لا حکم الا لله

علت تشکیل خوارج

با سلام
بنده در مورد در مسیر یک تحقیق به سوالی در مورد خوارج بر خوردم
اینکه قوم لجوج بعد از خدعه ی شامیان که قرآن را بر نیزه کردند به حضرت امیر فشار آورده که جنگ را تعطیل کند و مالک ابن اشتر نخعی را فرا خواند
انها پس از لجاجت و کم فهمی و البته با تحرکات اشعث ابن قیس کندی ، عبد الله ابن قیس ( ابو موسی اشعری ) را به عنوان نماینده سپاه لشکر حضرت امیر انتخاب کردند
حال سوال من اینجاست
گروهی که ما آنها را خوارج می نامیم که از قبول حکمیت پشیمان شدند و از حضرت امیر خواستند که ازین کار خود توبه کنند
این گروه درست در همان لحظات انتخاب نمایندگان پشیمان شدند؟ و یا بعد از اعلام داوری؟
و منظور از شعار لا حکم الا الله چیست؟
سوال مهم دیگر من این است خوارج خود امیرشان را مجبور به پذیرش حکمیت کردند و بعد از ان به هر دلیلی پشیمان شده و از حضرت امیر خواستند تا از قبول حکمیت
توبه کند در حالی که خود ایشان را مجبور کردند این را چگونه توجیه می کنند و اشتباه خود را گردن حضرت امیر می اندازند؟
من البته کتاب نصر بن مزاحم را نخواندم اما از چیزی که مطالعه کردم به این نتیجه رسیدم که این یک بازی به کارگردانی افرادی چون اشعث ابن قیس و چند تن از منافقان دیگر
برای دشمنی با حضرت امیر و تفرقه افکنی در اسلام بود که گروهی عوام بدون هیچ تفکری نیز ان را شاخه برگ دادند
ممنون از راهنمایی شما