آیه 51 تا 56 سوره صافات

آیه 51 تا 56 سوره صافات به کدام شخص اشاره می کند؟ ماجرایش چه بود؟

انجمن: 

لطفا درباره منظور آیه 51 تا 56 سوره صافات توضیح دهید