گروه های تکفیری

شرایط مشروعیت حاکم از دیدگاه گروههای تکفیری وهابی

بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم شرایط مشروعیت حاکم از دیدگاه گروههای تکفیری وهابی چگونه است؟ بیعت؟ قهر و غلبه؟... متشکرم.enlightened