کنیم. اگر مال دنیا خیر است پس طبق بعضی از آیات باید برویم دنبالش. اگر بد است چرا خود قرآن تعبیر به خیر کرده است؟