حکمیت

اعتراض به فریب حکمیت ابوموسی در جنگ صفین

باسلام

مقدمه مختصر

بنظرم مظلومترین امام شیعیان امام علی است . حتی مظلوم تر از امام حسین
و
یکی از ظلم های بزرگی که به حق ایشان شد در همان مسیله حکمیت جنگ صفین بود.
جنگی که اگر یک ساعت دیگر ادامه پیدا میکرد معاویه راهی جز رفتن به زیر زمین ان هم بدون روح نداشت.