جمع بندی معرفی کتاب برای شناخت جنس مخالف

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
معرفی کتاب برای شناخت جنس مخالف

با سلام 

یک کتاب در مورد نوع رفتار زن ها و شناخت کلی زن که باید قبل از ازدواج بلد باشیم لطفا معرفی کنید

ممنون

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد صابر

جمع بندی 

سؤال:

یک کتاب در مورد نوع رفتار زن ها و شناخت کلی زن که باید قبل از ازدواج بلد باشیم لطفا معرفی کنید.

پاسخ:

با عنایت به درخواست شما تعدادی کتاب در این موضوع معرفی می شود البته آموزش های کارگاهی پیش از ازدواج و مشاوره پیش از ازدواج که توسط مراکز مشاوره انجام می شود نیز در این موضوع بسیار کمک کننده است. 

1. جمشیدی، اسدالله، زن در فرهنگ و اندیشه اسلامی: جستاری در هستی شناسی زن، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1385.

2. جوادی آملی، عبدالله، زن در آیینه جلال و جمال، قم: اسراء، 1391.

3. ریدلی، جین، تفاوت‌های جنسی زن و مرد، ترجمة‌: بهزاد رحمتی، تهران: توانا، 1384.

4. فتاحی زاده، فتحیه، زن در تاریخ و اندیشه اسلامی، قم: بوستان کتاب قم، 1393.

5. قطبی، هادی، منزلت زن از منظری دیگر، تهران: مؤلف، 1380.

6. مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، تهران: صدرا، ۱۳۶۵.

7. منطقی، مرتضی، زن شرقی - مرد غربی (بررسی تفاوت های روان شناختی زن و مرد)، تهران: بعثت، 1390.

موضوع قفل شده است