آفرینش ادم

چگونه انسان از خاک آفریده شده؟

یکی از افراد ملحد به آفرینش انسان از خاک این اشکال را وارد کرده:
 

کربن بدن ما از هوا هستش نه از خاک. درختان در عمل فتوسنتز سالانه ملیون ها تن CO2رابهO2 تبدیل میکند و حتی کربنی هم که درخاک وجود دارد از باقیمانده و فسیل بدن جانداران مرده است.

نیتروژن هشتاد درصد اتمسفر زمین را تشکیل میدهد که از طریق باکتریها و موجوات زنده ؛ نه خاک به مصرف گیاهان میرسد به طور کل، بدن انسان از ۶۵٪ اکسیژن و ۱۸٪کربن و ۱۰٪هیدروژن ، ۳٪نیتروژن و ۴٪ هم سایر مواد که اکثر آنها هم از هوا هستند ساخته شده است. در کل ترکیبات عالی که جانداران را شکل میدهد در خاک یافت نمیشود و کمتر از یک درصدی هم که وجود دارد برگرفته از اجزای بدن جانداران مرده است. نه تنها ترکیبات عالی بلکه عناصر اولیه ترکیبات عالی هم در خاک نیست در درون خاک هوا هم نفوذ میکند آب هم نفوذ میکند موجودات زنده هم هستند اما از خاک نیستند فقط درخاک نفوذ کرده اند

بر اساس آیات قرآن و روایات خداوند حضرت آدم از خاک یا گل ساخته است..که این نزد همه مسلمانان پذیرفته است.

حال طبق اشکال بالا چگونه میتوان خلقت ادم را از خاک دانست؟در صورتی که مواد بدن انسان در خاک نیست.