جمع بندی تواتر و شهرت در علم رجال

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
تواتر و شهرت در علم رجال

آیا تواتری که مجتهد در رجال به آن استناد می کند همان شهرتی است که عوام آنرا قبول دارند. اگر چنین است در مواردی غلط بودن آنچه شهرت زیادی دارد و درست پنداشته شده محرز است. با این مقدمه تکلیف حجیت تواتر چه می شود?

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد واسع

سوال: آیا تواتر مطرح در علم رجال و مباحث اصولیین و فقها به همان معنای شهرت در بین عامه مردم است؟
پاسخ:

قطعا مراد از تواتر شهرت عوام الناسی نیست بلکه منظور از تواتر کثرت نقل یک روایت از طرق متعدد است که یک مساله فنی رجالی است و ارتباطی با شهرت عوام الناسی ندارد. زیرا قول به تواتر در باره یک روایت مانندحدیث ثقلین به معنای شهرت آن در بین عوامل الناس نیست بلکه منظور نقل شدن آن روایت در کتب روایی شیعه و اهل سنت است که ناقلان آن را نمی توان عوام الناس نامید که بدون سند و مدرک به نقل مطالبی می پردازند و آن را دارای شهرت می سازند. لذا شهرت عوام الناسی خطا بردار و بلکه واجد خطای حداکثری است اما تواتر روایی که بر اساس مستندات و مدارک معتبر علمی است و سلسله اسناد در آن ملاحظه می شود خطا بردار نیست یا دارای خطای حداقلی است.
علاوه بر اینکه اساسا در کتب رجال بین تواتر و شهرت از جهت علمی تفاوت وجود دارد و هر کدام قواعد و ضوابطی دارند و شهرت مطرح در علم رجال نیز با ایرادات و اشکالات فراوانی روبروست که به سادگی قابل دفاع نمی باشد. لذا اساسا بین تواتر و شهرت در علم رجال تفاوت فاحشی است تا چه رسد به شهرت عوام الناسی که هیچ گونه ملاک و معیاری ندارد. موفق ومنصور باشید.

موضوع قفل شده است