یکسان سازی مصحف

صحابه و تحریف قرآن

شیعیان عده ای از صحابه پیامبر را اهل ضلال میدانند
مانند ابوبکر و عمر و عثمان و ...
و در عین حال معتقد اند که قرآن تحریف نشده است
همان قرآنی که همین افراد جمع کردند (منظور یکپارچگی قرآن که در دوران عثمان اتفاق افتاد)
این دو عقیده با هم در تناقض اند چرا که افرادی که در دیدگاه شیعیان اینقدر بدکار هستند پس می توانستند قرآن را هم به نوعی که مطلوب میدانند تغییر دهند
عطار نیشابوری به خوبی به این تتاقض می پردازد
اختیار جمله شان گر نیست راست

اختیار جمع قرآن پس خطاست

متن کامل شعر

ای گرفتار تعصب مانده

دایما در بغض و در حب مانده