جمع بندی خواندن نماز قضای میت به صورت جماعت

تب‌های اولیه

6 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
خواندن نماز قضای میت به صورت جماعت

سلام
پدر بنده اخیرا فوت شدند و من هم پسر ارشدشان هستم. سوال در مورد قضای نماز ایشان داشتم.


برای نمازهای قضای ایشان آیا ممکن است که بنده با چند نفر دیگری به صورت نماز جماعت نمازی را اقامه کنیم و همگی به نیت قضای پدر من باشد و با یک بار نماز خواندن چون چند نفر هستیم چندین نماز پدرم ادا شود؟ مثلا من با 4 نفر دیگ نماز جماعت بخوانیم و من برای آن 4 نفر امام شوم. با خواندن یک بار نماز صیح قضا، 5 نماز صبح ایشان ادا شود.
اگر بلی است و مشکلی نیست، در بین این افراد اگر زن هم باشد قبول است یا باید حتما مرد باشد؟

همچنین باید نماز ها به ترتیب خوانده شوند یا اهمیت ندارد؟

مرجع: آیت الله خامنه ای


متشکرم.

با نام و یاد دوست


کارشناس بحث: استاد شفا

Aghaeifar;622527 نوشت:
[=arial]سلام
[=arial]پدر بنده اخیرا فوت شدند و من هم پسر ارشدشان هستم. سوال در مورد قضای نماز ایشان داشتم.
[=arial]
[=arial] برای نمازهای قضای ایشان آیا ممکن است که بنده با چند نفر دیگری به صورت نماز جماعت نمازی را اقامه کنیم و همگی به نیت قضای پدر من باشد و با یک بار نماز خواندن چون چند نفر هستیم چندین نماز پدرم ادا شود؟ مثلا من با 4 نفر دیگ نماز جماعت بخوانیم و من برای آن 4 نفر امام شوم. با خواندن یک بار نماز صیح قضا، 5 نماز صبح ایشان ادا شود.
اگر بلی است و مشکلی نیست، در بین این افراد اگر زن هم باشد قبول است یا باید حتما مرد باشد؟

همچنین باید نماز ها به ترتیب خوانده شوند یا اهمیت ندارد؟

مرجع: آیت الله خامنه ای
[=arial]

[=arial]متشکرم.سلام علیکم

طبق نظر رهبری:

چند نفر نماز میتی را به جماعت بخوانند اشکالی ندارد.
اگر بین آنها خانم هم باشد صحیح است.
ترتیب در نماز قضا شرط نیست البته باید ترتیب بین ظهر وعصریامغرب وعشاء یک روز مراعات شود.

پی نوشت:

رساله امام،احکام نماز،اجیر گرفتن برای نماز،مساله1542و1543

شفا;625096 نوشت:

سلام علیکم

طبق نظر رهبری:

چند نفر نماز میتی را به جماعت بخوانند اشکالی ندارد.
اگر بین آنها خانم هم باشد صحیح است.
ترتیب در نماز قضا شرط نیست البته باید ترتیب بین ظهر وعصریامغرب وعشاء یک روز مراعات شود.

پی نوشت:

رساله امام،احکام نماز،اجیر گرفتن برای نماز،مساله1542و1543

دست شما درد نکنه استاد شفا. من متوجه پاسخ شما شدم و فقط جهت اطمینان آنچه متوجه شدم در مورد قسمت ترتیب نماز : یعنی بدون ترتیب باید خوند یا نباید خوند؟ مثلا اول 5 تا نماز صبح بخونیم (نماز قضای صبح مثلا روز اول تا پنجم) بعدش 5 تا ظهر بخونیم (نماز قضای ظهر اول تا پنجم) و بعدش 5 تا عصر ( نماز قضای عصر روز اول تا پنجم)
حالا اینکه نماز ظهر قضای روز دوم رو قبل از نماز عصر قضای روز اول خوندیم مسئله ای نیست؟ فقط باید نماز قضای ظهر روز اول قبل از نماز قضای عصر روز اول باشد؟ درسته؟

متشکر

Aghaeifar;625384 نوشت:
دست شما درد نکنه استاد شفا. من متوجه پاسخ شما شدم و فقط جهت اطمینان آنچه متوجه شدم در مورد قسمت ترتیب نماز : یعنی بدون ترتیب باید خوند یا نباید خوند؟ مثلا اول 5 تا نماز صبح بخونیم (نماز قضای صبح مثلا روز اول تا پنجم) بعدش 5 تا ظهر بخونیم (نماز قضای ظهر اول تا پنجم) و بعدش 5 تا عصر ( نماز قضای عصر روز اول تا پنجم)
حالا اینکه نماز ظهر قضای روز دوم رو قبل از نماز عصر قضای روز اول خوندیم مسئله ای نیست؟ فقط باید نماز قضای ظهر روز اول قبل از نماز قضای عصر روز اول باشد؟ درسته؟

متشکر

سلام علیکم

این مطلب را به صورت صحیح متوجه شده اید.


سلام علیکم

جمع بندی این موضوع:

پدر بنده اخیرا فوت شدند و من هم پسر ارشدشان هستم. سوال در مورد قضای نماز ایشان داشتم.
برای نمازهای قضای ایشان آیا ممکن است که بنده با چند نفر دیگری به صورت نماز جماعت نمازی را اقامه کنیم و همگی به نیت قضای پدر من باشد و با یک بار نماز خواندن چون چند نفر هستیم چندین نماز پدرم ادا شود؟ مثلا من با 4 نفر دیگ نماز جماعت بخوانیم و من برای آن 4 نفر امام شوم. با خواندن یک بار نماز صیح قضا، 5 نماز صبح ایشان ادا شود.
اگر بلی است و مشکلی نیست، در بین این افراد اگر زن هم باشد قبول است یا باید حتما مرد باشد؟
همچنین باید نماز ها به ترتیب خوانده شوند یا اهمیت ندارد؟

جواب:

طبق نظر رهبری:

چند نفر نماز میتی را به جماعت بخوانند اشکالی ندارد.

اگر بین آنها خانم هم باشد صحیح است.

ترتیب در نماز قضا شرط نیست البته باید ترتیب بین ظهر وعصریامغرب وعشاء یک روز مراعات شود.

پی نوشت:

رساله امام،احکام نماز،اجیر گرفتن برای نماز،مساله1542و1543

موضوع قفل شده است