ذکر مطلق

«مطلق ذکر» و «ذکر مطلق» چه تفاوت هایی باهم دارند؟

انجمن: 


لطفا ذکر مطلق و مطلق ذکر را توضیح دهید و بفرمایید چه تفاوت هایی میان شان هست؟
با تشکر از شما