شهرت، رجال، تواتر

تواتر و شهرت در علم رجال

آیا تواتری که مجتهد در رجال به آن استناد می کند همان شهرتی است که عوام آنرا قبول دارند. اگر چنین است در مواردی غلط بودن آنچه شهرت زیادی دارد و درست پنداشته شده محرز است. با این مقدمه تکلیف حجیت تواتر چه می شود?