جمع بندی «مطلق ذکر» و «ذکر مطلق» چه تفاوت هایی باهم دارند؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
«مطلق ذکر» و «ذکر مطلق» چه تفاوت هایی باهم دارند؟


لطفا ذکر مطلق و مطلق ذکر را توضیح دهید و بفرمایید چه تفاوت هایی میان شان هست؟
با تشکر از شما

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد اویس

سوال:
ذکر مطلق و مطلق ذکر را توضیح دهید و بفرمایید چه تفاوت هایی میان شان هست؟

پاسخ:

ما در باب اذکار سه اصطلاح داریم:
1- ذکر خاص
2- ذکر مطلق
3- مطلق ذکر
ذکر خاص عبارت از اذکاری است که دستور خاص برای محل خاصی در مورد آنها از احادیث وارد شده است مثل ذکر رکوع و سجده
ذکر مطلق عبارت از اذکاری است که دستور خاصی برای محل خاصی در مورد آنها از احادیث وارد نشده است. مثل اذکاری که انسان به نیت برخورداری از ثواب در جاهای مختلف آن را به زبان می آورد
مطلق ذکر اعم از ذکر خاصی و ذکر مطلق است یعنی هم شامل اذکاری است که دستور خاصی در مورد آنها از احادیث وارد شده باشد و هم شامل اذکاری است که دستور خاصی در موردشان نباشد

موضوع قفل شده است