کسب فضائل

□◆□ قدم در شاه راه توحیـــــد □◆□ اگر مرد راهی بگو یا علی!