قراردادهای کاری مبهم!

تب‌های اولیه

6 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
قراردادهای کاری مبهم!
سلام ده نفر در پیک موتوری یک رستوران کار میکنند. به آنها گفته اند  هر ساعت ۱۵ هزار تومان می دهند اما این پول به ۷ نفری که در آخر وقت بیشترین فیش غذا را برده باشند تعلق خواهد گرفت. اما به ۳ نفری که فیش کمتری برده باشند، هر ساعت ۵ هزار تومان داده میشود و بابت هر فیش هزار تومان داده میشود. لذا هر نفر نمیداند کاری که انجام می دهد به چه روشی محاسبه خواهد شد. در روش اول برای ۴ ساعت کار، ۶۰ هزار تومان داده میشود. اما در روش دوم شاید ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان دست پیک موتوری را بگیرد. به صورت کلی هر نفر نمیتواند تعیین کند چه قدر فیش خواهد برد. چون تعداد فیش ها قانون خاصی ندارد. فقط در آخر وقت مشخص خواهد شد کدام سه نفر کمترین فیش را برده اند. آیا چنین قراردادی صحیح است؟ این مسئله در تولید قطعات هم مطرح میشود. مثلا ۱۰ نفر در یک قطعه سازی کار می کنند. به آنها می گویند به ۷ نفر از شما ساعتی حقوق داده میشود. اما معلوم نیست که آن ۷ نفر چه افرادی هستند؟ در آخر وقت تعداد قطعات تولید شده توسط هر نفر را شمارش می کنند و به ۷ نفری که قطعات بیشتری تولید کرده اند، ساعتی دستمزد می دهند. اما به سه نفری که قطعات کمتری تولید می کنند ساعتی یک سوم محاسبه میکنند و بابت هر قطعه مثلا ۱۰ تومن اضافه می کنند. البته در این مثال تلاش افراد خیلی مهم است. اما در پیک موتوری ( مثال اول که مورد سوال است) تلاش فرد تنها یک عامل است و عوامل مهم دیگری وجود دارد که تلاش فرد را نادیده می گیرد. مثلا اگر شخصی خیلی هم تلاش کند اما فیش های راه دور یا بد مسیر به او بیافتد یا مشتری برای تحویل غذا دیر بیاید، باعث میشود آن پیک در آخر وقت فیش کمتری برده باشد. لذا قانون خاصی وجود ندارد. آیا چنین قراردادی صحیح است؟ و تحت چه عنوانی قرار میگیرد؟      
با نام و یاد دوست           کارشناس بحث: استاد صادق الوعد
بیت المعمور said in قراردادهای کاری مبهم!
سلام ده نفر در پیک موتوری یک رستوران کار میکنند. به آنها گفته اند  هر ساعت ۱۵ هزار تومان می دهند اما این پول به ۷ نفری که در آخر وقت بیشترین فیش غذا را برده باشند تعلق خواهد گرفت. اما به ۳ نفری که فیش کمتری برده باشند، هر ساعت ۵ هزار تومان داده میشود و بابت هر فیش هزار تومان داده میشود. لذا هر نفر نمیداند کاری که انجام می دهد به چه روشی محاسبه خواهد شد. در روش اول برای ۴ ساعت کار، ۶۰ هزار تومان داده میشود. اما در روش دوم شاید ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان دست پیک موتوری را بگیرد. به صورت کلی هر نفر نمیتواند تعیین کند چه قدر فیش خواهد برد. چون تعداد فیش ها قانون خاصی ندارد. فقط در آخر وقت مشخص خواهد شد کدام سه نفر کمترین فیش را برده اند. آیا چنین قراردادی صحیح است؟ این مسئله در تولید قطعات هم مطرح میشود. مثلا ۱۰ نفر در یک قطعه سازی کار می کنند. به آنها می گویند به ۷ نفر از شما ساعتی حقوق داده میشود. اما معلوم نیست که آن ۷ نفر چه افرادی هستند؟ در آخر وقت تعداد قطعات تولید شده توسط هر نفر را شمارش می کنند و به ۷ نفری که قطعات بیشتری تولید کرده اند، ساعتی دستمزد می دهند. اما به سه نفری که قطعات کمتری تولید می کنند ساعتی یک سوم محاسبه میکنند و بابت هر قطعه مثلا ۱۰ تومن اضافه می کنند. البته در این مثال تلاش افراد خیلی مهم است. اما در پیک موتوری ( مثال اول که مورد سوال است) تلاش فرد تنها یک عامل است و عوامل مهم دیگری وجود دارد که تلاش فرد را نادیده می گیرد. مثلا اگر شخصی خیلی هم تلاش کند اما فیش های راه دور یا بد مسیر به او بیافتد یا مشتری برای تحویل غذا دیر بیاید، باعث میشود آن پیک در آخر وقت فیش کمتری برده باشد. لذا قانون خاصی وجود ندارد. آیا چنین قراردادی صحیح است؟ و تحت چه عنوانی قرار میگیرد؟
با سلام و تشکر از ارتباط شما : این قرارداد اجاره است ولی بخاطر ابهام واجمالی که در قرارداد هست عقد باطل است  و تبدیل به اجرت المثل می شود و فرد دستمزد  متعارف کاری که انجام داده است را دریافت می کند .   
