حكايت هاى گلستان سعدى( بهترین منبع مهارت های زندگی)

تب‌های اولیه

8 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
حكايت هاى گلستان سعدى( بهترین منبع مهارت های زندگی)

سخن ناشر
پيشگفتار
باب اول : در سيرت پادشاهان
1. دروغ مصلحت آميز به ز راست فتنه برانگيز
2. عبرت از دنياى بى وفا
3. اسب لاغر ميان به كار آيد
4. عاقبت ، گرگ زاده گرگ شود
5. رنج شديد بيمارى حسادت براى حسود
6. راز واژگونى تخت و تاج شاه ظالم
7. آنكس كه مصيبت ديد، قدر عافيت را مى داند
8. مراقبت از گزند آن كس كه از انسان مى ترسد
9. افسوس شاه از عمر بر باد رفته
10. نتيجه مهر و نامهرى رهبر به ملت
11.برتر بودن مرگ ظالم بر زندگى او
12. برتر بودن خواب ظالم از بيداريش
13. اندازه نگهدار كه اندازه نكوست
14. نتيجه بى توجهى به سپاه
15. وارسته شدن وزير بر كنار شده
16. پاسخ سيه گوش
17. نتيجه شوم حسادت
18. وساطت براى امر خير و نتيجه گرفتن
19. تمجيد از سخاوت شاهزاده
20. بنياد ظلم از اندك شروع شود
21. كيفر ستمگر مغرور و غافلگير
22. قصاص روزگار
23. نتيجه پناهندگى به خدا و پاداش احسان
24. پرهيز از ستيز با نااهلان
25. نجات وزير نيكوكار به خاطر صداقت و پاكى
26. پاداش زيادتر از براى انسان پرتلاش
27. آهى كه خرمن هستى ظالمى را خاكستر كرد
28. برترى زور علم بر زور تن
29. فقير آزاده در برابر شاه
30. نصيحت ذوالنون مصرى
31. پرهيز از تحمل بار سنگين گناه
32. انتخاب راءى شاه براى دورى از سرزنش او
33. دروغگويى جهانگردها
34. نتيجه نيكوكارى
35. كنترل خشم
36. نجات يافتن نيكوكار و هلاكت بدكار
37. عزت با رنج ، بهتر از ذلت بى رنج
38. پاسخ عبرت انگيز انوشيروان
39. دورى از پرچانگى
40. رزق و روزى به زرنگى نيست
41. نتيجه مستى و دورى از نيمخورده ناپاك
42. دو عامل پيروزى اسكندر

باب دوم : در اخلاق پارسايان
43. خوش بينى و ترك تجسس
44. مناجات پارساى آگاه
45. مناجات عبدالقادر
46. دوستى اهل صفا و انسانهاى پاكدل
47. دورى از سالوسان خوش نما
48. زاهد دغلباز
49. خوابيدن تو بهتر از عيبجويى است
50. من آنم كه خود مى دانم
51. دو حالت عارفان وارسته
52. اثر سخن بر دل پندپذير و آماده
53. تلاش براى رسيدن به كعبه مقصود
54. شكر به خاطر گناه نكردن ، نه به خاطر مصيبت
55. پرهيز از اظهار نياز در نزد دشمن
56. پارساى خداشناس و باعزت
57. علت بهشتى شدن شاه و دوزخى شدن پارسا
58. مرگ توانگر شاداب ، و زندگى فقير نادار
59. عابد رياكار و مرگ نكبتبار او
60. پند لقمان حكيم
61. كرامت آوازه خوان ناخوش آواز و نازيبا
62. ادب را از بى ادبان آموختم
63. نور معرفت در دل كم خور
64. گله از عيبجويى مردم
65. با نيكى كردنت عيبجو را شرمنده ساز
66. نعره شوريده دل
67. اعتراض به عابد بى خبر از عشق
68. آرامش در سايه قناعت
69. ديدار به اندازه موجب محبت بيشتر است
70. گله از همسر ناسازگار
71. غم نان و عيال ، عامل بازدارى از سير در عالم معنى
72. تباه شدن عابد بر اثر زرق و برق دنيا
73. پارسا يعنى وارسته از دلبستگى به دنيا
74. گرسنه را نان تهى ، كوفته است
75. دستور براى رفع مزاحمت مردم
76. پند گرفتن از گفتار واعظان
77. صبر و تحمل در برابر نااهلان
78. سزاى گردنفرازى و نتيجه فروتنى
79. پهلوان تن و ناتوان جان
80. كمترين نشانه برادران با صفا
81. زن زشت رو و همسر نابينا
82. سيرت زيبا بهتر از صورت زيبا
83. اعتراض به همنشينى گياه با گل و پاسخ گياه
84. برترى سخاوت بر شجاعت