تب‌های اولیه

تعداد نتایج: 22
موضوع محتوای پست تاریخ ارسال موضوع تاریخ ارسال آخرین نظر تایید شده
تنهایی که پایان ندارد! سلام من توی کدوم ازحرفام کفربوده؟؟؟خداهمیشه ماهارورهانکرده درسته پس چراامتحان های خداتمومی نداره؟؟؟... چهارشنبه, ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ - ۱۴:۱۳ پنجشنبه, ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ - ۲۱:۵۷ بله مشاهده
تنهایی که پایان ندارد! سلام اول که من خدانیستم حتی یک لحظه هم نمیتونم باشم این گروه لطف خدابوده برای من ازهدیه خداممنونم... چهارشنبه, ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ - ۱۴:۱۳ پنجشنبه, ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ - ۲۱:۵۴ بله مشاهده
تنهایی که پایان ندارد! باعرض سلام خدمت شمادوستان من خیلی وقت هانشستم وباخودم کناراومدم باخودم فکرهاکردم امادوست ندارم... چهارشنبه, ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ - ۱۴:۱۳ پنجشنبه, ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ - ۱۸:۰۰ بله مشاهده
تنهایی که پایان ندارد! سلام من فقط کمک روازخداوندمیخواهم وتوی زندگیم زمین خوردم امافقط خدامیتونه کمکم کنه وکسی که خسته هست... چهارشنبه, ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ - ۱۴:۱۳ چهارشنبه, ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ - ۱۶:۱۸ بله مشاهده
تنهایی که پایان ندارد! باسلام من توی زندگیم سعی کردم هرکمکی ازدستم بربیادبرای هرکسی انجام بدم برای رضای خدااماوقتی من... چهارشنبه, ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ - ۱۴:۱۳ دوشنبه, ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ - ۱۸:۱۹ بله مشاهده
تنهایی که پایان ندارد! باعرض سلام خدمت استادبزرگوارچون خوب بودن وخوب زندگی کردن روبلدنیستم نه یادگرفتم نه بلدم که یادبگیرم... چهارشنبه, ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ - ۱۴:۱۳ یکشنبه, ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ - ۲۱:۴۴ بله مشاهده
تنهایی که پایان ندارد! سلام ببخشیددل که سفره نیست آدم برای هرکسی بازکنه من توی هروعده نمازهرلحظه که بخوام باهاش دردودل... چهارشنبه, ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ - ۱۴:۱۳ شنبه, ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ - ۲۱:۴۶ بله مشاهده
تنهایی که پایان ندارد! باعرض سلام خدمت استادبزرگوارمثلامن امروزصبح که ازخواب بیدارشدم برای نمازصبح بعدش خوابیدم... چهارشنبه, ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ - ۱۴:۱۳ شنبه, ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ - ۲۱:۲۳ بله مشاهده
تنهایی که پایان ندارد! سلام ببخشیددوستان شماکلادردودل وحرفهای من روبه یه مسیردیگه بردین من خدایی نکرده نگفتم خدانیست... چهارشنبه, ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ - ۱۴:۱۳ شنبه, ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ - ۲۰:۲۱ بله مشاهده
تنهایی که پایان ندارد! سلام بعضی ازمردهای این دوره فقط برای نیازهای خودشان است که بعضی ازخانم هارومیخواهندامامن توی زندگیم... چهارشنبه, ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ - ۱۴:۱۳ جمعه, ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ - ۲۱:۵۲ بله مشاهده