سلام و احترام اگر قرارداد به این شکل باشد درست می شود ؟ : قرارداد الف ) به ازای هر ساعت ۱۵ هزار تومان داده می شود. اما در آخر وقت،  به هفت نفری که فیش بیشتری برده اند، به هر نفر ۱۰ هزار تومان داده میشود. اما به سه نفری که فیش کمتری برده اند هیچ پولی تعلق نمی گیرد. و همان مزد ساعتی ۱۵ هزار تومان محاسبه میشود. آیا این قرارداد صحیح میشود؟ و اینکه آن ۱۰ هزار تومان ،هدیه و پاداش محسوب میشود یا تحت عنوان دیگری قرار میگیرد؟ و اینکه ایراد ندارد هدیه و پاداش الزام آور و لازم الاجرا باشد؟ یعنی ملزم شدن کارفرما به دادن هدیه و پاداش با ماهیت هدیه منافات ندارد؟  
صادق الوعد said in سلام
بیت المعمور said in قراردادهای کاری مبهم!
سلام ده نفر در پیک موتوری یک رستوران کار میکنند. به آنها گفته اند  هر ساعت ۱۵ هزار تومان می دهند اما این پول به ۷ نفری که در آخر وقت بیشترین فیش غذا را برده باشند تعلق خواهد گرفت. اما به ۳ نفری که فیش کمتری برده باشند، هر ساعت ۵ هزار تومان داده میشود و بابت هر فیش هزار تومان داده میشود. لذا هر نفر نمیداند کاری که انجام می دهد به چه روشی محاسبه خواهد شد. در روش اول برای ۴ ساعت کار، ۶۰ هزار تومان داده میشود. اما در روش دوم شاید ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان دست پیک موتوری را بگیرد. به صورت کلی هر نفر نمیتواند تعیین کند چه قدر فیش خواهد برد. چون تعداد فیش ها قانون خاصی ندارد. فقط در آخر وقت مشخص خواهد شد کدام سه نفر کمترین فیش را برده اند. آیا چنین قراردادی صحیح است؟ این مسئله در تولید قطعات هم مطرح میشود. مثلا ۱۰ نفر در یک قطعه سازی کار می کنند. به آنها می گویند به ۷ نفر از شما ساعتی حقوق داده میشود. اما معلوم نیست که آن ۷ نفر چه افرادی هستند؟ در آخر وقت تعداد قطعات تولید شده توسط هر نفر را شمارش می کنند و به ۷ نفری که قطعات بیشتری تولید کرده اند، ساعتی دستمزد می دهند. اما به سه نفری که قطعات کمتری تولید می کنند ساعتی یک سوم محاسبه میکنند و بابت هر قطعه مثلا ۱۰ تومن اضافه می کنند. البته در این مثال تلاش افراد خیلی مهم است. اما در پیک موتوری ( مثال اول که مورد سوال است) تلاش فرد تنها یک عامل است و عوامل مهم دیگری وجود دارد که تلاش فرد را نادیده می گیرد. مثلا اگر شخصی خیلی هم تلاش کند اما فیش های راه دور یا بد مسیر به او بیافتد یا مشتری برای تحویل غذا دیر بیاید، باعث میشود آن پیک در آخر وقت فیش کمتری برده باشد. لذا قانون خاصی وجود ندارد. آیا چنین قراردادی صحیح است؟ و تحت چه عنوانی قرار میگیرد؟
با سلام و تشکر از ارتباط شما : این قرارداد اجاره است ولی بخاطر ابهام واجمالی که در قرارداد هست عقد باطل است  و تبدیل به اجرت المثل می شود و فرد دستمزد  متعارف کاری که انجام داده است را دریافت می کند .   
سلام  و ادب لطفا سوالی که پرسیدم را بررسی کنید.  
بیت المعمور said in سلام و احترام
سلام و احترام اگر قرارداد به این شکل باشد درست می شود ؟ : قرارداد الف ) به ازای هر ساعت ۱۵ هزار تومان داده می شود. اما در آخر وقت،  به هفت نفری که فیش بیشتری برده اند، به هر نفر ۱۰ هزار تومان داده میشود. اما به سه نفری که فیش کمتری برده اند هیچ پولی تعلق نمی گیرد. و همان مزد ساعتی ۱۵ هزار تومان محاسبه میشود. آیا این قرارداد صحیح میشود؟ و اینکه آن ۱۰ هزار تومان ،هدیه و پاداش محسوب میشود یا تحت عنوان دیگری قرار میگیرد؟ و اینکه ایراد ندارد هدیه و پاداش الزام آور و لازم الاجرا باشد؟ یعنی ملزم شدن کارفرما به دادن هدیه و پاداش با ماهیت هدیه منافات ندارد؟
 با سلام وتشکر از ارتباط شما این که قرارداد اجاره معین شود و کار و کیفیت آن با  اجرت هر ساعت کار 15 هزار تومان تعیین شود مشکلی ندارد وعقد صحیح است . اینکه کارفرما به عنوان تشویق و جایزه برای افرادی که کار بیشتری انجام داده اند  جدای از بحث اجرت پاداش دیگری  در نظر بگیرد اشکال ندارد و به اختیار خودش است اصل قرارداد اجاره صحیح و محفوظ است. این پاداش هم صحیح است برای افرادی که نسبت به بقیه فعالیت بیشتری داشته باشند .  اگر در ضمن عقد اجاره  مسأله هدیه و پاداش شرط شود و کارفرما قبول کند باید به تعهدش پایبند باشد
موضوع قفل شده است