جعفرصادق

چرا صفت صادقیت در وجود امام صادق ع بروز پیدا کرده است؟


با توجه به این که همه ائمه علیهم السلام صادق (راستگو) هستند چرا صفت صادقیت در وجود نازنین امام ششم صلوات الله علیه ظهور و بروز پیدا کرده است؟

کارشناس بحث: شعیب

***** ربیع المولود = بهار ولادت *****


ربیع ناز مند با ناز آمد
دو بلبل بر سر آواز آمد
روید از باغبان گل بپرسید
کدامین غنچه در پرواز آمد؟