جمع بندی حضرت موسي و حضرت شعيب

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
حضرت موسي و حضرت شعيب

حضرت موسي و حضرت شعيب همزمان بودند؛ پس آنچه در آيه 103 سوره اعراف می گویدبه چه معنی است؟ آيا آن حضرت شعيب كه موسي نزد او مي رود همان پيامبر معروف است كه در زمان حضرت موسي يا شخص ديگري است؟

کارشناس بحث : هدی

اقا من یک جواب کوتاه و سریع می خواهم

سوال:
حضرت موسي و حضرت شعيب همزمان بودند؛ پس آنچه در آيه 103 سوره اعراف می گویدبه چه معنی است؟ آيا آن حضرت شعيب كه موسي نزد او مي رود همان پيامبر معروف است كه در زمان حضرت موسي يا شخص ديگري است؟

پاسخ:
در آيه 103 سوره مباركه اعراف آمده است :
" ثم بعثنا من بعدهم موسي بآياتنا الي فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبه المفسدين"

حضرت موسي (ع) از انبياء اولوالعزم بودند و دين توحيدي با مبعوث شدن ايشان (ع) وارد مرحله تازه تري شد (1) در الفاظ آيات راجع به انبياي قبل از حضرت موسي (ع)نيز اشاره به اين مراحل هست ، مثلا آيات راجع به قوم نوح و عاد و ثمود كه پيغمبرانشان يعني هود و صالح بر شريعت نوح بودند به يك سياق است ، در باره قوم نوح فرموده : "و لقد ارسلنا نوحا الي قومه" و درباره عاد مي‏فرمايد : "و الي عاد اخاهم هودا" و درباره ثمود مي‏فرمايد : "و الي ثمود اخاهم صالحا" و وقتي به قوم لوط كه در مرحله دوم قرار داشته و مامور به پيروي از دين ابراهيم (عليه ‏السلام‏) بوده ‏اند مي‏رسد اين سياق را تغيير داده و مي‏فرمايد :" و لوطا اذ قال لقومه "، و در ابتداي داستان شعيب باز به سياق قبلي برگشته و در داستان موسي (عليه‏ السلام‏) سياق را تغيير داده و فرموده :"ثم بعثنا من بعدهم موسي" ، براي اينكه موسي (عليه‏ السلام‏) سومين پيغمبر اولي العزم و صاحب سومين كتاب آسماني و سومين شريعت است .(2)

اما اگر منظور شما از اين سوال اين است كه چرا با اينكه حضرت موسي (ع) همزمان با حضرت شعيب (ع) بود و نزد ايشان هم بود باز در آيه لفظ " من بعد هم " آمده بايد دقت نمود كه در جريان سكونت حضرت موسي (ع) در مدين و سپس ازدواج با دختر حضرت شعيب و سپري نمودن زمان هشت سال يا ده سالي كه حضرت موسي (ع) متهعد شده بودند ، به همراه همسرشان راهي مصر شدند و در راه بازگشت به مصر بود كه به نبوت مبعوث گشتند و در واقع نبوت حضرت موسي (ع) پس از نبوت حضرت شعيب (ع) و ساير انبيايي است كه در‌آيات قبل از آنها نام برده شد . اين معنا را مي توانيد به وضوح در آيا ت 27 - 32 سوره مباركه قصص ببينيد .
دقت بفرماييد ، حضرت موسي(ع) و حضرت شعيب (ع) همزمان بودند اما بعثت حضرت موسي (ع) پس از نبوت حضرت شعيب (ع) و در راه بازگشت به مصر واقع شد و در آيه 103 سوره اعراف هم دقيقا با لفظ " بعثنا" به بعثت حضرت موسي (ع) پس از حضرت شعيب (ع) و انبياء قبلي (ع)تصريح مي كند .

منابع:
(1)- تفسير الميزان ، ج 7، ص 267
(2)- همان

موضوع قفل شده است